Character asthma; disese of the bowels Definition
JIA3 XIA2 XIA1 Pinyin gaa2 haa4 Jyutping KA GE KE On YAMAI Kun Hangul HA Korean
600 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character store, stockpile, hoard Definition
ZHU3 ZHU4 Pinyin cyu5 Jyutping CHO On TAKUWAERU Kun Hangul CE Korean djiǔ Tang trữ Viet
U+8D2E Simplified
600 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character point of spear, sharp point Definition
FENG1 Pinyin fung1 Jyutping HOU On HOKOSAKI HOKO Kun Hangul PONG Korean piong Tang
U+950B Simplified
600 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona

Character political party, gang, faction Definition
DANG3 ZHANG3 Pinyin dong2 Jyutping TOU On NAKAMA MURA Kun Hangul TANG Korean dɑ̌ng Tang
U+515A Simplified
600 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character to kneel for a long time, to go down on hands and knees Definition
JI4 Pinyin gei6 Jyutping KI GI On HIZAMAZUKU Kun KI Korean
600 Phonetic Index (from Ten Thousand Characters)

六百 Traditional 六百 Simplified
liu4 bai3 Pinyin
600 (sechshundert) Deutsch

Literal
wo4 Reading Pinyin アク Reading On あつ. Reading Kun うるお. Reading Kun あつし Nanori ag Reading Korean Reading Korean
kindness Meaning bondad Meaning es amabilidad Meaning es benevolente Meaning es afectuoso Meaning es amable Meaning es
600 Dictionary dr_halpern_njecd

Literal
ying4 Reading Pinyin エイ Reading On うつ. Reading Kun うつ. Reading Kun .える Reading Kun -ば. Reading Kun あきら Nanori Nanori てる Nanori yeong Reading Korean Reading Korean
reflect Meaning reflection Meaning projection Meaning projection Meaning fr refléter Meaning fr réflexion Meaning fr reflejo Meaning es reflexión Meaning es reflejar Meaning es reflejarse Meaning es proyectarse Meaning es proyectar Meaning es reflitir Meaning pt reflexão Meaning pt projeção Meaning pt
600 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
jian4 Reading Pinyin ケン Reading On コン Reading On .てる Reading Kun . Reading Kun -だ. Reading Kun . Reading Kun たけ Nanori たつ Nanori たて Nanori geon Reading Korean Reading Korean
build Meaning construire Meaning fr construir Meaning es edificar Meaning es levantarse Meaning es ser construido Meaning es Construção Meaning pt
600 Dictionary dr_kodansha_compact

Literal
yan4 Reading Pinyin ケン Reading On ゲン Reading On あかし Reading Kun しるし Reading Kun ため. Reading Kun ためし Reading Kun heom Reading Korean Reading Korean
verification Meaning effect Meaning testing Meaning vérification Meaning fr examen Meaning fr effet Meaning fr prueba Meaning es intento Meaning es efecto Meaning es verificação Meaning pt efeito Meaning pt teste Meaning pt
600 Dictionary dr_sakade

Literal
xian4 Reading Pinyin ゲン Reading On かぎ. Reading Kun かぎ. Reading Kun -かぎ. Reading Kun han Reading Korean Reading Korean
limit Meaning restrict Meaning to best of ability Meaning limite Meaning fr limiter Meaning fr restreindre Meaning fr autant que possible Meaning fr limitar Meaning es restringir Meaning es confinar Meaning es limite Meaning pt restringir Meaning pt o melhor possível Meaning pt
600 Dictionary dr_oneill_kk

Literal
zuo2 Reading Pinyin サク Reading On jag Reading Korean Reading Korean
yesterday Meaning previous Meaning hier Meaning fr précédent Meaning fr dernière Meaning fr ayer Meaning es previo Meaning es anterior Meaning es ontem Meaning pt prévio Meaning pt anterior Meaning pt
600 Dictionary dr_jf_cards

Literal
zhi4 Reading Pinyin Reading On シリング Reading Kun こころざ. Reading Kun こころざし Reading Kun じん Nanori Nanori べし Nanori ゆき Nanori ji Reading Korean Reading Korean
intention Meaning plan Meaning resolve Meaning aspire Meaning motive Meaning hopes Meaning shilling Meaning dessein Meaning fr intention Meaning fr plan Meaning fr motif Meaning fr aspirer à Meaning fr résolution Meaning fr espoirs Meaning fr shilling Meaning fr intención Meaning es deseo Meaning es aspiración Meaning es ambición Meaning es aspirar Meaning es desear Meaning es voluntad Meaning es intenção Meaning pt plano Meaning pt resolver Meaning pt aspirar Meaning pt motivo Meaning pt esperanças Meaning pt shilling (din.) Meaning pt
600 Dictionary dr_heisig

