Unicode 5.2
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin DAN4 Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE
CNS 11643-1986 1-6C72 CNS 11643-1992 1-6C72 IRG Taiwan 1-6C72

Unicode 5.2
Character Definition one's deceased father
Pinyin NI3 MI2 XIAN3 Jyutping nei4 nei5 On DEI NAI NE Kun KATASHIRO Hangul Korean NI Tang něi
Simplified U+7962
IRG PRC and Singapore 1-6C72

Unicode 5.2
Character Definition dike , embankment
Pinyin DI1 TI2 Jyutping tai4 On TEI TAI SHI JI Kun TSUTSUMI Hangul Korean CEY Tang *dei dhei Viet đê
IRG South Korea 1-6C72

Unicode 5.2
Character Definition female mandarin duck ( Aix galericulata )
Pinyin YANG1 Jyutping joeng1 On YOU OU Kun OSHIDORI Hangul Korean ANG Tang *qiɑng Viet ương
Simplified U+9E2F
IRG Vietnam 1-6C72

Unicode 5.2
Character Definition yellow ; augment , increase
Pinyin TOU3 Jyutping tau2 On TOU TSU Kun KIIRO
IRG Japan 1-6C72

Records 1 - 5 of 5 retrieved in 25 ms