Character risk, brave, dare Definition
MAO4 MOU4 MO4 Pinyin mak6 mou6 Jyutping BOU On OKASU OOU Kun Hangul MO MOK Korean mɑ̀u Tang mạo Viet
1860 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character to break up, split apart, rip open; to destroy Definition
CHAI1 CA1 CHE4 Pinyin caak3 Jyutping TAKU SEKI On HIRAKU SAKU Kun Hangul THAK Korean *tjæk Tang sách Viet
1860 Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character

Character torch Definition
JU4 Pinyin geoi6 Jyutping KO KYO On TAIMATSU TOMOSHIBI YAKU Kun Hangul KE Korean *ghiǔ Tang
1860 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character neck; collar; lead, guide Definition
LING3 Pinyin leng5 ling5 Jyutping RYOU REI On UNAJI ERI OSAMERU Kun Hangul LYENG Korean liɛ̌ng Tang lãnh Viet
U+9886 Simplified U+F9B4 Variant

𦐈 Character to fly Definition
FEN1 Pinyin
1860 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character hero; heroic, outstanding Definition
JIE2 Pinyin git6 Jyutping KETSU GECHI On SUGURERU Kun Hangul KEL Korean kiệt Viet
U+5091 Traditional
1860 Hong Kong proper shape

Character
CHEN4 Pinyin SHIN On
1860 JIS X 0212-1990

Character cold Definition
CANG1 Pinyin cong1 Jyutping SAU SHAU On SAMUI HIYAYAKANASAMA Kun Hangul CHANG Korean
1860 GB 7589-87

Character illness, sickness; indisposition Definition
YANG4 Pinyin joeng6 Jyutping YOU On TSUTSUGA Kun Hangul YANG Korean iɑ̀ng Tang
1860 PRC Telegraph Code 1860 Taiwan Telegraph

Character ministry officials; surname Definition
CAO2 Pinyin cou4 Jyutping SOU On TSUKASA TOMOGARA HEYA Kun Hangul CO Korean *dzhɑu Tang tào Viet
U+66FA Variant
1860 GB 2312-80 1860 GB 12345-90

Character shrimp, prawn Definition
XIA1 HA2 JIA3 Pinyin haa1 haa4 Jyutping KA On EBI Kun Hangul HA Korean ha Tang
U+867E Simplified
1860 JIS X 0208-1990


Literal
yun2 Reading Pinyin ウン Reading On くも Reading Kun -ぐも Reading Kun Nanori ずも Nanori のめ Nanori un Reading Korean Reading Korean
cloud Meaning nuage Meaning fr nube Meaning es nuvem Meaning pt
1860 Dictionary dr_kodansha_compact

Literal
ge4 Reading Pinyin Reading On Reading On gae Reading Korean Reading Korean
counters for things Meaning unités Meaning fr compteur de choses Meaning fr contador y enumerador para cosas Meaning es sufixo para contagem de coisas em geral Meaning pt
1860 Dictionary dr_oneill_kk

Literal
wen2 Reading Pinyin ブン Reading On Reading Kun mun Reading Korean Reading Korean
mosquito Meaning moustique Meaning fr mosquito Meaning es mosquito Meaning pt
1860 Dictionary dr_kanji_in_context

Literal
han4 Reading Pinyin カン Reading On はん Nanori han Reading Korean Reading Korean
Sino- Meaning China Meaning sino- Meaning fr Chine Meaning fr antigua región de China Meaning es China Meaning es hombre Meaning es Sino- Meaning pt China Meaning pt
1860 Dictionary dr_oneill_names

Literal
jian4 Reading Pinyin カン Reading On かんが.みる Reading Kun かがみ Reading Kun あき Nanori あきら Nanori gam Reading Korean Reading Korean
specimen Meaning take warning from Meaning learn from Meaning échantillon Meaning fr être mis en garde Meaning fr apprendre de Meaning fr ejemplo Meaning es modelo Meaning es sello Meaning es discernir Meaning es espécime Meaning pt se precaver Meaning pt aprender o Meaning pt
1860 Dictionary dr_jf_cards

Literal
jun4 Reading Pinyin グン Reading On こうり Reading Kun gun Reading Korean Reading Korean
county Meaning district Meaning comté Meaning fr arrondissement Meaning fr condado Meaning es distrito Meaning es condado Meaning pt distrito Meaning pt comarca Meaning pt
1860 Dictionary dr_maniette

Literal
zhang1 Reading Pinyin ショウ Reading On あき Nanori あきら Nanori chang Reading Korean Reading Korean
patent Meaning clear Meaning patent Meaning fr clair Meaning fr patente Meaning es claro Meaning es manifiesto Meaning es aclarar Meaning es desvelar Meaning es patente Meaning pt clarear Meaning pt
1860 Dictionary dr_halpern_njecd

Literal
ren4 Reading Pinyin ジン Reading On ニン Reading On Reading Kun やいば Reading Kun . Reading Kun Nanori Nanori in Reading Korean Reading Korean
blade Meaning sword Meaning edge Meaning lame Meaning fr épée Meaning fr fil (épée) Meaning fr hoja Meaning es filo Meaning es lâmina Meaning pt espada Meaning pt margem Meaning pt
1860 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
duan4 Reading Pinyin タン Reading On きた.える Reading Kun Nanori dan Reading Korean Reading Korean
forge Meaning discipline Meaning train Meaning former Meaning fr discipliner Meaning fr entraîner Meaning fr forjar Meaning es disciplinar Meaning es entrenar Meaning es forjar Meaning pt disciplinar Meaning pt treinar Meaning pt
1860 Dictionary dr_heisig

