Character alas, exclamation of surprise or pain Definition
AI1 AI4 Pinyin aai1 oi1 Jyutping KAI KI AI I On AA AAOO IYAIYAKOTAERU Kun Hangul AY Korean hãy Viet
U+8A92 Variant
4 Mathews: Chinese-English Dictionary
4 Hong Kong school grade

Character dumb, mute; become hoarse Definition
YA3 YA1 E4 Pinyin aa1 aa2 ak1 Jyutping A On OSHI Kun Hangul A Korean Tang
U+54D1 Simplified U+5516 Variant
4 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character peaceful, tranquil, quiet Definition
AN1 Pinyin ngon1 on1 Jyutping AN On YASUI YASUNJIRU IZUKUNSO Kun Hangul AN Korean *qɑn Tang an Viet
4 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-

Character peaceful, quiet; clear; late in the day Definition
YAN4 Pinyin aan3 ngaan3 Jyutping AN On OSOI Kun Hangul AN Korean qàn qèn qěn Tang
4 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-

Character table, bench; legal case Definition
AN4 Pinyin ngon3 on3 Jyutping AN On TSUKUE KANGAERU Kun Hangul AN Korean qɑ̀n Tang duyên án Viet
4 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-
4 Hong Kong school grade

Character eucalyptus Definition
AN1 AN4 Pinyin on1 on3 Jyutping Hangul AN Korean
4 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-

Character saddle; any saddle-shaped object Definition
AN1 Pinyin on1 Jyutping AN On KURA Kun Hangul AN Korean *qɑn Tang yên Viet
U+978C Variant
4 Karlgren: Analytic Dictionary of Chinese and Sino-

Character crow, raven; Corvus species (various) Definition
YA1 YA3 Pinyin aa1 ngaa1 Jyutping A On KARASU Kun Hangul A Korean *qa Tang
U+9E26 Simplified U+9D76 Variant
4 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character crow, raven; Corvus species (various) Definition
YA1 YA3 Pinyin aa1 ngaa1 Jyutping A On KARASU Kun Hangul A Korean *qa Tang
U+9E26 Simplified U+9D76 Variant
4 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 4 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character
4 Total Strokes

Character
4 Total Strokes


Character
4 Total Strokes

Character a net; net-like, radical 122 Definition
WANG3 Pinyin mong5 Jyutping
4 Total Strokes

Character frozen; cold Definition
ding1 ting1 Jyutping
4 Total Strokes

Character
4 Total Strokes


Character (ancient form of ) deception; sleight of hand; magic Definition
HUAN4 Pinyin nap6 wan6 Jyutping
4 Total Strokes
Character (ancient form of ) to arrive at; to go to Definition
zi1 Jyutping
4 Total Strokes

Character ancient form of 'five' Definition 5 Value
JU4 Pinyin geoi6 Jyutping
4 Total Strokes


Character dried up ( of waterway; the channel of a river; a pond, etc.) Definition
kap1 Jyutping ướt Viet
4 Total Strokes


Character male adult; robust, vigorous; 4th heavenly stem Definition
DING1 ZHENG1 Pinyin ding1 zaang1 zang1 Jyutping TEI CHOU TOU On HINOTO ATARU YOBORO Kun Hangul CENG Korean *deng deng Tang đinh Viet
4 Frequency

Character unit of length equal 3.3 meters; gentleman, man, husband Definition
ZHANG4 Pinyin zoeng6 Jyutping JOU CHOU On TAKE DAKE Kun Hangul CANG Korean *djhiɑ̌ng djhiɑ̌ng Tang trượng Viet
4 Frequency

Character table Definition
JI1 Pinyin gei1 Jyutping KI GI On SONO SORE DAI Kun KI Korean
U+5176 Variant
4 Frequency

Character no, not; un-; negative prefix Definition
BU4 FOU3 FOU1 Pinyin bat1 fau2 Jyutping FU BU FUTSU HI On SEZU NIARAZU INAYA Kun Hangul PWU PWUL Korean *biət biət Tang bất Viet
U+F967 Variant
4 Total Strokes

