Character sorrowful, anxious Definition
HAI4 Pinyin hoi6 Jyutping
2006 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character include, embrace, enclose Definition
KUO4 GUA1 Pinyin kut3 Jyutping KATSU On KUKURU KUKURI Kun Hangul KWAL Korean quát Viet
2006 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character strike, hit, beat; attack, fight Definition
JI1 JI2 JI4 XI2 Pinyin gik1 Jyutping GEKI KEKI On UTSU Kun Hangul KYEK Korean *gek Tang
U+51FB Simplified U+6483 Variant
2006 Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character

Character chlorine Definition
LÜ4 Pinyin luk6 Jyutping
2006 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character shore, bank, water's edge Definition
YA2 Pinyin ngaai4 Jyutping GAI On KISHI HATE Kun Hangul AY UY Korean *ngɛi Tang rượi Viet
2006 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character olive Definition
GAN3 Pinyin gaam3 gam2 gam3 Jyutping KAN On Hangul KAM Korean
2006 Hong Kong proper shape

Character upright and strong; amiable Definition
KAN3 Pinyin hon2 Jyutping KAN On TSUYOI Kun Hangul KAN Korean kɑn Tang
2006 JIS X 0208-1990

Character basin; container for wine Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping I TA DA On HISAGE HANZOU Kun I Korean
2006 JIS X 0212-1990

Character
ZHENG1 Pinyin SAU SHOU On TAGAYASU Kun chĩnh Viet
2006 GB 7589-87

Character place, locale; department Definition
CHU4 CHU3 Pinyin cyu3 Jyutping
U+8655 Traditional
2006 GB 2312-80

Character pity, sympathize with, grieve for Definition
MIN3 Pinyin man5 Jyutping
U+61AB Traditional
2006 PRC Telegraph Code

Character pity, sympathize with, grieve for Definition
MIN3 Pinyin man5 Jyutping BIN MIN On AWAREMU UREERU Kun Hangul MIN Korean mẫn Viet
U+60AF Simplified
2006 Taiwan Telegraph

Character place, locale; department Definition
CHU4 CHU3 Pinyin cyu2 cyu3 syu3 Jyutping SHO On TOKORO ORU Kun Hangul CHE Korean *chiù *chiǔ Tang xử Viet
U+5904 Simplified U+51E6 Variant
2006 GB 12345-90


Literal
yun4 Reading Pinyin ウン Reading On はこ. Reading Kun un Reading Korean Reading Korean
carry Meaning luck Meaning destiny Meaning fate Meaning lot Meaning transport Meaning progress Meaning advance Meaning porter Meaning fr chance Meaning fr destin Meaning fr destinée Meaning fr sort Meaning fr progrès Meaning fr suerte Meaning es destino Meaning es transportar Meaning es carregar Meaning pt sorte Meaning pt destino Meaning pt objetivo Meaning pt transportar Meaning pt progresso Meaning pt avanço Meaning pt
2006 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
guai3 Reading Pinyin カイ Reading On goe Reading Korean Reading Korean
kidnap Meaning falsify Meaning rapt Meaning fr falsifier Meaning fr secuestrar Meaning es raptar Meaning es seqüestrar Meaning pt falsificar Meaning pt
2006 Dictionary dr_gakken

Literal
jing1 Reading Pinyin キョウ Reading On おどろ. Reading Kun おどろ.かす Reading Kun gyeong Reading Korean Reading Korean
wonder Meaning be surprised Meaning frightened Meaning amazed Meaning étonnement Meaning fr surpris Meaning fr effrayé Meaning fr stupéfié Meaning fr admiración Meaning es asombro Meaning es sorpresa Meaning es estar sorprendido Meaning es asombrarse Meaning es sorprenderse Meaning es maravilha Meaning pt ser surpreendido Meaning pt assustadoa Meaning pt assombrado Meaning pt maravilhar-se Meaning pt
2006 Dictionary dr_maniette

Literal
zui4 Reading Pinyin ザイ Reading On つみ Reading Kun joe Reading Korean Reading Korean
guilt Meaning sin Meaning crime Meaning fault Meaning blame Meaning offense Meaning culpabilité Meaning fr péché Meaning fr crime Meaning fr faute Meaning fr responsabilité Meaning fr délit Meaning fr culpabilidad Meaning es pecado Meaning es delito Meaning es crimen Meaning es defecto Meaning es culpa Meaning es culpa Meaning pt pecado Meaning pt crime Meaning pt falta Meaning pt ofensa Meaning pt
2006 Dictionary dr_oneill_names

Literal
cheng2 Reading Pinyin チョウ Reading On .りる Reading Kun .らす Reading Kun .らしめる Reading Kun jing Reading Korean Reading Korean
penal Meaning chastise Meaning punish Meaning discipline Meaning punition Meaning fr pénal Meaning fr châtiment Meaning fr sanction Meaning fr pena Meaning es castigo Meaning es castigar Meaning es disciplinar Meaning es penal Meaning pt castigar Meaning pt punir Meaning pt disciplinar Meaning pt
2006 Dictionary dr_nelson_n

