Character mother; young girl; woman; wife Definition
NIANG2 Pinyin noeng4 Jyutping JOU NYOU On MUSUME Kun Hangul NANG Korean *niɑng Tang nương Viet
U+5B43 Variant
1985 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character sorry, anxious; depressed Definition
FU2 Pinyin fai3 fat6 Jyutping FUTSU HI HAI On FUSAGU IKARU Kun phật Viet
1985 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character box one's ears, slap Definition
GUO2 Pinyin gwaak3 Jyutping KAKU On TSUKAMU TSUKAMI Kun
U+6451 Traditional
1985 Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character

Character box one's ears, slap Definition
GUO2 Pinyin gwaak3 gwok3 Jyutping KAKU On TSUKAMU TSUKAMI Kun
U+63B4 Simplified
1985 Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character

Character question, interrogate Definition
JIE2 Pinyin gat1 kit3 Jyutping KITSU On TSUMERU NAJIRU TSUMARU Kun Hangul HIL Korean cật Viet
U+8BD8 Simplified
1985 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character thunder Definition
LEI2 LEI4 Pinyin leoi4 Jyutping RAI RUI On KAMINARI IKAZUCHI Kun Hangul LOY Korean *luəi Tang lôi Viet
U+F949 Variant
1985 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character kiosk, pavilion Definition
XIE4 Pinyin ze6 Jyutping SHA JA On DAI Kun Hangul SA Korean zià Tang
1985 Hong Kong proper shape

Character pouch Definition
DOU1 Pinyin dau1 Jyutping TOU On KABUTO Kun Hangul TWU Korean đâu Viet
1985 JIS X 0208-1990

Character abundant, ample; rich, wealthy Definition
FU4 Pinyin FU FUU On TOMU Kun PWU Korean
U+5BCC Variant
1985 GB 7590-87

Character beginning, initial, primary Definition
CHU1 Pinyin co1 Jyutping SHO SO On HAJIME HATSU UI Kun Hangul CHO Korean *chriu Tang Viet
1985 GB 2312-80 1985 GB 12345-90

Character
JUAN4 Pinyin KEN On TSUTOMERU SUKOYAKA Kun
1985 JIS X 0212-1990

Character
GUA4 Pinyin KA KE On
1985 GB 7589-87

Character fear; terrified, fearful; fear Definition
SHE4 ZHE2 Pinyin zip3 Jyutping SHOU SHUU On OSORERU Kun Hangul SUP CEP Korean tiệp điệp Viet
1985 Taiwan TelegraphLiteral
yin1 Reading Pinyin イン Reading On in Reading Korean Reading Korean
matrimony Meaning marry Meaning conjugal Meaning fr mariage Meaning fr matrimonio Meaning es casarse Meaning es matrimônio Meaning pt casa Meaning pt
1985 Miscellaneous Frequency

Literal
ku4 Reading Pinyin Reading On Reading On くら Reading Kun go Reading Korean Reading Korean
warehouse Meaning storehouse Meaning entrepôt Meaning fr stock Meaning fr magasin Meaning fr almacén Meaning es bodega Meaning es depósito Meaning pt armazém Meaning pt
1985 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
shi4 Reading Pinyin shi2 Reading Pinyin Reading On Reading On .える Reading Kun まく Reading Kun まい Nanori まか Nanori まき Nanori si Reading Korean Reading Korean
sow (seeds) Meaning sembrar Meaning es esparcir (semillas) Meaning es
1985 Dictionary dr_oneill_names

Literal
sao1 Reading Pinyin ソウ Reading On さわ. Reading Kun うれい Reading Kun さわ.がしい Reading Kun so Reading Korean Reading Korean
boisterous Meaning make noise Meaning clamor Meaning disturb Meaning excite Meaning tapage Meaning fr faire du bruit Meaning fr clameur Meaning fr émeute Meaning fr exciter Meaning fr déranger Meaning fr bullicio Meaning es tumulto Meaning es clamor Meaning es hacer ruido Meaning es hacer bulla Meaning es agitarse Meaning es vociferante Meaning pt barulhento Meaning pt clamor Meaning pt perturbar Meaning pt excitar Meaning pt
1985 Dictionary dr_heisig

