Character sad, mournful, pitiful; pity Definition
AI1 Pinyin oi1 Jyutping AI On AWARE AWAREMU KANASHII Kun Hangul AY Korean *qəi Tang ai Viet
3 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character interjection; exclamation Definition
AI3 AI4 AI1 Pinyin oi2 Jyutping AI GAI On IKI Kun Hangul AY Korean áy Viet
U+55F3 Simplified
3 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-

Character love, be fond of, like Definition
AI4 Pinyin ngoi3 oi3 Jyutping AI On MEDERU OSHIMU ITOSHII Kun Hangul AY Korean *qə̀i Tang
U+7231 Simplified
3 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-

Character crow, raven; Corvus species (various) Definition
YA1 YA3 Pinyin aa1 ngaa1 Jyutping A On KARASU Kun Hangul A Korean *qa Tang
U+9E26 Simplified U+9D76 Variant
3 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character
3 Total Strokes

Character
KUA4 Pinyin
3 Total Strokes

Character
3 Total Strokes

Character
3 Total Strokes

Character
3 Total StrokesCharacter seven Definition 7 Value
QI1 Pinyin cat1 Jyutping SHICHI SHITSU On NANATSU NANATABI Kun Hangul CHIL Korean *tsit tsit Tang thất Viet
3 Frequency

Character ten thousand; innumerable Definition 10000 Value
WAN4 MO4 Pinyin maan6 mak6 Jyutping MAN BAN On YOROZU Kun Hangul MAN MWUK Korean vạn Viet
U+842C Traditional
3 Total Strokes

Character unit of length equal 3.3 meters; gentleman, man, husband Definition
ZHANG4 Pinyin zoeng6 Jyutping JOU CHOU On TAKE DAKE Kun Hangul CANG Korean *djhiɑ̌ng djhiɑ̌ng Tang trượng Viet
3 Total Strokes

Character three Definition 3 Value
SAN1 SAN4 Pinyin saam1 saam3 Jyutping SAN On MITSU MITABI Kun Hangul SAM Korean *sɑm sɑm Tang tam Viet
3 Total Strokes

Character top; superior, highest; go up, send up Definition
SHANG4 Pinyin soeng5 soeng6 Jyutping JOU SHOU On UE KAMI NOBORU Kun Hangul SANG Korean *zhiɑ̀ng zhiɑ̀ng zhiɑ̌ng Tang thượng Viet
U+4E04 Variant
3 Total Strokes

Character under, underneath, below; down; inferior; bring down Definition
XIA4 Pinyin haa5 haa6 Jyutping KA GE On SHITA SHIMO MOTO Kun Hangul HA Korean Tang hạ Viet
U+4E05 Variant
3 Total Strokes

Character table Definition
JI1 Pinyin gei1 Jyutping KI GI On SONO SORE DAI Kun KI Korean
U+5176 Variant
3 Total Strokes

Character beggar; beg; give Definition
GAI4 Pinyin koi3 Jyutping KAI KATSU On KOU Kun KAL KAY Korean cái Viet
3 Hong Kong school grade

Character moreover, also (post-subject); about to, will soon (pre-verb) Definition
QIE3 JU1 Pinyin ce2 zeoi1 zoeng1 Jyutping SHA SHO On KATSU Kun Hangul CHA CE Korean *tsiǎ tsiǎ Tang thả Viet
3 Hong Kong school grade

Character generation; world; era Definition
SHI4 Pinyin sai3 Jyutping SE SEI On YO Kun Hangul SEY Korean *shiɛì shiɛì Tang thế Viet
U+4E17 Variant
3 Hong Kong school grade

Character strict, rigorous, rigid; stern Definition
YAN2 Pinyin jim4 Jyutping
U+56B4 Traditional
3 Frequency

Character numerary adjunct, piece; single Definition
GE4 GE3 Pinyin go3 Jyutping KA KO On KO HI Kun KAY KA Korean Viet
U+500B Traditional
3 Total Strokes

Character forked; bifurcation Definition
YA1 Pinyin aa1 Jyutping A On HUTAMATA AGEMAKI Kun Hangul A Korean a Viet
3 Total Strokes

Character string; relatives; conspire Definition
CHUAN4 GUAN4 Pinyin cyun3 gwaan3 Jyutping SEN KAN On KUSHI TSURANUKU Kun Hangul KOC KWAN CHEN Korean xuyến Viet
U+F905 Variant
3 Hong Kong school grade