Literal
suo3 Reading Pinyin ショ Reading On ところ Reading Kun -ところ Reading Kun どころ Reading Kun とこ Reading Kun Nanori so Reading Korean Reading Korean
place Meaning lieu Meaning fr lugar Meaning es Lugar Meaning pt
600 Dictionary dr_oneill_names

Literal
zhen4 Reading Pinyin シン Reading On . Reading Kun . Reading Kun . Reading Kun -ぶ. Reading Kun .るう Reading Kun ふり Nanori jin Reading Korean Reading Korean
shake Meaning wave Meaning wag Meaning swing Meaning secouer Meaning fr saupoudrer Meaning fr remuer Meaning fr balancer Meaning fr feindre Meaning fr sacudir Meaning es ondear Meaning es agitar Meaning es vibrar Meaning es balancear Meaning es agitar Meaning pt onda Meaning pt sacudir Meaning pt balançar Meaning pt
600 Dictionary dr_gakken

Literal
zhuan1 Reading Pinyin セン Reading On もっぱ. Reading Kun jeon Reading Korean Reading Korean
specialty Meaning exclusive Meaning mainly Meaning solely Meaning spécialité Meaning fr exclusivement Meaning fr principalement Meaning fr uniquement Meaning fr especialidad Meaning es exclusivo Meaning es solamente Meaning es totalmente Meaning es enteramente Meaning es exclusividade Meaning pt exclusivo Meaning pt principalmente Meaning pt somente Meaning pt
600 Dictionary dr_sh_kk

Literal
pin2 Reading Pinyin ヒン Reading On ビン Reading On まず.しい Reading Kun bin Reading Korean Reading Korean
poverty Meaning poor Meaning pauvre Meaning fr pauvreté Meaning fr pobreza Meaning es pobre Meaning es escaso Meaning es pobreza Meaning pt pobre Meaning pt
600 Dictionary dr_nelson_c

Literal
bu4 Reading Pinyin bu2 Reading Pinyin Reading On Reading On bu Reading Korean bul Reading Korean Reading Korean Reading Korean
negative Meaning non- Meaning bad Meaning ugly Meaning clumsy Meaning négation Meaning fr non Meaning fr mauvais Meaning fr laid Meaning fr maladroit Meaning fr prefijo negativo: in- Meaning es des- Meaning es Prefixo negativo Meaning pt negativa Meaning pt não Meaning pt feia Meaning pt ruim Meaning pt deselegante Meaning pt
600 Dictionary dr_henshall3

Literal
ma2 Reading Pinyin ma1 Reading Pinyin Reading On マア Reading On あさ Reading Kun Nanori あざ Nanori Nanori ma Reading Korean Reading Korean
hemp Meaning flax Meaning chanvre Meaning fr lin Meaning fr cáñamo Meaning es lino Meaning es entumecerse Meaning es cânhamo Meaning pt linho Meaning pt
600 Dictionary dr_maniette

Literal
wu2 Reading Pinyin mo2 Reading Pinyin Reading On Reading On . Reading Kun mu Reading Korean Reading Korean
nothingness Meaning none Meaning ain't Meaning nothing Meaning nil Meaning not Meaning néant Meaning fr rien Meaning fr ne pas Meaning fr non Meaning fr in- Meaning fr négatif Meaning fr nada Meaning es inexistente Meaning es prefijo negativo Meaning es no hay Meaning es Sem valor Meaning pt nada Meaning pt não sou/ estou Meaning pt nihil Meaning pt não Meaning pt
600 Dictionary dr_tutt_cards

婿 Literal
xu4 Reading Pinyin セイ Reading On むこ Reading Kun seo Reading Korean Reading Korean
bridegroom Meaning son-in-law Meaning fiancé Meaning fr gendre Meaning fr novio Meaning es yerno Meaning es noivo Meaning pt genro Meaning pt
600 Dictionary dr_kanji_in_context

Literal
liao2 Reading Pinyin リョウ Reading On ryo Reading Korean Reading Korean
heal Meaning cure Meaning soins Meaning fr traitement Meaning fr curar Meaning es cicatrizar Meaning es sanar Meaning es cura Meaning pt curar Meaning pt
600 Miscellaneous Frequency

Literal
liang4 Reading Pinyin liang2 Reading Pinyin リョウ Reading On はか. Reading Kun かず Nanori ryang Reading Korean Reading Korean
quantity Meaning measure Meaning weight Meaning amount Meaning consider Meaning estimate Meaning surmise Meaning quantité Meaning fr mesure Meaning fr poids Meaning fr étudier (situation) Meaning fr estimation Meaning fr conjecture Meaning fr cantidad Meaning es medida Meaning es medir Meaning es pesar Meaning es sondear Meaning es quantidade Meaning pt medida Meaning pt peso Meaning pt quantia Meaning pt
600 Dictionary dr_henshall

Literal
zu2 Reading Pinyin ソツ Reading On シュツ Reading On そっ.する Reading Kun .える Reading Kun .わる Reading Kun ついに Reading Kun にわか Reading Kun jeol Reading Korean Reading Korean
soldier Meaning private Meaning die Meaning
600 Dictionary dr_nelson_n

