Character from, by, since, whence, through Definition
CONG2 Pinyin JUU SHOU JU On SHITAGAU SHITAGAERU YORI Kun CONG Korean
U+5F9E Variant
1613 Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character

Character fireplace, stove, oven, furnace Definition
LU2 Pinyin lou4 Jyutping RO On IRORI Kun LO Korean
U+7210 Traditional
1613 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character fireplace, stove, oven, furnace Definition
LU2 Pinyin lou4 Jyutping RO On IRORI Kun Hangul LO Korean *lo Tang chùa Viet
U+7089 Simplified U+F932 Variant
1613 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character jetty; submerged rock; eddy Definition
JI1 Pinyin gei1 Jyutping KI On ISO Kun Hangul KI Korean giəi Tang
U+77F6 Simplified
1613 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character a plant which resembles wheat but has no edible grain Definition
QU2 QU4 Pinyin keoi4 Jyutping KU GU KYO On Hangul KE Korean
1613 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character salute, bow; defer to, yield Definition
YI1 JI2 Pinyin jap1 Jyutping YUU SHUU On ESHAKU YUZURU OSU Kun Hangul UP CUP Korean qip Tang ập Viet
1613 Hong Kong proper shape

Character species of oak; be glad, be pleased Definition
XU3 Pinyin heoi2 Jyutping KU U On KUNUGI Kun
1613 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character feather, plume; wings; rad. 124 Definition
YU3 HU4 Pinyin jyu5 Jyutping U On HA HANE Kun Hangul WU Korean *hiǒ Tang Viet
U+FA1E Variant
1613 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character boast, brag; popular, well known; to flatter Definition
XU3 Pinyin heoi2 Jyutping KU On HOKORU Kun Hangul HWU Korean
U+8BE9 Simplified
1613 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character feather Definition
YU3 Pinyin U On HA HANE Kun WU Korean
U+7FBD Variant U+7FBD Variant
1613 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character abundant, lush, bountiful, plenty Definition
FENG1 Pinyin fung1 Jyutping HOU FU FUU BU On MIMEYOI SHIGERU Kun Hangul PONG Korean phong Viet
U+8C50 Traditional
1613 JIS X 0212-1990

Character women's headgear; mourning cap Definition
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping
U+5E57 Traditional
1613 PRC Telegraph Code

Character women's headgear; mourning cap Definition
GUO2 Pinyin gwok3 Jyutping KAKU On KAMIKAZARI Kun
U+5E3C Simplified
1613 Taiwan Telegraph

Character evil, wicked, bad, foul Definition
E4 Pinyin AKU O On WARUI NIKUMU IZUKUNSO Kun AK O Korean
U+60E1 Variant
1613 JIS X 0208-1990

Character
FENG4 Pinyin fung6 Jyutping
1613 GB 7589-87

Character obstruct, hinder, block, deter Definition
AI4 Pinyin ngoi6 Jyutping GAI GE On SAMATAGERU Kun Hangul AY Korean ngại Viet
U+7919 Traditional
1613 GB 2312-80

Character obstruct, hinder, block, deter Definition
AI4 Pinyin ngoi6 Jyutping GAI GE On SAMATAGERU Kun Hangul AY Korean ngə̀i Tang ngại Viet
U+788D Simplified
1613 GB 12345-90


Literal
lian2 Reading Pinyin レン Reading On ケン Reading On かま Reading Kun かた Nanori かね Nanori gyeom Reading Korean Reading Korean
sickle Meaning scythe Meaning trick Meaning faucille Meaning fr serpe Meaning fr faux Meaning fr duper Meaning fr hoz Meaning es guadaña Meaning es
1613 Dictionary dr_maniette

Literal
keng1 Reading Pinyin コウ Reading On gaeng Reading Korean Reading Korean
pit Meaning hole Meaning mine Meaning fr fosse Meaning fr trou Meaning fr hoyo Meaning es agujero Meaning es caverna Meaning es mina Meaning es buraco Meaning pt furo Meaning pt
1613 Dictionary dr_sh_kk

