Unicode 5.2
Character Definition a water-jar with ears for carrying it
Pinyin HAN2 Jyutping haam6 ham4
Mathews: Chinese-English Dictionary 2020

Unicode 5.2
Character Definition steep , sheer ; rugged , rough
Pinyin QU1 Jyutping keoi1 On KU Kun KEWASHII Hangul Korean KWU Tang kio
Simplified U+5C96
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 2020

Unicode 5.2
Character Definition hull ; thresh ; beat , attack
Pinyin DAO3 Jyutping dou2 On TOU CHUU Kun TSUKU UTSU FURERU Hangul Korean TO Tang *dɑ̌u
Variant U+6417
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 2020

Unicode 5.2
Character Definition confused , disorder
Pinyin WEN4 WEN3 Jyutping leon6 man5 man6 On BIN BUN Kun MIDARERU Hangul Korean MWUN

Unicode 5.2
Character Definition bite , gnaw ; wear down , erode
Pinyin NIE4 Jyutping jit6 ngaat6 ngit6 On KETSU GETSU Kun KAMU KAJIRU Hangul Korean SEL Tang nget
Variant U+5699

Unicode 5.2
Character Definition country ; rural ; village
Pinyin XIANG1 XIANG3 XIANG4 Jyutping hoeng1
Traditional U+9109
Four-Corner Code 2020

Unicode 5.2
Character Definition radical number 9
Pinyin REN2 Korean IN
Four-Corner Code 2020

Unicode 5.2
Character Definition comb out ; weed out , eliminate
Pinyin JIE2 ZHI4 Jyutping zit1 zit3 On SHITSU Kun KUSHI KUSHIKEZURU Hangul Korean CUL Tang jrit
Simplified U+6809
Hong Kong proper shape 2020

Unicode 5.2
Character Definition establish , create ; knife cut
Pinyin CHUANG4 CHUANG1 Jyutping cong3
Traditional U+5275
GB 2312-80 2020

Unicode 5.2
Character Definition establish , create ; knife cut
Pinyin CHUANG4 CHUANG1 Jyutping cong1 cong3 On SOU Kun KIZU HAJIMERU Hangul Korean CHANG Tang chriɑ̀ng Viet sáng
Simplified U+521B Variant U+5259
GB 12345-90 2020

Unicode 5.2
Character Definition to hide , to secrete , to repress ; to bend
Pinyin YAN3 Jyutping jin2 On EN Kun KAKUSU HUSU NABIKU HAKO DOBU Hangul Korean EN
JIS X 0212-1990 2020

Unicode 5.2
Character Definition waste
Pinyin LANG4 Jyutping joeng5 long6 On ROU Kun TSUKA
GB 7589-87 2020

Unicode 5.2
Character Definition trunk of tree or of human body
Pinyin GAN4 HAN2 Jyutping gon3 On KAN Kun MIKI WAZA Hangul Korean KAN Tang gɑ̀n
Simplified U+5E72
JIS X 0208-1990 2020

Unicode 5.2
Character Definition vexed , worried , nervous ; regret
Pinyin AO4 Jyutping ou3 On OU Kun NAYAMU Hangul Korean O Tang qɑ̀u Viet ảo
PRC Telegraph Code 2020 Taiwan Telegraph 2020

