Unicode 5.2
Character Definition dread , shrink from , shirk , fear
Pinyin DAN4 Jyutping daan6 On TAN TA DAN Kun HABAKARU HABAKARI Hangul Korean THAN Viet dạn
Simplified U+60EE
Mathews: Chinese-English Dictionary 6031

Unicode 5.2
Character Definition flattery ; glib
Pinyin NING4 Jyutping ning6 On NEI DEI Kun OMONERU YOKOSHIMA Hangul Korean NYENG Viet nịnh
Variant U+4FAB
KS X 1002:1991 6031

Unicode 5.2
Character Definition palm tree , coconut palm
Pinyin YE2 YE1 Jyutping je4 On YA Kun YASHI Hangul Korean YA Viet da
JIS X 0208-1990 6031

Unicode 5.2
Character Definition suburb
Pinyin BEI4 PEI2 Jyutping pui5 On HAI Kun TSUCHIKAU
KPS 10721-2000 6031

Unicode 5.2
Character Definition rue , herb used to keep insects away ; to cut grass or weeds ; art , talent , ability , craft , technique , performance , acting , trick , stunt
Pinyin YUN2 YI4 YUN4 Jyutping wan4 On GEI UN KON GON Kun WAZA KUSANOKOU KUSAGIRU Hangul Korean WUN YEY
Traditional U+8553 Variant U+85DD
GB 2312-80 6031

Unicode 5.2
Character Definition rue , an herb used keep insects away
Pinyin YUN2 Jyutping wan4 On UN Kun ABURANA Hangul Korean WUN
Simplified U+82B8
GB 12345-90 6031

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAN4 XUAN4 On KEN GEN Kun HAREGI
JIS X 0212-1990 6031

Unicode 5.2
Character Definition look at , inspect ; perceive
Pinyin LAN3 LAN4 Jyutping laam5 On RAN Kun MIRU Hangul Korean LAM Tang lɑ̌m Viet lãm
Simplified U+89C8 Variant U+89A7
Taiwan Telegraph 6031

Unicode 5.2
Character Definition look at , inspect ; perceive
Pinyin LAN3 Jyutping laam5
Traditional U+89BD
PRC Telegraph Code 6031

Unicode 5.2
Character Definition rice-cakes , biscuits
Pinyin BING3 On HEI HYOU Kun MOCHI KURAU Hangul Korean PYENG
Variant U+9905
KS X 1001:1992 6031

Unicode 5.2
Character Definition hawk ; Ardea cinerea
Pinyin YI4 Jyutping jik6
GB 7590-87 6031

Unicode 5.2
Character Definition hastily , in haste , hurriedly
Pinyin CONG1 Jyutping cung1 On SOU SU Kun NIWAKA Korean CHONG Tang tsung
Unicode Code Point 6031

六千零三十一
HanDeDict 100318

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin po4 ; pai3 Reading On ハク Reading Kun せま .る Nanori さこ ; せ ; せこ ; はさ ; はさま ; はざま Reading Korean bag Reading Korean
Meaning urge ; force ; imminent ; spur on Meaning fr pousser ; forcer ; harceler ; imminent ; éperonner Meaning es estrechar ; acercarse ; atormentar ; acosar ; presionar Meaning pt Urgir ; forçar ; esporear
Dictionary dr_nelson_n 6031

Records 1 - 14 of 14 retrieved in 83 ms