Literal
yin2 Reading Pinyin イン Reading On とら Reading Kun とも Nanori のぶ Nanori in Reading Korean i Reading Korean Reading Korean Reading Korean
sign of the tiger Meaning 3-5AM Meaning third sign of Chinese zodiac Meaning signe de la 3ème branche terrestre Meaning fr signe du Tigre (zodiaque) Meaning fr 3 à 5 heures du matin Meaning fr signo del tigre Meaning es tercer signo de zodíaco Meaning es
2006 Dictionary dr_heisig

Literal
mo3 Reading Pinyin ma1 Reading Pinyin mo4 Reading Pinyin マツ Reading On mal Reading Korean Reading Korean
rub Meaning paint Meaning erase Meaning frotter Meaning fr enduire Meaning fr effacer Meaning fr frotar Meaning es borrar Meaning es pintar Meaning es moler Meaning es esfregar Meaning pt pintura Meaning pt apagar Meaning pt
2006 Miscellaneous Frequency

Literal
gen4 Reading Pinyin コウ Reading On カン Reading On わた. Reading Kun もと.める Reading Kun せん Nanori のぶ Nanori とうる Nanori わたる Nanori ひさし Nanori seon Reading Korean hwan Reading Korean Reading Korean Reading Korean
span Meaning request Meaning durée Meaning fr s'étendre (espace) Meaning fr demande Meaning fr ensanchar Meaning es cruzar Meaning es atravesar Meaning es
2006 Dictionary dr_sh_kk

Literal
sheng4 Reading Pinyin コツ Reading On クツ Reading On コチ Reading On セイ Reading On たがや. Reading Kun
holy Meaning sacred Meaning
2006 Dictionary dr_halpern_njecd

Character blowfish Definition
ZHU1 Pinyin SHO On FUGU Kun

Character
ZONG1 Pinyin

Character Carassius auratus, crucian carp Definition
JI4 ZEI2 Pinyin zik1 Jyutping SEKI SHAKU SHOKU SOKU ZOKU On FUNA Kun CUK Korean
U+9CAB Simplified

Character
BIAN1 Pinyin

鯿 Character bream Definition
BIAN1 Pinyin bin2 Jyutping HEN On OSHIKIUO Kun PHYEN Korean
U+9CCA Simplified

Character cuttlefish Definition
ZE2 Pinyin zak1 Jyutping SOKU ZOKU On IKA Kun
U+9C97 Simplified

Character Scomberomorus sinensis Definition
QUN1 CHUN1 Pinyin ceon1 Jyutping SHUN On SAWARA Kun

Character
ROU2 Pinyin

Character flatfish; flounder; sole Definition
DIE2 QIE4 ZHA2 Pinyin dip6 Jyutping CHOU TOU On KAREI Kun Hangul CEP Korean
U+9CBD Simplified

Character sturgeon Definition
HUANG2 Pinyin wong4 Jyutping KOU On HIGAI Kun HWANG Korean
U+9CC7 Simplified

Character a herring Definition
LIAN4 Pinyin REN On NISHIN Kun Hangul LYEN Korean

Character sheat Definition
YAN3 Pinyin jin2 Jyutping EN ON On NAMAZU Kun

Character loach; squid; lizard; eel Definition
QIU2 QIU1 Pinyin cau1 jau4 Jyutping SHUU On DOJOU Kun Hangul CHWU Korean
U+9C0D Variant

Character loach Definition
QIU1 Pinyin cau1 Jyutping SHUU On DOJOU INADA KAJIKA Kun Hangul CHWU Korean
U+9CC5 Simplified

Character
JIAN4 Pinyin

Character alligator Definition
E4 Pinyin ngok6 Jyutping GAKU On WANI Kun Hangul AK Korean
U+9CC4 Simplified

Character
YANG2 Pinyin YOU On UNAGI SURUME Kun

Character abalone Definition
FU4 Pinyin fuk1 Jyutping FUKU On AWABI FUGU Kun Hangul POK Korean
U+9CC6 Simplified

Character fish gills Definition
SAI1 XI3 Pinyin soi1 Jyutping SAI SHI On ERA Kun Hangul SAY Korean
U+9CC3 Simplified

Character
WEI1 Pinyin I On

Character
JIAN3 Pinyin gam3 Jyutping KAN KON GEN On TARA KAREI Kun

Character shrimp, prawn Definition
XIA2 XIA1 Pinyin haa1 Jyutping KA On EBI Kun Hangul HA Korean

Character
TUO3 WEI3 Pinyin TA On

𠁠 Character

𠁡 Character

Character an ox with yellow hair and black lips Definition
RUN2 Pinyin seon4 Jyutping JUN NIN ZEN NEN On

𠁢 Character


Records 1 - 50 of 65 retrieved in 1465 ms