Literal
xing2 Reading Pinyin hang2 Reading Pinyin hang4 Reading Pinyin xing4 Reading Pinyin コウ Reading On ギョウ Reading On アン Reading On . Reading Kun . Reading Kun -ゆ. Reading Kun -ゆき Reading Kun -い. Reading Kun -いき Reading Kun おこな. Reading Kun おこ.なう Reading Kun いく Nanori なみ Nanori なめ Nanori みち Nanori ゆき Nanori ゆく Nanori haeng Reading Korean hang Reading Korean Reading Korean Reading Korean
going Meaning journey Meaning aller Meaning fr voyage Meaning fr ir Meaning es fila Meaning es línea (texto) Meaning es ocurrencia Meaning es conducta Meaning es realizar Meaning es llevar a cabo Meaning es ocurrir Meaning es ir Meaning pt viagem Meaning pt viajar Meaning pt
1613 Dictionary dr_kodansha_compact

Literal
gang1 Reading Pinyin ゴウ Reading On かた Nanori こう Nanori Nanori たか Nanori たけ Nanori たけし Nanori つよ Nanori つよし Nanori ひさ Nanori まさ Nanori よし Nanori gang Reading Korean Reading Korean
sturdy Meaning strength Meaning fermeté Meaning fr vigoureux Meaning fr force Meaning fr fuerte Meaning es robusto Meaning es inflexible Meaning es rígido Meaning es robusto Meaning pt vigor Meaning pt
1613 Dictionary dr_kanji_in_context

Literal
cong2 Reading Pinyin ジュウ Reading On ショウ Reading On ジュ Reading On したが. Reading Kun したが.える Reading Kun より Reading Kun jong Reading Korean Reading Korean
accompany Meaning obey Meaning submit to Meaning comply Meaning follow Meaning secondary Meaning incidental Meaning subordinate Meaning accompagner Meaning fr obéir Meaning fr se soumettre à Meaning fr se conformer à Meaning fr suivre Meaning fr s'ensuivre Meaning fr secondaire Meaning fr accessoire Meaning fr subordonné Meaning fr seguir Meaning es obedecer Meaning es doblegar Meaning es acompanhar Meaning pt obedecer Meaning pt submeter a Meaning pt concordar Meaning pt seguir Meaning pt subordinado Meaning pt acidental Meaning pt secundário Meaning pt
1613 Dictionary dr_nelson_c

Literal
su4 Reading Pinyin シュク Reading On スク Reading On つつし. Reading Kun sug Reading Korean Reading Korean
solemn Meaning quietly Meaning softly Meaning solennellement Meaning fr tranquillement Meaning fr doucement Meaning fr solemne Meaning es respetuoso Meaning es severo Meaning es solenemente Meaning pt calmamente Meaning pt suavemente Meaning pt
1613 Dictionary dr_jf_cards

Literal
xu2 Reading Pinyin ジョ Reading On おもむ.ろに Reading Kun seo Reading Korean Reading Korean
gradually Meaning slowly Meaning deliberately Meaning gently Meaning lentement Meaning fr petit à petit Meaning fr posément Meaning fr doucement Meaning fr gradualmente Meaning es lentamente Meaning es mansamente Meaning es gradualmente Meaning pt lentamente Meaning pt deliberadamente Meaning pt gentilmente Meaning pt
1613 Dictionary dr_oneill_kk

Literal
sheng4 Reading Pinyin sheng1 Reading Pinyin ショウ Reading On . Reading Kun -が. Reading Kun まさ. Reading Kun すぐ.れる Reading Kun かつ Reading Kun かち Nanori Nanori よし Nanori seung Reading Korean Reading Korean
victory Meaning win Meaning prevail Meaning excel Meaning victoire Meaning fr gagner Meaning fr l'emporter Meaning fr surpasser Meaning fr ganar Meaning es sobresalir Meaning es vitória Meaning pt vencer Meaning pt prevalecer Meaning pt superar Meaning pt
1613 Dictionary dr_oneill_names

Literal
jing1 Reading Pinyin ショウ Reading On Nanori あき Nanori あきら Nanori ひかり Nanori まさ Nanori jeong Reading Korean Reading Korean
sparkle Meaning clear Meaning crystal Meaning étinceler Meaning fr cristal Meaning fr clair Meaning fr destello Meaning es brillo Meaning es cristalización Meaning es faísca Meaning pt claro Meaning pt cristalino Meaning pt
1613 Miscellaneous Frequency

Literal
dai4 Reading Pinyin タイ Reading On おこた. Reading Kun なま.ける Reading Kun tae Reading Korean Reading Korean
neglect Meaning laziness Meaning négligence Meaning fr paresse Meaning fr descuido Meaning es negligencia Meaning es pereza Meaning es descuidar Meaning es ser perezoso Meaning es negligenciar Meaning pt preguiça Meaning pt
1613 Dictionary dr_gakken