Literal
zhi4 Reading Pinyin チツ Reading On jil Reading Korean jeol Reading Korean Reading Korean Reading Korean
plug up Meaning obstruct Meaning obstruer Meaning fr suffoquer Meaning fr azote Meaning fr taponar Meaning es obstruir Meaning es nitrógeno Meaning es tampar Meaning pt obstruir Meaning pt colocar um batoque Meaning pt
1985 Dictionary dr_gakken

Literal
guo2 Reading Pinyin guai1 Reading Pinyin カク Reading On つか. Reading Kun つか.まえる Reading Kun つか.まる Reading Kun gwig Reading Korean Reading Korean
catch Meaning seize Meaning grasp Meaning hold Meaning arrest Meaning capture Meaning
1985 Dictionary dr_nelson_c

Literal
tao2 Reading Pinyin yao2 Reading Pinyin トウ Reading On Nanori すえ Nanori do Reading Korean yo Reading Korean Reading Korean Reading Korean
pottery Meaning porcelain Meaning poterie Meaning fr porcelaine Meaning fr alfarería Meaning es porcelana Meaning es diversión Meaning es cerâmica Meaning pt porcelana Meaning pt
1985 Dictionary dr_maniette

Literal
mo2 Reading Pinyin mo4 Reading Pinyin Reading On みが. Reading Kun . Reading Kun おさむ Nanori ma Reading Korean Reading Korean
grind Meaning polish Meaning scour Meaning improve Meaning brush (teeth) Meaning polir Meaning fr moudre Meaning fr récurer Meaning fr améliorer Meaning fr brosser (dents) Meaning fr pulido Meaning es abrillantado Meaning es pulir Meaning es abrillantar Meaning es lavarse los dientes Meaning es moer Meaning pt polir Meaning pt explorar Meaning pt melhorar Meaning pt escovar (dentes) Meaning pt
1985 Dictionary dr_oneill_kk

Literal
dan4 Reading Pinyin タン Reading On Reading On はばか. Reading Kun tan Reading Korean Reading Korean
hesitate Meaning shrink Meaning awe Meaning
1985 Dictionary dr_nelson_n

Literal
po1 Reading Pinyin ホク Reading On bog Reading Korean Reading Korean
strike Meaning hit Meaning folding chair radical variant (no. 66) Meaning
1985 Dictionary dr_halpern_njecd

Character hair rolled up in a bun, topknot Definition
JI4 JIE2 Pinyin gai3 Jyutping KEI KITSU On MOTODORI MIZURA Kun Hangul KYEY Korean gèi Tang

Character
PENG2 Pinyin pung4 Jyutping

Character to dress the hair Definition
ZHUA1 Pinyin zaa1 Jyutping SA SE On KUKURIGAMI Kun Hangul CWA Korean

Character tail of a comet; long hair Definition
SHAO1 Pinyin saau1 Jyutping

髿 Character
SHA1 SUO1 Pinyin SA SHA On

Character to shave Definition
TI4 Pinyin tai3 Jyutping TEI On SORU Kun

Character mane; neck bristles Definition
ZONG1 Pinyin zung1 Jyutping SOU ZU ZOU On TATEGAMI Kun
U+9A94 Variant

Character
TI4 DI2 DI4 Pinyin tai3 Jyutping TEI TAI SEKI TEKI SHAKU CHAKU On KAMOJI Kun


Character signboard, placard Definition
PAI2 Pinyin paai4 Jyutping HAI On FUDA Kun Hangul PHAY PAY Korean bài Viet

Literal
pai2 Reading Pinyin ハイ Reading On ぱい Reading Kun ふだ Reading Kun pae Reading Korean bae Reading Korean Reading Korean Reading Korean
label Meaning signboard Meaning medal Meaning mahjong tiles Meaning


Records 1 - 36 of 36 retrieved in 340 ms