Character stumble, slip Definition
TA4 DA5 Pinyin daat3 taat3 Jyutping TATSU TACHI On TSUMAZUKU Kun
U+8DF6 Simplified
5981 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character small, head shaped hill, used in place names Definition
NAO3 Pinyin
U+5816 Traditional
5981 GB 2312-80

Character small, head shaped hill, used in place names Definition
NAO3 Pinyin
U+57B4 Simplified
5981 GB 12345-90

Character a small beam supporting the rafters at the eaves Definition
LÜ3 Pinyin leoi5 Jyutping RYO On HISASHI Kun Hangul LYE Korean
5981 JIS X 0208-1990

Character chess; any game similar to chess Definition
QI2 Pinyin kei4 Jyutping KI GI On GO GOISHI KOMA Kun Hangul KI Korean
U+68CB Variant
5981 KS X 1002:1991

Character float, drift; afloat; careless Definition
FAN4 FENG3 Pinyin faan3 faan4 faan6 Jyutping HAN FUU HOU On TADAYOU HIROI Kun Hangul PEM PONG Korean *piæ̀m Tang
U+6CDB Variant
5981 KS X 1001:1992

Character
YIN1 Pinyin
5981 GB 7589-87

Character midges; sandflies Definition
MENG3 Pinyin mung5 Jyutping BOU MU On KATSUOMUSHI Kun chĩnh mòng Viet
5981 JIS X 0212-1990

Character ceremonial dress worn by the emperor Definition
GUN3 Pinyin gwan2 Jyutping KON On OUGI Kun Hangul KON Korean guə̌n Tang
U+889E Traditional
5981 PRC Telegraph Code

Character collar Definition
JI2 Pinyin gik1 Jyutping
5981 Taiwan Telegraph

Character act as go-between Definition
SHUO4 Pinyin zoek3 Jyutping SHAKU On NAKOUDO Kun CAK Korean
5981 Unicode Code Point


Literal
ao4 Reading Pinyin オウ Reading On おく Reading Kun おく.まる Reading Kun くま Reading Kun Nanori おお Nanori おん Nanori Nanori のく Nanori o Reading Korean ug Reading Korean Reading Korean Reading Korean
heart Meaning interior Meaning intérieur Meaning fr coeur Meaning fr fond Meaning fr épouse Meaning fr profundo Meaning es interior Meaning es esposa Meaning es coração Meaning pt interior Meaning pt
5981 Dictionary dr_moro

Literal
xia2 Reading Pinyin カツ Reading On くさび Reading Kun hal Reading Korean Reading Korean
control Meaning wedge Meaning contrôle Meaning fr cale (coin) Meaning fr control Meaning es dirección Meaning es controlar Meaning pt cunha Meaning pt
5981 Dictionary dr_nelson_n


Records 1 - 14 of 14 retrieved in 61 ms