Unicode 5.2
Character Definition weep
Pinyin WAN2 Jyutping jyun4 On KAN GAN
Mathews: Chinese-English Dictionary 7005

Unicode 5.2
Character Definition beautiful , fair , handsome
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Tang iu
GB 12345-90 7005 GB 2312-80 7005

Unicode 5.2
Character Definition be beautiful , be graceful
Pinyin E1 Jyutping o1 o2 On A Kun TAOYAKA Hangul Korean A
Variant U+5A3F
KS X 1002:1991 7005

Unicode 5.2
Character Definition beautiful jade
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Hangul Korean YE
Variant U+7399
KS X 1001:1992 7005

Unicode 5.2
Character Definition jar , jug , pitcher , pot
Pinyin GUAN4 Jyutping gun3 On KAN Kun KAN HOTOGI Hangul Korean KWAN
Variant U+7F36
JIS X 0208-1990 7005

Unicode 5.2
Character
Pinyin DU3 DU1 Jyutping duk1
GB 7589-87 7005

Unicode 5.2
Character
Pinyin RONG2
GB 7590-87 7005

Unicode 5.2
Character Definition tungsten , wolfram
Pinyin ZHI4 Jyutping zat1 On SHITSU SHICHI Kun KANATOKO Hangul Korean CIL Viet sểnh chặt
Simplified U+9527
Taiwan Telegraph 7005

Unicode 5.2
Character Definition tungsten , wolfram
Pinyin WU4 WU1 Jyutping wu1
Traditional U+93A2
PRC Telegraph Code 7005

Unicode 5.2
Character
Pinyin BENG1 On HOU HYOU BEN MEN Viet muôn
JIS X 0212-1990 7005

𦿌
Unicode 5.2
Character 𦿌
KPS 10721-2000 7005

Unicode 5.2
Character Definition clear , pure water ; lucid ; glossy
Pinyin YING4 JIONG1 YING2 Jyutping jing4 On EI YOU KEI KYOU Kun OGAWA Hangul Korean HYENG
Simplified U+6EE2
Unicode Code Point 7005

七千零五
HanDeDict 100318
Traditional 七千零五 Simplified 七千零五
Pinyin qi1 qian1 ling2 wu3
Deutsch 7005 ( siebentausendfünf ) (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin xue2 Reading On カク ; アク Reading Kun うそ Nanori ざき Reading Korean hag Reading Korean
Meaning long-tailed bird ; dove ; bullfinch
Dictionary dr_nelson_n 7005

Records 1 - 14 of 14 retrieved in 126 ms