Unicode 5.2
Character Definition high mountain steep rugged and uneven
Pinyin ZUI4 Jyutping zeoi6
Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+37FD ) mountain top ; summit , pointed mountain top
Pinyin BIAO3 Jyutping biu2
Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition name of a mountain
Pinyin MENG2 Jyutping mung4
Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition shapes of the mountain , the strategic and dangious gorge , (a dialect ) field in between of the valleys
Pinyin BAI4 Jyutping bai3 be6
Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) lofty , precipitous ; high and dangerous mountain
Pinyin WEI3 Jyutping waai5
Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) precipitous ; nigh and dangerous , name of a mountain
Pinyin JI4 YI3 Jyutping zi4 zi6
Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) deep in the mountain , name of a place in Zhejiang Province ; at the hill side
Pinyin AO4 WO4 Jyutping bei1 ou3
Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin XUE2
KangXi Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition high , steep , precipitous
Pinyin XIAN3 Jyutping him2 On KEN Kun KEWASHII Korean HEM
Traditional U+5DAE
KangXi Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHAN1
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHAN1
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition a range of peaks in Shandong and Jiangsu ; the name of a mountain
Pinyin YI4 Jyutping jik6 On EKI YAKU SEKI SHAKU Kun TSURANARU Hangul Korean YEK
Simplified U+5CC4
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition a range of peaks in Shandong and Jiangsu ; the name of a mountain
Pinyin YI4 Jyutping jik6 On EKI YAKU SEKI SHAKU Kun TSURANARU Hangul Korean YEK
Simplified U+5CC4
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition big rocky mountain
Pinyin XUE2 Jyutping bok3 hok6 On KAKU GAKU
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition big rocky mountain
Pinyin XUE2 Jyutping bok3 hok6 On KAKU GAKU
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin NAO2 Jyutping naau4 On DAU
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin NAO2 Jyutping naau4 On DAU
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin YE4 Jyutping jip6 On GYOU Hangul Korean EP
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin YE4 Jyutping jip6 On GYOU Hangul Korean EP
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin YE4 On GYOU Kun TAKAI Hangul Korean EP
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin YE4 On GYOU Kun TAKAI Hangul Korean EP
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI2 On GI Kun KEWASHII
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin YI2 On GI Kun KEWASHII
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition elevated , lofty
Pinyin E4 NIE4 Jyutping jit6 On GATSU GACHI GETSU GECHI
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition elevated , lofty
Pinyin E4 NIE4 Jyutping jit6 On GATSU GACHI GETSU GECHI
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition high , steep , precipitous
Pinyin XIAN3 Jyutping him2 On KEN Kun KEWASHII Hangul Korean HEM
Simplified U+5D04
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition high , steep , precipitous
Pinyin XIAN3 Jyutping him2 On KEN Kun KEWASHII Hangul Korean HEM
Simplified U+5D04
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI2 On SHIU SAU
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin JI2 On SHIU SAU
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition gorge
Pinyin XIE4 Jyutping haai5 On KAI GE KE Kun TANI Hangul Korean HAY
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition gorge
Pinyin XIE4 Jyutping haai5 On KAI GE KE Kun TANI Hangul Korean HAY
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin KE3 GE2 Jyutping got3 On KATSU KACHI Tang gɑt
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin KE3 GE2 Jyutping got3 On KATSU KACHI Tang gɑt
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition a name of an old town in Sichuan ; cuckoo ; revolution of a wheel
Pinyin XI1 Jyutping kwai4 seoi2 seoi5 On KEI E KI SUI Kun MEGURI
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition a name of an old town in Sichuan ; cuckoo ; revolution of a wheel
Pinyin XI1 Jyutping kwai4 seoi2 seoi5 On KEI E KI SUI Kun MEGURI
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin DI4
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin DI4
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition island
Pinyin AO4 Jyutping ngou3 ou3 On AU OU IKU Kun OKU KUMA
Simplified U+5C99
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character Definition island
Pinyin AO4 Jyutping ngou3 ou3 On AU OU IKU Kun OKU KUMA
Simplified U+5C99
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUI3 On SAI
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUI3 On SAI
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Unicode 5.2
Character
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

𡼽
Unicode 5.2
Character 𡼽
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

𡼽
Unicode 5.2
Character 𡼽
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

𡼾
Unicode 5.2
Character 𡼾
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

𡼾
Unicode 5.2
Character 𡼾
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

𡼿
Unicode 5.2
Character 𡼿
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

𡼿
Unicode 5.2
Character 𡼿
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

𡽀
Unicode 5.2
Character 𡽀
KangXi Radical-Stroke Count 46.13 Unicode Radical-Stroke Count 46.13

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 207 ms