Character a water-jar with ears for carrying it Definition
HAN2 Pinyin haam6 ham4 Jyutping
2020 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character steep, sheer; rugged, rough Definition
QU1 Pinyin keoi1 Jyutping KU On KEWASHII Kun Hangul KWU Korean kio Tang
U+5C96 Simplified
2020 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character hull; thresh; beat, attack Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping TOU CHUU On TSUKU UTSU FURERU Kun Hangul TO Korean *dɑ̌u Tang
U+6417 Variant
2020 Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character

Character confused, disorder Definition
WEN4 WEN3 Pinyin leon6 man5 man6 Jyutping BIN BUN On MIDARERU Kun Hangul MWUN Korean

Character bite, gnaw; wear down, erode Definition
NIE4 Pinyin jit6 ngaat6 ngit6 Jyutping KETSU GETSU On KAMU KAJIRU Kun Hangul SEL Korean nget Tang
U+5699 Variant

Character country; rural; village Definition
XIANG1 XIANG3 XIANG4 Pinyin hoeng1 Jyutping
U+9109 Traditional
2020 Four-Corner Code

Character radical number 9 Definition
REN2 Pinyin IN Korean
2020 Four-Corner Code

Character comb out; weed out, eliminate Definition
JIE2 ZHI4 Pinyin zit1 zit3 Jyutping SHITSU On KUSHI KUSHIKEZURU Kun Hangul CUL Korean jrit Tang
U+6809 Simplified
2020 Hong Kong proper shape

Character establish, create; knife cut Definition
CHUANG4 CHUANG1 Pinyin cong3 Jyutping
U+5275 Traditional
2020 GB 2312-80

Character establish, create; knife cut Definition
CHUANG4 CHUANG1 Pinyin cong1 cong3 Jyutping SOU On KIZU HAJIMERU Kun Hangul CHANG Korean chriɑ̀ng Tang sáng Viet
U+521B Simplified U+5259 Variant
2020 GB 12345-90

Character to hide, to secrete, to repress; to bend Definition
YAN3 Pinyin jin2 Jyutping EN On KAKUSU HUSU NABIKU HAKO DOBU Kun Hangul EN Korean
2020 JIS X 0212-1990

Character waste Definition
LANG4 Pinyin joeng5 long6 Jyutping ROU On TSUKA Kun
2020 GB 7589-87

Character trunk of tree or of human body Definition
GAN4 HAN2 Pinyin gon3 Jyutping KAN On MIKI WAZA Kun Hangul KAN Korean gɑ̀n Tang
U+5E72 Simplified
2020 JIS X 0208-1990

Character vexed, worried, nervous; regret Definition
AO4 Pinyin ou3 Jyutping OU On NAYAMU Kun Hangul O Korean qɑ̀u Tang ảo Viet
2020 PRC Telegraph Code 2020 Taiwan Telegraph


Literal
hui4 Reading Pinyin kuai4 Reading Pinyin カイ Reading On Reading On . Reading Kun .わせる Reading Kun あつ.まる Reading Kun あい Nanori Nanori hoe Reading Korean goe Reading Korean gwal Reading Korean Reading Korean Reading Korean Reading Korean
meeting Meaning meet Meaning party Meaning association Meaning interview Meaning join Meaning réunion Meaning fr rencontre Meaning fr meeting Meaning fr parti Meaning fr association Meaning fr entrevue Meaning fr rejoindre Meaning fr asociación Meaning es reunión Meaning es encontrarse con Meaning es reunirse Meaning es encontro Meaning pt reunião Meaning pt festa Meaning pt associação Meaning pt entrevista Meaning pt une Meaning pt
2020 Dictionary dr_halpern_njecd

Literal
qi4 Reading Pinyin Reading On gi Reading Korean heul Reading Korean Reading Korean Reading Korean
vapor Meaning steam Meaning vapeur Meaning fr vapor Meaning es vapor Meaning pt
2020 Miscellaneous Frequency

Literal
qing4 Reading Pinyin ケイ Reading On よろこ. Reading Kun Nanori きよん Nanori Nanori みち Nanori Nanori やす Nanori よし Nanori gyeong Reading Korean gang Reading Korean Reading Korean Reading Korean
jubilation Meaning congratulate Meaning rejoice Meaning be happy Meaning jubiler Meaning fr se réjouir Meaning fr féliciter Meaning fr être heureux Meaning fr júbilo Meaning es felicidad Meaning es diversión Meaning es regocijo Meaning es júbilo Meaning pt congratular Meaning pt regozijar-se Meaning pt estar feliz Meaning pt
2020 Dictionary dr_maniette

Literal
xing4 Reading Pinyin コウ Reading On しあわ. Reading Kun さいわ. Reading Kun haeng Reading Korean Reading Korean
happiness Meaning luck Meaning felicidad Meaning es suerte Meaning es
2020 Dictionary dr_sh_kk