Literal
nan2 Reading Pinyin ダン Reading On ナン Reading On おとこ Reading Kun Reading Kun Nanori nam Reading Korean Reading Korean
male Meaning homme Meaning fr mâle Meaning fr masculino Meaning es hombre Meaning es masculino Meaning pt
1613 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
di3 Reading Pinyin テイ Reading On やしき Reading Kun むら Nanori jeo Reading Korean Reading Korean
residence Meaning mansion Meaning résidence Meaning fr hôtel particulier Meaning fr residencia Meaning es mansión Meaning es residência Meaning pt mansão Meaning pt
1613 Dictionary dr_henshall

Literal
dian4 Reading Pinyin テン Reading On みせ Reading Kun たな Reading Kun jeom Reading Korean Reading Korean
store Meaning shop Meaning magasin Meaning fr échoppe Meaning fr tienda Meaning es establecimiento Meaning es loja Meaning pt comércio Meaning pt
1613 Dictionary dr_nelson_n

Literal
nan2 Reading Pinyin na1 Reading Pinyin ナン Reading On Reading On みなみ Reading Kun なみ Nanori Nanori みな Nanori みまみ Nanori nam Reading Korean Reading Korean
south Meaning sud Meaning fr Sur Meaning es sul Meaning pt
1613 Dictionary dr_heisig

Literal
hu4 Reading Pinyin Reading On Reading On .える Reading Kun こお. Reading Kun .える Reading Kun ho Reading Korean Reading Korean
freeze Meaning be cold Meaning be clear Meaning attain skill Meaning
1613 Dictionary dr_moro

Literal
cong2 Reading Pinyin cong1 Reading Pinyin zong4 Reading Pinyin ジュウ Reading On ショウ Reading On ジュ Reading On したが. Reading Kun したが.える Reading Kun より Reading Kun jong Reading Korean Reading Korean
from Meaning by Meaning since Meaning whence Meaning through Meaning
1613 Miscellaneous Nelson Classic Variant

Character turquoise Definition
CONG1 Pinyin cung1 Jyutping SOU SU On

Character intelligent, clever, bright Definition
CONG1 Pinyin cung1 Jyutping SOU On SATOI Kun Hangul CHONG Korean tsung Tang thông Viet
U+806A Simplified U+8061 Variant

Character draw up agreement; arrange Definition
DING4 Pinyin deng6 ding3 ding6 Jyutping TEI CHOU On HAKARU TADASU Kun Hangul CENG Korean đính Viet
U+8BA2 Simplified

Character obituary; give notice of death Definition
FU4 Pinyin fu6 Jyutping FU On SHIRASE Kun Hangul PWU Korean phó Viet
U+8BA3 Simplified

Character
QIU2 Pinyin kau4 Jyutping KYUU KU KOU DOU NOU On

Character
QIU2 Pinyin KYUU KU On YASUNZURU HAKARU Kun

Character
JIAO4 Pinyin

Character the sound of a crash Definition
HONG1 JUN4 HENG1 Pinyin gwang1 Jyutping KOU KEN GEN KIN On Hangul KOYNG Korean xuɛng Tang

Character plan, plot; strategem; scheme Definition
JI4 Pinyin gai3 gei3 Jyutping KEI KAI On HAKARU KAZOERU HAKARIGOTO Kun Hangul KYEY Korean *gèi Tang kể Viet
U+8BA1 Simplified

Character
QUAN2 Pinyin

Character jade ring or bracelet; ring Definition
HUAN2 HUAN4 Pinyin waan4 Jyutping KAN On TAMAKI WA MEGURU Kun Hangul HWAN Korean *huan Tang
U+73AF Simplified


Literal
sha4 Reading Pinyin ソウ Reading On コウ Reading On ショウ Reading On すす. Reading Kun sab Reading Korean Reading Korean
sip Meaning slurp Meaning suck Meaning

Character

Character
YIN1 YAN1 Pinyin jan1 Jyutping

Character like, admire; willingly, gladly; to quicken Definition
XIN1 Pinyin jam1 Jyutping KIN KON On UKERU Kun Hangul HUM Korean cắn hâm Viet


Records 1 - 50 of 51 retrieved in 2470 ms