Unicode 5.2
Character Definition earthenware (a basin ; a pot ; a bowl ; a crock with a narrow opening )
Pinyin QI4 QIE4 YA4 Jyutping kit3
Hanyu Da Zidian Pinyin 21424.180 : qiè

Unicode 12.1
Character Definition earthenware (a basin ; a pot ; a bowl ; a crock with a narrow opening )
Pinyin qiè Jyutping kit3
Hanyu Da Zidian Pinyin 21424.180 : qiè

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 34 ms