Character achievement, merit, good result Definition
GONG1 Pinyin gung1 Jyutping KOU On ISAO Kun Hangul KONG Korean *gung Tang công Viet
1000 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character mouth, lips Definition
ZUI3 Pinyin zeoi2 Jyutping SHI On KUCHIBASHI Kun Hangul CHWI Korean tziuɛ̌ Tang
U+5480 Variant
1000 Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character

Character roast, broil; toast; cauterize Definition
ZHI4 Pinyin zek3 zik3 Jyutping SHA SEKI On ABURU Kun Hangul CA CEK Korean jiɛk Tang
U+F9FB Variant
1000 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character linchpin of wheel; control Definition
XIA2 HE2 Pinyin hat6 Jyutping KATSU On KUSABI Kun Hangul HAL Korean hạt Viet
U+8F96 Simplified
1000 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character hinge; shears, scissors Definition
JIAO3 Pinyin gaau2 Jyutping KOU KYOU On HASAMI Kun Hangul KYO Korean
U+94F0 Simplified
1000 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character wide, spacious, great, vast Definition
HONG2 Pinyin wang4 Jyutping KOU On HIROI Kun Hangul KOYNG Korean huɛng Tang
1000 Hong Kong proper shape

Character school of thought, sect, branch Definition
PAI4 MAI4 BAI4 PA1 Pinyin paai1 paai3 Jyutping HA On WAKARERU Kun Hangul PHA Korean pɛ̀i Tang phái Viet
1000 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character blood vessels, veins, arteries Definition
MAI4 MO4 Pinyin mak6 Jyutping MYAKU BAKU On SUJI MYAKU Kun Hangul MAYK Korean
U+8108 Traditional

Character trip, journey; travel; traveler Definition
Hangul YE Korean
U+65C5 Variant U+65C5 Variant
1000 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

𠂢 Character to branch Definition
PAI4 Pinyin
1000 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character one thousand; leader of one thousand men Definition 1000 Value
QIAN1 Pinyin cin1 Jyutping SEN On KASHIRA Kun Hangul CHEN Korean
U+5343 Variant

Character thousand; many, numerous; very; (Cant.) a cheater, swindler Definition 1000 Value
QIAN1 Pinyin cin1 Jyutping SEN On CHI Kun Hangul CHEN Korean *tsen Tang thiên Viet
U+4EDF Variant

Character footpaths between fields; paths Definition 1000 Value
QIAN1 Pinyin cin1 Jyutping SEN On AZE MICHI HAKAMICHI Kun Hangul CHEN Korean tsen Tang

Character heap, pile; pile up, heap up Definition
DUO3 Pinyin do2 Jyutping DA On
U+579C Variant
1000 PRC Telegraph Code 1000 Taiwan Telegraph

キロ Reading
kilo- Translation eng kilogram Translation eng kilogramme Translation eng kilometre Translation eng kilometer Translation eng 10^3 Translation eng Kilo Translation ger 1000 Einheiten Translation ger (Abk. für) Translation ger Kilometer, Kilogramm, Kilowatt, Kilobyte etc Translation ger kilo Translation fre kilogramme Translation fre Source Language fre кило- Translation rus килограмм Translation rus километр Translation rus 10^3 Translation rus

Word
せん Reading Reading
1,000 Translation eng thousand Translation eng tausend Translation ger 1000 Translation ger 1000 Translation fre mille Translation fre

1000円 Word 千円 Word
せんえん Reading
1000 yen Translation eng eintausend Yen Translation ger

千里 Word
せんり Reading
1000 ri Translation eng (a) long distance Translation eng tausend Ri Translation ger (ein Ri sind 3,9273km) Translation ger tausend Meilen Translation ger außerordentlich große Entfernung Translation ger 1000 ri (3928km) Translation fre grande distance Translation fre


千鈞 Word 千金 Word
せんきん Reading
1000 pounds Translation eng 1000 kan Translation eng 1000 yen Translation eng 1000 pieces of gold Translation eng great weight Translation eng pricelessness Translation eng (schriftspr.) großer Wert Translation ger große Geldsumme Translation ger 1.000 Ryô Translation ger

一千噸 Traditional 一千吨 Simplified
yi1 qian1 dun1 Pinyin
1000 tons English


千兆噸 Traditional 千兆吨 Simplified
qian1 zhao4 dun1 Pinyin
1000 Mio t (u.E.) Deutsch

一千 Traditional 一千 Simplified
yi1 qian1 Pinyin
1000 (tausend) (u.E.) (S) Deutsch eintausend (u.E.) (S) Deutsch Tausend (u.E.) (S) Deutsch Tausender (u.E.) (S) Deutsch

Literal
xi1 Reading Pinyin ソウ Reading On キュウ Reading On あつか. Reading Kun あつか. Reading Kun あつか. Reading Kun . Reading Kun geub Reading Korean sab Reading Korean Reading Korean Reading Korean
handle Meaning entertain Meaning thresh Meaning strip Meaning manoeuvrer Meaning fr prendre en main Meaning fr battre Meaning fr arracher Meaning fr tratar Meaning es manejar Meaning es desempeñar Meaning es cabo Meaning pt entreter Meaning pt debulhar Meaning pt desnudar Meaning pt
1000 Dictionary dr_henshall

