Character to vomit; annoy, enrage Definition
OU1 OU3 OU4 XU1 OU5 Pinyin au1 au2 Jyutping OU On UTAU HAKU Kun Hangul KWU HWU Korean qou qǒu Tang
U+5455 Simplified
28 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character a hollow in the ground, a cavity, depression; undulating, depressed Definition
AO4 AO1 Pinyin aau1 aau3 Jyutping AU EU On KUBOMI Kun Hangul YO Korean qau Tang
28 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character table, bench; legal case Definition
AN4 Pinyin ngon3 on3 Jyutping AN On TSUKUE KANGAERU Kun Hangul AN Korean qɑ̀n Tang duyên án Viet
28 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character shade, screen; to hide, screen Definition
YI4 Pinyin ai3 ji1 Jyutping EI On KINUGASA KAZASU KAGERU Kun Hangul YEY Korean qèi Tang

Character fly; go quickly; dart; high Definition
FEI1 Pinyin fei1 Jyutping HI On TOBU TOBASU Kun Hangul PI Korean *biəi Tang phi Viet
U+98DE Simplified
28 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-

Character misty mountain Definition
YU4 Pinyin gwaat1 waat1 Jyutping
28 Total Strokes


Character number, to count; to enumerate Definition
YI4 Pinyin zi3 Jyutping
28 Total Strokes

Character name of an insect Definition
wan1 wan6 Jyutping
28 Total Strokes

Character (same as ) to walk slowly and cautiously; to limp Definition
SHU3 ZHU2 Pinyin zuk6 Jyutping
28 Total Strokes

Character dregs; lees of cheese, cheese Definition
LI4 Pinyin
28 Total Strokes


Character to feed a baby, to eat, food Definition
MI4 MO2 Pinyin mo1 Jyutping
28 Total Strokes

Character a swift horse Definition
NIE4 Pinyin nip6 seoi1 waai2 Jyutping
U+4BC5 Simplified
28 Total Strokes

Character in the manner a toothless person chewing food Definition
tam4 zaam3 zam1 Jyutping
28 Total Strokes

Character
ZAN4 Pinyin zaan3 Jyutping SATSU ZACHI On KOE Kun CHAL CHAN Korean
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character (Cant.) final particle for pointing out the obvious Definition
lo1 Jyutping
28 Total Strokes

Character stupid, simple, simple-minded Definition
GANG4 ZHUANG4 Pinyin ngong6 zong3 Jyutping TOU CHUU SHU KOU KU On OROKA Kun Hangul TANG Korean
U+6206 Simplified
28 Total Strokes

Character save, hoard Definition
ZAN3 CUAN2 ZUAN1 Pinyin cyun4 zaan2 Jyutping SAN On ATSUMARU Kun Hangul CHAN Korean dzhuɑn Tang
U+6512 Simplified U+6505 Variant
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character gather Definition
ZAN4 Pinyin cyun4 zaan2 Jyutping SAN ZAN On TSUE Kun Hangul CHAN Korean
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character the lattice of a window a sill, a lintel Definition
LING2 Pinyin ling4 Jyutping REI RYOU On Hangul LYENG Korean
U+68C2 Simplified
28 Total Strokes

Character
TSUKI KATAKUMI Kun
28 Total Strokes

Character
LING2 Pinyin
28 Total Strokes

Character ceremonial libation cup Definition
ZAN4 Pinyin zaan3 Jyutping SAN ZAN On Hangul CHAN Korean
U+74D2 Simplified
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character
LUAN2 Pinyin REN On YASERU YAMU Kun
28 Total Strokes

Character continue, carry on, succeed Definition
ZUAN3 Pinyin zyun2 Jyutping SAB On TSUGU Kun Hangul CHAN Korean
U+7F35 Simplified U+7E89 Variant
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character dirty; filthy Definition
ZANG1 ZA1 ZAN1 Pinyin zim1 Jyutping
U+81DC Simplified
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character
ZHA2 Pinyin
28 Total Strokes

Character praise, commend, eulogize Definition
ZAN4 Pinyin zaan3 Jyutping SAN On HOMERU HOMEKOTOBA Kun Hangul CHAN Korean tán Viet
U+8B83 Variant
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character plump, voluptuous, beautiful Definition
YAN4 Pinyin jim6 Jyutping EN On NAMAMEKASHII TSUYA Kun *iɛ̀m Tang
U+8276 Variant
28 Total Strokes

Character help, support, assist, aid Definition
ZAN4 Pinyin zaan3 Jyutping SAN On TASUKERU TATAERU Kun CHAN Korean
U+8D0A Variant
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character help, support, assist, aid Definition
ZAN4 Pinyin zaan3 Jyutping SAN On TASUKERU TATAERU Kun Hangul CHAN Korean tzɑ̀n Tang
U+8D5E Simplified U+8CDB Variant

Character go in hurry, hasten; urge Definition
ZAN3 ZAN4 ZU1 Pinyin zaan2 Jyutping SAN ZAN SO On CHIRU Kun Hangul CHAN Korean
U+8DB1 Simplified
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character
KUI2 Pinyin
28 Total Strokes

Character collect; small administration Definition
ZAN4 DA2 Pinyin zaan3 zyun2 Jyutping SAN ZAN SA ZA On ATSUMARU Kun
U+9142 Simplified
28 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

Character tweezers Definition
CHAN1 QIAN2 TIE1 ZHAN1 QIN2 Pinyin cyun3 kim4 Jyutping TEN KEN GEN CHITSU On KANABASAMI Kun

Character drill, bore; pierce; diamond Definition
ZUAN1 ZUAN4 Pinyin zyun1 zyun3 Jyutping SAN On KIRI KIRU Kun Hangul CHAN Korean tzuɑn Tang
U+94BB Simplified

Character
NIE4 Pinyin jit6 Jyutping
28 Total Strokes

Character a mattock; a billhook Definition
JUE2 Pinyin fok3 kyut3 Jyutping KAKU On KUWA Kun
U+9562 Simplified
28 Total Strokes

Character
TANG3 Pinyin dong2 tong2 Jyutping
U+954B Variant
28 Total Strokes

Character
JI2 Pinyin
28 Total Strokes

Character rice cake Definition
LUO2 Pinyin RA On MOCHI Kun
28 Total Strokes

Character
ZUAN4 ZAN4 Pinyin zaan3 Jyutping
28 Total Strokes

Character
XI1 Pinyin kwai4 Jyutping
28 Total Strokes

Character happy, pleased, glad; joy; to enjoy Definition
HUAN1 Pinyin fun1 Jyutping KAN On YOROKOBU Kun Hangul HWAN Korean xuɑn Tang
U+6B61 Variant
28 Total Strokes

Character eagle Definition
SHUANG1 Pinyin
U+9E74 Simplified
28 Total Strokes

Character
YUE4 Pinyin YAKU On HIBARI Kun
28 Total Strokes

Character parrot Definition
YING1 Pinyin jing1 Jyutping OU YOU On Hangul AYNG Korean *qɛng Tang
U+9E66 Simplified
28 Total Strokes

Character
LING2 Pinyin
28 Total Strokes

Character
LU2 Pinyin RO RU On KUROI Kun
28 Total Strokes


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 167 ms