Unicode 5.2
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin DAN4 Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE
Hanyu Da Zidian Pinyin 42354.080 : dàn , , chǎn

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 10 ms