Literal
ke2 Reading Pinyin qiao4 Reading Pinyin カク Reading On コク Reading On バイ Reading On から Reading Kun がら Reading Kun gag Reading Korean Reading Korean
husk Meaning nut shell Meaning coquille Meaning fr enveloppe (grain) Meaning fr concha Meaning es cáscara Meaning es casco (buque) Meaning es casca Meaning pt concha de noz Meaning pt
1000 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
hu1 Reading Pinyin Reading On . Reading Kun よぶ Nanori ho Reading Korean Reading Korean
call Meaning call out to Meaning invite Meaning appeler Meaning fr inviter Meaning fr llamar Meaning es aspirar Meaning es chamada Meaning pt chamar para Meaning pt convidar Meaning pt
1000 Dictionary dr_oneill_kk

Literal
kong4 Reading Pinyin コウ Reading On ひか.える Reading Kun ひか. Reading Kun gong Reading Korean gang Reading Korean Reading Korean Reading Korean
withdraw Meaning draw in Meaning hold back Meaning refrain from Meaning be moderate Meaning se retenir Meaning fr s'abstenir Meaning fr se retirer Meaning fr réservé Meaning fr modéré Meaning fr contención Meaning es refreno Meaning es moderación Meaning es apuntar Meaning es tomar nota Meaning es contenerse Meaning es refrenarse Meaning es moderarse Meaning es retirar Meaning pt extrair Meaning pt devolver Meaning pt privar-se de Meaning pt ser moderado Meaning pt
1000 Miscellaneous Frequency

Literal
zui4 Reading Pinyin サイ Reading On シュ Reading On もっと. Reading Kun つま Reading Kun Nanori choe Reading Korean Reading Korean
utmost Meaning most Meaning extreme Meaning le plus Meaning fr ultra- Meaning fr extrême Meaning fr prefijo para superlativo Meaning es más Meaning es sumamente Meaning es extremadamente Meaning es Capacidade máxima Meaning pt maior Meaning pt extremo Meaning pt
1000 Dictionary dr_kodansha_compact

Literal
she4 Reading Pinyin shi2 Reading Pinyin ye4 Reading Pinyin シャ Reading On . Reading Kun . Reading Kun . Reading Kun sa Reading Korean seog Reading Korean Reading Korean Reading Korean
shoot Meaning shine into Meaning onto Meaning archery Meaning lancer une flèche Meaning fr tir à l'arc Meaning fr sur Meaning fr briller Meaning fr disparar Meaning es tirar Meaning es radiar Meaning es liberar Meaning es dispare Meaning pt brilha dentro Meaning pt sobre Meaning pt arte do arco e flexa Meaning pt
1000 Dictionary dr_gakken

Literal
jing4 Reading Pinyin セイ Reading On ジョウ Reading On しず- Reading Kun しず. Reading Kun しず.まる Reading Kun しず.める Reading Kun しづ Nanori jeong Reading Korean Reading Korean
quiet Meaning calme Meaning fr quieto Meaning es tranquilo Meaning es calmado Meaning es tranquilo [na] Meaning es calmarse Meaning es calmar Meaning es calmo Meaning pt
1000 Dictionary dr_jf_cards

Literal
zhao4 Reading Pinyin チョウ Reading On きざ. Reading Kun きざ. Reading Kun jo Reading Korean Reading Korean
portent Meaning 10**12 Meaning trillion Meaning sign Meaning omen Meaning symptoms Meaning augures Meaning fr présage Meaning fr signe Meaning fr symptômes Meaning fr 10**12 Meaning fr 1000 milliards Meaning fr presagio Meaning es síntoma Meaning es billón Meaning es mostrar síntomas Meaning es portento Meaning pt 10 elevado a 12 Meaning pt trilhão Meaning pt signo Meaning pt presságio Meaning pt sintomas Meaning pt

Literal
chao1 Reading Pinyin チョウ Reading On .える Reading Kun . Reading Kun まさる Nanori わたる Nanori cho Reading Korean Reading Korean
transcend Meaning super- Meaning ultra- Meaning dépasser Meaning fr super- Meaning fr sur- Meaning fr trascender Meaning es sobresalir Meaning es super- Meaning es sobrepasar Meaning es transcender Meaning pt ótimo Meaning pt ultra- Meaning pt super- Meaning pt
1000 Dictionary dr_sh_kk

Literal
tong3 Reading Pinyin トウ Reading On .べる Reading Kun ほび. Reading Kun のり Nanori むね Nanori tong Reading Korean Reading Korean
overall Meaning relationship Meaning ruling Meaning governing Meaning général Meaning fr relation Meaning fr gouverner Meaning fr régner Meaning fr continuado Meaning es relacionado Meaning es control Meaning es controlar Meaning es supervisar Meaning es global Meaning pt relacionamento Meaning pt controlar Meaning pt governante Meaning pt
1000 Dictionary dr_kanji_in_context

