Unicode 5.2
Character Definition side of mouth
Pinyin ER4 Jyutping ji6 mai1 mai4 On JI NI Kun KUCHIMOTO KUCHI Korean I
IRG Japan 1-352C

Unicode 5.2
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin DAN4 Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE
IRG PRC and Singapore 1-352C

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 15 ms