Character and; with; to; for; give, grant Definition
YU3 YU4 YU2 Pinyin jyu4 jyu5 jyu6 Jyutping YO On ATAERU KUMISURU TOMONI Kun YE Korean dữ Viet
U+8207 Traditional
4 Total Strokes

Character parapet; invisible Definition
MIAN3 Pinyin min5 Jyutping BEN MEN On MIENU Kun MYEN Korean
4 Total Strokes

Character beggar; beg; give Definition
GAI4 Pinyin koi3 Jyutping KAI KATSU On KOU Kun KAL KAY Korean cái Viet
4 Total Strokes

Character clown, comedian; 2nd terrestrial branch Definition
CHOU3 Pinyin cau2 Jyutping CHUU CHU On USHI Kun Hangul CHWUK CHWU Korean sửu Viet
U+919C Traditional
4 Total Strokes

Character the period from 1 to 3 a.m.; 2nd character of the 'branches' Definition
CHOU3 Pinyin CHUU On USHI Kun
4 Total Strokes

Character monopolize, take sole possession Definition
ZHUAN1 Pinyin zyun1 Jyutping SEN On MOPPARA Kun
U+5C08 Traditional
4 Total Strokes

Character thirty, thirtieth Definition
SHI4 Pinyin SEI SE On YO Kun
U+4E16 Variant
4 Total Strokes

Character third; 3rd heavenly stem Definition
BING3 Pinyin bing2 Jyutping HEI HYOU On HINOE Kun Hangul PYENG Korean bính Viet
4 Frequency

Character silk; fine thread; wire; strings Definition
SI1 Pinyin si1 Jyutping
U+7D72 Traditional
4 Frequency

Character discard, reject, lose Definition
DIU1 Pinyin diu1 diu6 Jyutping CHUU CHU On SARU NAGEUTSU Kun Hangul CWU Korean
U+4E22 Simplified
4 Frequency

Character discard Definition
DIU1 Pinyin diu1 diu6 Jyutping CHUU CHU On SARU NAGEUTSU Kun CWU Korean điêu Viet
U+4E1F Traditional
4 Frequency

Character half of tree trunk; rad. no. 90 Definition
QIANG2 Pinyin
U+723F Variant
4 Total Strokes

Character central; center, middle; in the midst of; hit (target); attain Definition
ZHONG1 ZHONG4 Pinyin zung1 zung3 Jyutping CHUU On NAKA UCHI ATARU Kun Hangul CWUNG Korean *djiùng djiung Tang trung Viet
4 Total Strokes

Character catch Definition
JI3 Pinyin KEKI KYAKU On MOTSU TORU Kun KUK Korean
4 Total Strokes

Character dense Definition
JIE4 Pinyin KAI On SANRANSURU Kun
4 Total Strokes

Character abundant, lush, bountiful, plenty Definition
FENG1 Pinyin fung1 Jyutping HOU FU FUU BU On MIMEYOI SHIGERU Kun Hangul PONG Korean phong Viet
U+8C50 Traditional
4 Total Strokes

Character string; relatives; conspire Definition
CHUAN4 GUAN4 Pinyin cyun3 gwaan3 Jyutping SEN KAN On KUSHI TSURANUKU Kun Hangul KOC KWAN CHEN Korean xuyến Viet
U+F905 Variant
4 Frequency

Character draw near, approach; descend Definition
LIN2 LIN4 Pinyin lam4 Jyutping
U+81E8 Traditional
4 Frequency

Character small round object; pellet, pill Definition
WAN2 Pinyin jyun2 jyun4 Jyutping GAN On MARUI MARUMERU TAMA Kun Hangul HWAN Korean huɑn Tang hoàn Viet
4 Frequency
4 Hong Kong school grade

Character small round object; pellet, pill Definition
WAN2 Pinyin jyun2 jyun4 Jyutping GAN On MARUI MARUMERU TAMA Kun Hangul HWAN Korean huɑn Tang hoàn Viet
4 Frequency
4 Hong Kong school grade


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 388 ms