Literal
ban1 Reading Pinyin ハン Reading On Reading Kun まだら Reading Kun Nanori ban Reading Korean Reading Korean
spot Meaning blemish Meaning speck Meaning patches Meaning mancha Meaning es mota Meaning es manchado Meaning es moteado Meaning es abigarrado Meaning es multicolor Meaning es
1000 Dictionary dr_halpern_njecd

Literal
fu4 Reading Pinyin Reading On .ける Reading Kun -つ.ける Reading Kun -づ.ける Reading Kun . Reading Kun .け- Reading Kun -つ. Reading Kun -づ. Reading Kun -づけ Reading Kun . Reading Kun -づ. Reading Kun . Reading Kun -つ. Reading Kun -つき Reading Kun -づ. Reading Kun -づき Reading Kun つけ Nanori bu Reading Korean Reading Korean
adhere Meaning attach Meaning refer to Meaning append Meaning coller Meaning fr attacher Meaning fr soumettre à Meaning fr ajouter Meaning fr adherir Meaning es pegar Meaning es adjuntar Meaning es unir Meaning es atar Meaning es aderir Meaning pt anexar Meaning pt
1000 Dictionary dr_heisig

便 Literal
bian4 Reading Pinyin pian2 Reading Pinyin ベン Reading On ビン Reading On たよ. Reading Kun pyeon Reading Korean byeon Reading Korean Reading Korean Reading Korean
convenience Meaning commodité Meaning fr courrier Meaning fr vol (avion) Meaning fr nouvelles Meaning fr conveniencia Meaning es excremento Meaning es noticias Meaning es correspondencia Meaning es carta Meaning es conveniência Meaning pt
1000 Dictionary dr_maniette

Literal
you1 Reading Pinyin ユウ Reading On Reading On やさ.しい Reading Kun すぐ.れる Reading Kun まさ. Reading Kun Nanori よし Nanori u Reading Korean Reading Korean
tenderness Meaning excel Meaning surpass Meaning actor Meaning superiority Meaning gentleness Meaning tendresse Meaning fr gentillesse Meaning fr exceller Meaning fr surpasser Meaning fr supériorité Meaning fr acteur Meaning fr excelente Meaning es sobresaliente Meaning es especial Meaning es papel Meaning es función Meaning es elegante Meaning es tierno Meaning es amable Meaning es cariñoso Meaning es sobrepasar Meaning es dejar atrás Meaning es sobresalir Meaning es ternura Meaning pt superar Meaning pt superação Meaning pt ator Meaning pt superioridade Meaning pt gentileza Meaning pt
1000 Dictionary dr_tutt_cards

Literal
luan3 Reading Pinyin ラン Reading On たまご Reading Kun ran Reading Korean Reading Korean
egg Meaning ovum Meaning spawn Meaning roe Meaning oeuf Meaning fr frai Meaning fr huevo Meaning es óvulo Meaning es embrión Meaning es ovo Meaning pt óvulo Meaning pt desovar Meaning pt ova de peixe Meaning pt
1000 Dictionary dr_henshall3

Literal
zui3 Reading Pinyin Reading On くちばし Reading Kun はし Reading Kun chwi Reading Korean Reading Korean
beak Meaning bill Meaning
1000 Dictionary dr_nelson_c

Literal
ガケ Reading On いけ Reading Kun
cliff Meaning used in proper names Meaning
1000 Dictionary dr_nelson_n

Literal
qian1wa3 Reading Pinyin キログラム Reading Kun cheon Reading Korean Reading Korean
kilogram Meaning 1000 grams Meaning (kokuji) Meaning

Literal
トン Reading Kun ton Reading Korean Reading Korean
tonne Meaning 1000 kilograms Meaning

Literal
zui3 Reading Pinyin zi1 Reading Pinyin Reading On スイ Reading On くちばし Reading Kun はし Reading Kun ja Reading Korean chwi Reading Korean Reading Korean Reading Korean
beak Meaning bill Meaning
1000 Miscellaneous Nelson Classic Variant

Literal
tiao2 Reading Pinyin チョ Reading On チョウ Reading On はる Nanori cho Reading Korean Reading Korean
far off Meaning distant Meaning
1000 Dictionary dr_oneill_names


Character one; a, an; alone Definition 1 Value
YI1 Pinyin jat1 Jyutping ICHI ITSU On HITOTSU HITOTABI HAJIME Kun Hangul IL Korean *qit qit Tang nhất Viet

Character pool, pond; moat; cistern Definition
CHI2 TUO2 CHE4 Pinyin ci4 Jyutping CHI TA On IKE Kun Hangul CI THA Korean *cjhiɛ Tang trì Viet

Character
GUANG4 Pinyin

Character geld, castrate Definition
SHAN4 Pinyin sin3 Jyutping
U+9A38 Traditional


Records 1 - 50 of 85 retrieved in 577 ms