Literal
はたけ Reading Kun はた Reading Kun はな Nanori jeon Reading Korean Reading Korean
field Meaning farm Meaning garden Meaning (kokuji) Meaning campo Meaning es jardín Meaning es
1860 Miscellaneous Frequency

Literal
peng2 Reading Pinyin ホウ Reading On とも Reading Kun bung Reading Korean Reading Korean
companion Meaning friend Meaning compagnon Meaning fr ami Meaning fr compañero Meaning es amigo Meaning es
1860 Dictionary dr_gakken

Literal
yue4 Reading Pinyin ヤク Reading On おど. Reading Kun おどり Nanori yag Reading Korean jeog Reading Korean Reading Korean Reading Korean
leap Meaning dance Meaning skip Meaning bond Meaning fr danse Meaning fr sautiller Meaning fr brincar Meaning es saltar Meaning es alzarse Meaning es saltar Meaning pt dançar Meaning pt pular Meaning pt
1860 Dictionary dr_henshall

Literal
luo2 Reading Pinyin luo1 Reading Pinyin Reading On うすもの Reading Kun ra Reading Korean Reading Korean
gauze Meaning thin silk Meaning Rome Meaning gaze Meaning fr soie fine Meaning fr Rome Meaning fr compresa Meaning es gasa de seda Meaning es bien alineado Meaning es Roma Meaning es gaze Meaning pt seda fina Meaning pt Roma Meaning pt
1860 Dictionary dr_sh_kk

Literal
song3 Reading Pinyin ショウ Reading On おそ.れる Reading Kun song Reading Korean Reading Korean
fear Meaning
1860 Dictionary dr_nelson_n

Literal
chai1 Reading Pinyin ca1 Reading Pinyin タク Reading On セキ Reading On さく Reading Kun ひらく Reading Kun tag Reading Korean Reading Korean
open Meaning
1860 Dictionary dr_nelson_c

Character in file Definition
RENG2 Pinyin jing4 Jyutping JOU NYOU JI NI On OOI Kun

Character
SHAN3 XIA2 Pinyin KYOU On SEMAI Kun

Character
YAN4 Pinyin EN On TSUTSUMI Kun


Character to exceed; a state in Shanxi province Definition
YU2 YAO2 Pinyin jyu4 jyu6 Jyutping SHU YU YOU On KOERU Kun

Character dike, embankment Definition
DI1 TI2 Pinyin tai4 Jyutping TEI TAI SHI JI On TSUTSUMI Kun Hangul CEY Korean *dei dhei Tang đê Viet

Character corner, nook, remote place Definition
YU2 Pinyin jyu4 jyu6 Jyutping GUU GU On SUMI Kun Hangul WU Korean *ngio Tang

Character prosperous, plentiful, abundant Definition
LONG2 LONG1 Pinyin lung4 Jyutping RYUU On NAKADAKA TAKAI Kun Hangul LYUNG Korean *liung Tang long Viet
U+F9DC Variant


Character juice; liquid; water; leak, pour Definition
SHEN3 CHEN4 PAN2 Pinyin sam2 Jyutping SHIN On SHIRU Kun Hangul SIN Korean thẳm Viet
U+6C88 U+6E16 Simplified

Literal
shen3 Reading Pinyin シン Reading On sim Reading Korean Reading Korean
juice Meaning broth Meaning

Character plenty Definition
BIAO1 Pinyin biu1 Jyutping

Character river in Henan province Definition
CHAN2 Pinyin cin4 Jyutping TEN DEN On djhiɛn Tang

Literal
chan2 Reading Pinyin テン Reading On
river in Henan province Meaning

Character
MO4 Pinyin mut6 Jyutping

Character clear; bright; whistling Definition
LIU2 LIU1 Pinyin lau4 Jyutping RYUU On KIYOI Kun Hangul LYU Korean
U+6D4F Simplified

Literal
liu2 Reading Pinyin リュウ Reading On きよ. Reading Kun ryu Reading Korean Reading Korean
clear Meaning

Character
JIAN1 Pinyin tươm Viet

Character waterfall, cascade; heavy rain Definition
PU4 BAO4 BO2 Pinyin buk6 Jyutping BAKU HOU BOKU On NIWAKAUME TAKI Kun Hangul PHOK PHO Korean bhuk Tang

Literal
pu4 Reading Pinyin bao4 Reading Pinyin バク Reading On ハク Reading On ホウ Reading On ボウ Reading On ホク Reading On ボク Reading On たき Reading Kun にわかあめ Reading Kun pog Reading Korean po Reading Korean Reading Korean Reading Korean
waterfall Meaning

Character levy, raise; summon; recruit Definition
MU4 Pinyin mou6 Jyutping BO MO On TSUNORU Kun Hangul MO Korean Tang

Character 5th heavenly stem Definition
WU4 Pinyin mou6 Jyutping BO BOU On TSUCHINOE Kun Hangul MWU Korean mậu Viet

Character evening, dusk, sunset; ending Definition
MU4 Pinyin mou6 Jyutping BO On KURERU KURASU KURE Kun Hangul MO Korean *mò Tang mộ Viet


Records 1 - 50 of 55 retrieved in 1042 ms