Character the bleating of the deer Definition
YOU1 Pinyin jau1 Jyutping IU YU AU EU On MUSEBU SAKEBU Kun Hangul YU Korean giəu Tang ạo Viet
1-6968 IRG South Korea

Character a kind of jade Definition
TANG2 Pinyin tong4 Jyutping TOU DOU On TAMA Kun Hangul TANG Korean
1-6968 IRG Taiwan 1-6968 CNS 11643-1986 1-6968 CNS 11643-1992

Character hesitant, faltering Definition
ZHAN1 Pinyin zin1 Jyutping KEN GEN On YUONAYAMU Kun Hangul CEN Korean djiɛn Tang chênh Viet
1-6968 IRG Vietnam

Character dirty; firm; fat Definition
ZANG1 ZANG3 Pinyin zong1 Jyutping SOU On KITANAI Kun CANG Korean
U+810F Simplified
1-6968 IRG Japan


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 16 ms