二千零二十
HanDeDict 100318
Traditional 二千零二十 Simplified 二千零二十
Pinyin er4 qian1 ling2 er4 shi2
Deutsch 2020 ( zweitausendzwanzig ) (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin hui4 ; kuai4 Reading On カイ ; エ Reading Kun あ.う ; あ. わせる ; あつ . まる Nanori あい ; い Reading Korean hoe ; goe ; gwal Reading Korean ; ;
Meaning meeting ; meet ; party ; association ; interview ; join Meaning fr réunion ; rencontre ; meeting ; parti ; association ; entrevue ; rejoindre Meaning es asociación ; reunión ; encontrarse con ; reunirse Meaning pt encontro ; reunião ; festa ; associação ; entrevista ; une
Dictionary dr_halpern_njecd 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qi4 Reading On Reading Korean gi ; heul Reading Korean ;
Meaning vapor ; steam Meaning fr vapeur Meaning es vapor Meaning pt vapor
Miscellaneous Frequency 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qing4 Reading On ケイ Reading Kun よろこ .び Nanori き ; きよん ; け ; みち ; む ; やす ; よし Reading Korean gyeong ; gang Reading Korean ;
Meaning jubilation ; congratulate ; rejoice ; be happy Meaning fr jubiler ; se réjouir ; féliciter ; être heureux Meaning es júbilo ; felicidad ; diversión ; regocijo Meaning pt júbilo ; congratular ; regozijar-se ; estar feliz
Dictionary dr_maniette 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xing4 Reading On コウ Reading Kun しあわ .せ ; さいわ .い Reading Korean haeng Reading Korean
Meaning happiness ; luck Meaning es felicidad ; suerte
Dictionary dr_sh_kk 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shao2 ; shuo4 Reading On シャク Reading Korean jag Reading Korean
Meaning ladle ; one tenth of a go ; dip Meaning fr louche ; shaku = un dixième de go = 18 ml Meaning es cucharón ; unidad de capacidad y área Meaning pt concha ; afundar
Dictionary dr_gakken 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chou3 Reading On シュウ Reading Kun みにく .い ; しこ Reading Korean chu Reading Korean
Meaning ugly ; unclean ; shame ; bad looking Meaning fr laid ; malpropre ; hideux ; honteux Meaning es feo ; mal aspecto ; innoble ; vergüenza Meaning pt sujo ; feio ; vergonha ; aparência
Dictionary dr_heisig 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shi4 ; kuo4 Reading On テキ Reading Kun かな .う Reading Korean jeog ; cheog Reading Korean ;
Meaning suitable ; occasional ; rare ; qualified ; capable Meaning fr approprié ; occasionnel ; rare ; qualifié ; capable Meaning es adecuado ; apropiado ; adaptarse Meaning pt raro ; ocasional ; conveniente ; qualificado ; capaz
Dictionary dr_halpern_kkld 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wu4 Reading On ボ ; ボウ Reading Kun つちのえ Reading Korean mu Reading Korean
Meaning 5th calendar sign
Dictionary dr_nelson_n 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin hui4 ; hui3 ; kuai4 Reading On カイ ; エ Reading Kun あ.う ; あ. わせる ; あつ . まる Nanori あい Reading Korean hoe ; goe ; gwal Reading Korean ; ;
Meaning meet ; party ; association ; interview ; join
Dictionary dr_oneill_names 2020

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin dao3 Reading On トウ Reading Kun う.つ ; つ.く Reading Korean do Reading Korean
Meaning pound
Dictionary dr_nelson_c 2020

鴿
Unicode 5.2
Character 鴿 Definition pigeon , dove ; Columba species ( various )
Pinyin GE1 Jyutping gaap3 gap3 On KOU Kun HATO
Simplified U+9E3D

Unicode 5.2
Character Definition hoopoe
Pinyin REN4 REN2 Jyutping jam4

Unicode 5.2
Character Definition the fishing cormorant
Pinyin JIAO1 Jyutping gaau1 On KOU Hangul Korean KYO Tang gau
Simplified U+4D14

Unicode 5.2
Character Definition horned owl , scops chinensis ; bird of ill omen
Pinyin XIU1 Jyutping jau1 On KYUU KU GU Kun MIMIZUKU Hangul Korean HYU
Simplified U+9E3A

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHOU1 ZHAO1 Jyutping zau1 On CHUU CHU
Simplified U+9E3C

Unicode 5.2
Character
Kun CHIDORI

Unicode 5.2
Character
Kun TOKI

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIA2 Jyutping gaap3 On KOU KYOU Kun HOTOTOGISU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI4 Jyutping gei6

Unicode 5.2
Character Definition hair ; KangXi radical 59
Pinyin SHAN1 XIAN1 Jyutping saam1 On SAN SEN Kun KAMI

Unicode 5.2
Character Definition step with left foot ; rad . no 60
Pinyin CHI4 Jyutping cik1 On TEKI

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU2 TU2 Jyutping tou4

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUAN1

Unicode 5.2
Character
Pinyin BU1 BU3 Jyutping bou2

Unicode 5.2
Character
Pinyin WU2 On BU MU Kun FUNASHIUZU
Simplified U+9E40

Unicode 5.2
Character Definition cuckoo
Pinyin JUAN1 Jyutping gyun1 On KEN Hangul Korean KYEN Tang *guen
Simplified U+9E43

Unicode 5.2
Character Definition mynah bird ; Acridotheres tristis
Pinyin YU4 Jyutping juk6 Tang iok Viet cốc
Simplified U+9E46

Unicode 5.2
Character Definition species of pigeon
Pinyin BO2 Jyutping but6 On HOTSU BOCHI BOTSU Hangul Korean PAL
Simplified U+9E41

Unicode 5.2
Character
Pinyin XUN4 JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character
Pinyin XUN4

Unicode 5.2
Character
Pinyin BI4 BI1 Jyutping gip3

Unicode 5.2
Character
Pinyin PI2 BEI1 Jyutping bei1

𠈀
Unicode 5.2
Character 𠈀

𠈁
Unicode 5.2
Character 𠈁

𠈂
Unicode 5.2
Character 𠈂

Records 1 - 50 of 68 retrieved in 173 ms