Character an oar Definition
JIANG3 XIANG3 Pinyin zoeng2 Jyutping

Character an edible water-plant -- Brasenia purpurca Definition
LUAN2 Pinyin lyun4 JyutpingCharacter an organic compound; phtholein Definition
TAI4 Pinyin tai3 Jyutping
Character an one-year-old horse Definition
HUAN2 YUAN4 Pinyin man5 wan4 Jyutping

Character an one-year-old horse, a black horse Definition
XUAN2 Pinyin zyun1 zyun4 Jyutping

Character an angry horse, a hot-tempered; an evil horse Definition
WEI4 Pinyin kyut3 waai3 Jyutping


Character an ancient name for tuna, a kind of sturgeon Definition
MENG2 Pinyin mung4 Jyutping

Character an owl-like bird Definition
CI4 Pinyin ci3 Jyutping

Character an eagle; a hawk Definition
HOU2 Pinyin haau4 Jyutping


Character an owl, the rail (a bird) Definition
dang1 Jyutping

Character an one-year old deer, a three-year old deer Definition
HUAN2 HUAN4 Pinyin wun4 Jyutping


Character false, counterfeit, spurious Definition
YAN4 Pinyin GAN GEN On ITSUWARU NISE Kun AN Korean

Character an icicle Definition
DUO2 Pinyin TAKU DAKU JAKU On TSURARA Kun
U+2A79D Simplified

Character
QIA4 AN3 KE1 Pinyin hap1 o1 Jyutping AN ON On KOBIHETSURAU MEGURUSAMA Kun AP Korean hộp Viet

Character an echo, a sound to vomit, as an infant Definition
YANG1 Pinyin AU On FUSAGARU Kun ANG Korean

Character condole with; coarse Definition
YAN4 Pinyin jin5 jin6 ngon6 Jyutping GEN GAN On TOMURAU TORIMIDASU Kun AN EN Korean ngán Viet


Character an embankment; a slope over which boat pass Definition
BA4 Pinyin baa3 Jyutping HAI HA HE On TSUTSUMI Kun
U+58E9 Variant

Character
YIN4 POU3 Pinyin AN ON On om Viet

Character an earthenware jar; a jug Definition
TAN2 Pinyin taam4 Jyutping Hangul TAM Korean

Character
YAN4 Pinyin AN EN On YASURAKA YASUMERU Kun

Character
YAN4 Pinyin AN EN On AZANA Kun

Character an ugly woman Definition
CHI1 Pinyin ci1 Jyutping SHI On ANADORU OROKA MINIKUI MIDARU Kun

Character an ancient emperor's mother's name, Qiang Yuan, consort to Gu Definition
YUAN2 Pinyin jyun4 Jyutping GEN GAN On Hangul WEN Korean

Character an atom group Definition
QIU2 Pinyin kau4 Jyutping
U+5DF0 Traditional

Character an atom group Definition
QIU2 Pinyin kau4 Jyutping
U+5DEF Simplified

Character an interrogative particle Definition
MO5 Pinyin
U+9EBC Variant

Character an imperial order or decree Definition
CHI4 Pinyin cik1 Jyutping CHOKU On IMASHIMERU MIKOTONORI Kun Hangul CHIK Korean tjiək Tang sắc Viet

Character an embroidered pennant Definition
ZHAO4 Pinyin siu6 ziu6 Jyutping CHOU JOU On

Character an military flag oa standard Definition
YU2 Pinyin jyu4 Jyutping YO On HATA AGARU Kun

Character peaceful, quiet; clear; late in the day Definition
YAN4 Pinyin aan3 ngaan3 Jyutping AN On OSOI Kun Hangul AN Korean qàn qèn qěn Tang

Character
AN3 YAN3 Pinyin am2 Jyutping AN ON EN On KURAI Kun Hangul AM Korean


Character an old man's staff Definition
GUAI3 Pinyin gwaai2 Jyutping

Character an owl; thus, something evil Definition
XIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping KYOU On FUKUROU Kun Hangul HYO Korean keu Tang
U+67AD Simplified

Character an abortion; stillborn Definition
DU2 Pinyin duk6 Jyutping TOKU DOKU On YABURERU Kun
U+3C69 Simplified

Character an echo Definition
YI4 Pinyin EI On UCHIATARUKOE MINIKUISUGATA Kun

Character an affluent of the River Yangtze near Kiukiang Definition
PEN2 PEN4 Pinyin pun4 Jyutping HON HUN BON On AHURERU Kun Hangul PWUN Korean bhən Tang bùn Viet

Character an ancient state in Shandong province; water bursting forth Definition
TENG2 Pinyin tang4 Jyutping TOU On WAKU Kun Hangul TUNG Korean

Character an ox, a cow Radical 93 Definition
USHIHEN Kun

Character an ox with yellow hair and black lips Definition
RUN2 Pinyin seon4 Jyutping JUN NIN ZEN NEN On


Records 251 - 300 of 1220 retrieved in 496 ms