Unicode 5.2
Character Definition cottage , hut ; surname ; black
Pinyin LU2 Jyutping lou4 On RO RYO Kun MESHIBITSU SUBITSU KUROI Hangul Korean LO Tang *lo Viet
Simplified U+5362
Mathews: Chinese-English Dictionary 4156

Unicode 5.2
Character Definition creep like worm , curl one's body
Pinyin QUAN2 JUAN3 Jyutping kyun4 On KEN Kun NINA Hangul Korean KWEN
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 4156

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1
Traditional U+8F3B
Four-Corner Code 4156

Unicode 5.2
Character Definition lose ; articles lost ; omit
Pinyin YI2 WEI4 SUI2 Jyutping wai4 wai6 On I YUI Kun NOKOSU WASURERU SUTERU Hangul Korean YU Tang *ui Viet di
Simplified U+9057
Hong Kong proper shape 4156

Unicode 5.2
Character Definition married women ; woman ; wife
Pinyin FU4 Jyutping fu5 On FU Kun YOME ONNA Hangul Korean PWU Tang *bhiǒu Viet phụ
Simplified U+5987
JIS X 0208-1990 4156

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZE4
GB 7590-87 4156

Unicode 5.2
Character Definition to smelt ; to melt
Pinyin YANG2 YANG4 Jyutping joeng4 On YOU Kun ABURU YAKU Hangul Korean YANG Viet rang
JIS X 0212-1990 4156

Unicode 5.2
Character Definition salt pit ; leisure ; pot ; drink
Pinyin GU3 Jyutping gu2 On KO KU Kun ARASHIO Hangul Korean KO
PRC Telegraph Code 4156 Taiwan Telegraph 4156

Unicode 5.2
Character Definition music of the emperor Shun ; beautiful
Pinyin SHAO2 Jyutping siu4 On SHOU JOU Kun TSUGU Hangul Korean SO Tang zhiɛu Viet thiều
GB 12345-90 4156 GB 2312-80 4156

Unicode 5.2


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin bai4 ; bi4 Reading On ハイ ; ヒ Reading Kun ひえ Reading Korean pae Reading Korean
Meaning humble ; deccan grass
Dictionary dr_nelson_n 4156

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin quan2 Reading On ケン Reading Kun にな Reading Korean gweon Reading Korean
Meaning an edible river snail
Dictionary dr_nelson_c 4156

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHENG1

Unicode 5.2
Character Definition hillside farmland ; slope
Pinyin BAN3 Jyutping baan2 faan2 On HAN Kun SAKA Hangul Korean PHAN
Simplified U+5742

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ban3 Reading On ハン Reading Kun さか Reading Korean pan Reading Korean
Meaning heights ; slope Meaning fr coteaux ; pente Meaning es cuesta ; pendiente ; abreviación de Osaka

Unicode 5.2
Character
Pinyin PEI2 PEI1

Unicode 5.2
Character Definition pit , hole , shaft
Pinyin KENG1 GANG1 Jyutping haang1 On KOU KYOU Kun ANA
Variant U+5751

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin keng1 Reading On コウ ; キョウ Reading Kun あな
Meaning pit ; hole ; shaft

Unicode 5.2
Character
Pinyin YUN3

Unicode 5.2
Character Definition ancient musical instrument : surname
Pinyin RUAN3 JUAN4 YUAN2 Jyutping jyun2 jyun5 On GEN Hangul Korean WAN WEN Tang ngiuæ̌n Viet nguyễn
Variant U+F9C6

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ruan3 Reading On ゲン Reading Korean wan ; weon Reading Korean ;
Meaning place name

Records 1 - 22 of 22 retrieved in 78 ms