Character false, counterfeit, bogus Definition
WEI3 WEI4 Pinyin ngai6 Jyutping GI KA On ITSUWARU NISE ITSUWARI Kun WI Korean nguỵ Viet
U+4F2A Simplified

Character guard, protect, defend Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping EI E On MAMORU MAMORI Kun Hangul WI Korean *hiuɛ̀i Tang vệ Viet
U+536B Simplified

Character guard, protect, defend Definition
WEI4 Pinyin wai6 Jyutping EI E On MAMORU Kun Hangul WI Korean *hiuɛ̀i Tang
U+885B Variant

Character officer, military rank Definition
WEI4 YU4 Pinyin wai3 wat1 Jyutping I On OSAERU YASUNJIRU Kun Hangul WI WUL Korean qiuə̀i Tang

Character comfort, console, calm Definition
WEI4 Pinyin wai3 Jyutping I On NAGUSAMERU NAGUSAMU NAGUSAMI Kun Hangul WI Korean qiuə̀i Tang Viet

Character iron, press Definition
YUN4 YU4 WEI4 Pinyin tong3 wai3 wan6 wat1 Jyutping I UTSU On OSAERU NOSU HINOSHI Kun Hangul WI Korean ủi Viet

Character luxuriant, thick; ornamental Definition
WEI4 YU4 Pinyin wai3 wat1 wat3 Jyutping UTSU I On OTOKOYOMOKI Kun Hangul WUL WI Korean qiuət Tang

Character fear, dread, awe, reverence Definition
WEI4 WEI1 WEI3 Pinyin wai3 Jyutping I On OSORERU KASHIKOSHI KASHIKOMARU Kun Hangul OY Korean *qiuə̀i Tang Viet

Character interjection to call attention Definition
WEI4 Pinyin wai2 wai3 Jyutping KI KAI On NAGEKU Kun ỏi Viet

Character steamed bread; to feed Definition
WEI4 NEI3 Pinyin noi5 wai3 Jyutping DAI On UERU Kun Hangul WI Korean qyiɛ̀ Tang

Character attack, assault; criticize Definition
GONG1 Pinyin gung1 Jyutping KOU On SEMERU OSAMERU Kun Hangul KONG Korean gong gung Tang công Viet

Character kingdom of Wei; surname Definition
WEI4 WEI2 WEI1 Pinyin ngai6 Jyutping GI On TAKAI Kun Hangul WI Korean *ngiuə̀i Tang

𢻰 Character

Character
BAN1 BIN1 Pinyin baan1 ban1 Jyutping HAN HIN On WAKERU Kun Hangul PAN Korean

Character put, release, free, liberate Definition
FANG4 FANG3 Pinyin fong3 Jyutping HOU On HANASU HANATSU YURUSU Kun Hangul PANG Korean *biɑ̀ng Tang phóng Viet

Character lend; borrow; pardon Definition
DAI4 TE4 Pinyin taai3 tik1 Jyutping TAI TOKU On KASU Kun Hangul TAY THUK Korean
U+8D37 Simplified

Character extensive, wide, broad; empty Definition
KUANG4 Pinyin kwong3 Jyutping
U+66E0 Traditional

Character
KUN3 Pinyin

Character underwear; inner garments Definition
CHEN4 Pinyin can3 Jyutping
U+896F Traditional

Character underwear; inner garments Definition
CHEN4 Pinyin can3 Jyutping SHIN On HADAGI Kun Hangul CHIN Korean tsìn Tang
U+886C Simplified

怀 Character bosom, breast; carry in bosom Definition
HUAI2 Pinyin waai4 Jyutping
U+61F7 Traditional

六千 Traditional 六千 Simplified
liu4 qian1 Pinyin
6000 (sechstausend) (u.E.) Deutsch

Literal
ci2 Reading Pinyin Reading On .める Reading Kun いな. Reading Kun sa Reading Korean Reading Korean
resign Meaning word Meaning term Meaning expression Meaning démission Meaning fr mot Meaning fr terme Meaning fr expression Meaning fr renuncia Meaning es dimisión Meaning es palabra Meaning es discurso Meaning es retirarse Meaning es abandonar Meaning es pedir demissão Meaning pt palavra Meaning pt termo Meaning pt expressão Meaning pt

Character mouth; open end; entrance, gate Definition
KOU3 Pinyin hau2 Jyutping KOU KU On KUCHI Kun Hangul KWU Korean *kǒu Tang khẩu Viet

Character erect, proud; upright; bald Definition
WEI2 Pinyin wai4 Jyutping I KOKU On KAKOMU KUNI Kun KWUK WI Korean

Character blacken eyebrows; black Definition
DAI4 Pinyin doi6 Jyutping TAI On MAYUZUMI Kun Hangul TAY Korean *dhə̀i Tang


Records 1 - 50 of 98 retrieved in 449 ms