Literal
shao2 Reading Pinyin shuo4 Reading Pinyin シャク Reading On jag Reading Korean Reading Korean
ladle Meaning one tenth of a go Meaning dip Meaning louche Meaning fr shaku = un dixième de go = 18 ml Meaning fr cucharón Meaning es unidad de capacidad y área Meaning es concha Meaning pt afundar Meaning pt
2020 Dictionary dr_gakken

Literal
chou3 Reading Pinyin シュウ Reading On みにく. Reading Kun しこ Reading Kun chu Reading Korean Reading Korean
ugly Meaning unclean Meaning shame Meaning bad looking Meaning laid Meaning fr malpropre Meaning fr hideux Meaning fr honteux Meaning fr feo Meaning es mal aspecto Meaning es innoble Meaning es vergüenza Meaning es sujo Meaning pt feio Meaning pt vergonha Meaning pt aparência Meaning pt
2020 Dictionary dr_heisig

Literal
shi4 Reading Pinyin kuo4 Reading Pinyin テキ Reading On かな. Reading Kun jeog Reading Korean cheog Reading Korean Reading Korean Reading Korean
suitable Meaning occasional Meaning rare Meaning qualified Meaning capable Meaning approprié Meaning fr occasionnel Meaning fr rare Meaning fr qualifié Meaning fr capable Meaning fr adecuado Meaning es apropiado Meaning es adaptarse Meaning es raro Meaning pt ocasional Meaning pt conveniente Meaning pt qualificado Meaning pt capaz Meaning pt
2020 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
wu4 Reading Pinyin Reading On ボウ Reading On つちのえ Reading Kun mu Reading Korean Reading Korean
5th calendar sign Meaning
2020 Dictionary dr_nelson_n

Literal
hui4 Reading Pinyin hui3 Reading Pinyin kuai4 Reading Pinyin カイ Reading On Reading On . Reading Kun .わせる Reading Kun あつ.まる Reading Kun あい Nanori hoe Reading Korean goe Reading Korean gwal Reading Korean Reading Korean Reading Korean Reading Korean
meet Meaning party Meaning association Meaning interview Meaning join Meaning
2020 Dictionary dr_oneill_names

Literal
dao3 Reading Pinyin トウ Reading On . Reading Kun . Reading Kun do Reading Korean Reading Korean
pound Meaning
2020 Dictionary dr_nelson_c

鴿 Character pigeon, dove; Columba species (various) Definition
GE1 Pinyin gaap3 gap3 Jyutping KOU On HATO Kun
U+9E3D Simplified

Character hoopoe Definition
REN4 REN2 Pinyin jam4 Jyutping

Character the fishing cormorant Definition
JIAO1 Pinyin gaau1 Jyutping KOU On Hangul KYO Korean gau Tang
U+4D14 Simplified

Character horned owl, scops chinensis; bird of ill omen Definition
XIU1 Pinyin jau1 Jyutping KYUU KU GU On MIMIZUKU Kun Hangul HYU Korean
U+9E3A Simplified

Character
ZHOU1 ZHAO1 Pinyin zau1 Jyutping CHUU CHU On
U+9E3C Simplified

Character
CHIDORI Kun

Character
TOKI Kun

Character
JIA2 Pinyin gaap3 Jyutping KOU KYOU On HOTOTOGISU Kun

Character
JI4 Pinyin gei6 Jyutping

Character hair; KangXi radical 59 Definition
SHAN1 XIAN1 Pinyin saam1 Jyutping SAN SEN On KAMI Kun

Character step with left foot; rad. no 60 Definition
CHI4 Pinyin cik1 Jyutping TEKI On

Character
YU2 TU2 Pinyin tou4 Jyutping

Character
HUAN1 Pinyin

Character
BU1 BU3 Pinyin bou2 Jyutping

Character
WU2 Pinyin BU MU On FUNASHIUZU Kun
U+9E40 Simplified

Character cuckoo Definition
JUAN1 Pinyin gyun1 Jyutping KEN On Hangul KYEN Korean *guen Tang
U+9E43 Simplified

Character mynah bird; Acridotheres tristis Definition
YU4 Pinyin juk6 Jyutping iok Tang cốc Viet
U+9E46 Simplified

Character species of pigeon Definition
BO2 Pinyin but6 Jyutping HOTSU BOCHI BOTSU On Hangul PAL Korean
U+9E41 Simplified

Character
XUN4 JUN4 Pinyin zeon3 Jyutping SHUN On Hangul CWUN Korean

Character
XUN4 Pinyin

Character
BI4 BI1 Pinyin gip3 Jyutping

Character
PI2 BEI1 Pinyin bei1 Jyutping

𠈀 Character

𠈁 Character

𠈂 Character


Records 1 - 50 of 68 retrieved in 177 ms