Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) dumplings ; doughnuts
Pinyin TUAN2 Jyutping tyun4
Mathews: Chinese-English Dictionary 6553

Unicode 5.2
Character Definition rice ball
Pinyin TUAN2 Jyutping tyun4 On DAN Kun DANGO Korean TAN
Mathews: Chinese-English Dictionary 6553

Unicode 5.2
Character Definition class , category , type ; to belong to
Pinyin SHU3 ZHU3 Jyutping suk6 zuk1 On ZOKU SHOKU SHU Kun YAKARA TSUKU SAKAN Hangul Korean SOK CHOK Tang *jiok zhiok Viet thuộc
Simplified U+5C5E
KS X 1001:1992 6553

Unicode 5.2
Character Definition mountain ridge
Pinyin JI2
GB 12345-90 6553 GB 2312-80 6553

Unicode 5.2
Character Definition jaundice ; disorders of stomach
Pinyin DAN3 DAN4 DA5 Jyutping taan2 On TAN Kun OUDAN Hangul Korean TAL Viet đớn
JIS X 0208-1990 6553

Unicode 5.2
Character Definition bud
Pinyin BEI4 Jyutping bui3 pui4 pui5 On HAI BAI Kun TSUBOMI Hangul Korean PAY Viet bụi
KS X 1002:1991 6553

Unicode 5.2
Character
Pinyin YU1 On U Viet
GB 7589-87 6553

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN4 CHAN2 Jyutping zim6
GB 7590-87 6553

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1 On FUKU Kun YA Hangul Korean POK PHOK
Simplified U+8F90 Variant U+FA07
Taiwan Telegraph 6553

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1
Traditional U+8F3B
PRC Telegraph Code 6553

Unicode 5.2
Character Definition to scatter ; to expel ; to crack , to split ; to jump
Pinyin BENG4 On HOU HYOU HEI Kun HASHIRU HOTOBASHIRU SHIRIZOKERU TSUKAFU
JIS X 0212-1990 6553

Unicode 5.2
Character
Pinyin DUO2 Jyutping dyut6
Variant U+655A
Unicode Code Point 6553


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ling2 Reading On レイ ; リョウ Reading Kun たま Reading Korean ryeong Reading Korean
Meaning soul ; spirit
Dictionary dr_nelson_n 6553

Records 1 - 14 of 14 retrieved in 57 ms