Character small round object; pellet, pill Definition
WAN2 Pinyin jyun2 jyun4 Jyutping GAN On MARUI MARUMERU TAMA Kun Hangul HWAN Korean huɑn Tang hoàn Viet
3 Total Strokes

Character beautiful, magnificent, elegant Definition
LI4 LI2 Pinyin lai6 Jyutping REI On URUWASHI Kun
U+9E97 Traditional
3 Frequency

Character raise, lift up; recommend Definition
JU3 Pinyin geoi2 Jyutping KYO On AGERU Kun
U+8209 Traditional
3 Frequency

Character long time (ago); time passage, grow late Definition
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU KU On HISASHII Kun Hangul KWU Korean *gioǔ gioǔ Tang cửu Viet
U+4E46 Variant
3 Total Strokes

Character long time (ago); time passage, grow late Definition
JIU3 Pinyin KYUU KU On HISASHII Kun KWU Korean gioǔ Tang
U+4E45 Variant
3 Total Strokes

Character to depend on, to entrust with Definition
ZHE2 NÜE4 ZHE4 TUO1 Pinyin tok3 zaak6 Jyutping TAKU CHAKU On CEK Korean
U+8650 Variant
3 Total Strokes

Character interrogative particle; repetition of a tune small; tender Definition
YAO1 MO5 ME5 MA5 MO3 Pinyin jiu1 mo1 Jyutping EU On YO Korean qeu Tang
U+5E7A U+9EBC U+9EBD Traditional
3 Total Strokes

Character right conduct, righteousness Definition
YI4 Pinyin ji6 Jyutping
U+7FA9 Traditional
3 Total Strokes

Character kwukyel Definition
3 Total Strokes

Character nine Definition 9 Value
JIU3 Pinyin gau2 Jyutping KYUU KU On KOKONOTSU Kun Hangul KWU KYU Korean *gioǔ gioǔ Tang cửu Viet
3 Frequency

Character beg; request Definition
QI3 Pinyin hat1 Jyutping KOTSU KI On KOU KOI Kun Hangul KEL KI Korean kiət Tang khất Viet
3 Total Strokes
3 Hong Kong school grade

Character beg; request Definition
QI3 Pinyin hat1 Jyutping KOTSU KI On KOU KOI Kun Hangul KEL KI Korean kiət Tang khất Viet
3 Total Strokes
3 Hong Kong school grade

Character also; classical final particle of strong affirmation or identity Definition
YE3 Pinyin jaa5 Jyutping YA On NARI MATA Kun Hangul YA Korean Tang Viet
3 Total Strokes

Character practice; flapping wings Definition
XI2 Pinyin zaap6 Jyutping
U+7FD2 Traditional
3 Frequency
3 Total Strokes

Character practice; flapping wings Definition
XI2 Pinyin zaap6 Jyutping
U+7FD2 Traditional
3 Frequency
3 Total Strokes

Character country; rural; village Definition
XIANG1 XIANG3 XIANG4 Pinyin hoeng1 Jyutping
U+9109 Traditional
3 Total Strokes

Character confusion, state of chaos, revolt Definition
LUAN4 Pinyin lyun6 Jyutping RAN On MIDARERU OSAMERU MIDASU Kun LAN Korean loạn Viet
U+4E82 Traditional
3 Frequency


Character confusion, state of chaos; create chaos, revolt Definition
LUAN4 Pinyin lyun6 Jyutping RAN RON On MIDARERU Kun Hangul LAN Korean *luɑ̀n luɑ̀n Tang loạn Viet
U+4E71 Simplified
3 Frequency
3 Hong Kong school grade

Character confusion, state of chaos; create chaos, revolt Definition
LUAN4 Pinyin lyun6 Jyutping RAN RON On MIDARERU Kun Hangul LAN Korean *luɑ̀n luɑ̀n Tang loạn Viet
U+4E71 Simplified
3 Frequency
3 Hong Kong school grade

Character kwukyel hammer Definition
MA Korean
3 Total Strokes

Character dispute, fight, contend, strive Definition
ZHENG1 ZHENG4 Pinyin zaang1 zang1 Jyutping SOU On ARASOU ARASOI IKADEKA Kun
U+722D Traditional
3 Frequency

Character to take small steps; Korean place name Definition
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHOKU On TATAZUMU Kun CHOK MA Korean sục Viet
3 Total Strokes


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 296 ms