Character earthenware (a basin; a pot; a bowl; a crock with a narrow opening) Definition
QI4 QIE4 YA4 Pinyin kit3 Jyutping
21424.180 Hanyu Da Zidian position
21424.180 IRG Hanyu Da Zidian


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 25 ms