Character curtain Definition
CHAN1 CHAN4 Pinyin cim1 zim1 Jyutping SEN On TOBARI HORO TACHIKIRERU Kun Hangul CHEM Korean

Character
CHAN1 ZHAN1 Pinyin zim1 Jyutping SEN On YABURERU Kun Hangul CHEM Korean

Character give helping hand Definition
CHAN1 Pinyin caam1 caam4 Jyutping
U+6519 Traditional

Character to give a helping hand; to support, hold up Definition
CHAN1 Pinyin caam1 caam4 Jyutping SEN ZEN SHIN SAN On SASU Kun Hangul CHAM Korean sọm Viet
U+6400 Simplified

Character long Definition
CHAN1 Pinyin cin1 Jyutping

Character
CHAN1 Pinyin xiêm Viet

Character
CHAN1 Pinyin sim4 Jyutping SEN TAN On TAREGINU Kun

Character flutter; shaking or vibrating Definition
CHAN1 Pinyin lim5 sim4 zim1 Jyutping SEN TAN On MAEKAKE Kun Hangul CHEM Korean

辿 Character follow, pursue Definition
CHAN1 Pinyin cin4 Jyutping TEN On TADORU TADORI Kun Hangul CHEN Korean

Character tweezers Definition
CHAN1 QIAN2 TIE1 ZHAN1 QIN2 Pinyin cyun3 kim4 Jyutping TEN KEN GEN CHITSU On KANABASAMI Kun

Character
CHAN1 Pinyin TEN On SURUDOI Kun

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
curtain in carriage English screen English

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
to mix English

摻假 Traditional 掺假 Simplified
chan1 jia3 Pinyin
to mix in fake material English to adulterate English

摻和 Traditional 掺和 Simplified
chan1 huo5 Pinyin
to mix English to mingle English to meddle English to interfere English

摻雜 Traditional 掺杂 Simplified
chan1 za2 Pinyin
to mix English to blend English to dilute English

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
to assist by the arm English to mix English to support English to sustain English

攙假 Traditional 搀假 Simplified
chan1 jia3 Pinyin
to dilute English to debase (by mixing with fake material) English

攙兌 Traditional 搀兑 Simplified
chan1 dui4 Pinyin
to mix (different substances together) English to blend English

攙合 Traditional 搀合 Simplified
chan1 he2 Pinyin
to mix together English mixture English blend English

攙和 Traditional 搀和 Simplified
chan1 huo5 Pinyin
to mix English to mingle English to interfere English to meddle English also written 摻和|掺和 English

攙扶 Traditional 搀扶 Simplified
chan1 fu2 Pinyin
to lend an arm to support sb English

攙雜 Traditional 搀杂 Simplified
chan1 za2 Pinyin
to mix English to blend English to dilute English also written 摻雜|掺杂 English

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
length (of a tree or beam) English long English

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
the front of clothes English

辿 Traditional 辿 Simplified
chan1 Pinyin
follow, pursue English

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
überprüfen, verdecken (u.E.) Deutsch

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
mischen, mixen (u.E.) Deutsch

摻和物 Traditional 掺和物 Simplified
chan1 huo2 wu4 Pinyin
Gemisch (u.E.) (S) Deutsch

摻假 Traditional 掺假 Simplified
chan1 jia3 Pinyin
Verfälschung (u.E.) (S) Deutsch

摻水 Traditional 掺水 Simplified
chan1 shui3 Pinyin
verwässern (u.E.) (V) Deutsch
攙兌 Traditional 搀兑 Simplified
chan1 dui4 Pinyin
Substanzen mischen (u.E.) Deutsch

攙扶 Traditional 搀扶 Simplified
chan1 fu2 Pinyin
jmdn. am Arm stützen (u.E.) Deutsch

攙加 Traditional 搀加 Simplified
chan1 jia1 Pinyin
hinzufügen (u.E.) (V) Deutsch


Traditional Simplified
chan1 Pinyin
lang, langwierig (u.E.) Deutsch Pferdelänge, Dauer (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
chan1 Pinyin
Komet (u.E.) (S, Astron) Deutsch Sandelbaum (Santalum album) (u.E.) (S, Bio) Deutsch

欃槍 Traditional 欃枪 Simplified
chan1 qiang1 Pinyin
Komet (u.E.) (S) Deutsch


辿 Literal
chan1 Reading Pinyin テン Reading On たど. Reading Kun たどり Reading Kun cheon Reading Korean Reading Korean
follow (road) Meaning pursue Meaning

Literal
zhan1 Reading Pinyin chan1 Reading Pinyin テン Reading On のぞ. Reading Kun うかが. Reading Kun jeom Reading Korean Reading Korean
peep Meaning peek Meaning

Literal
chan1 Reading Pinyin セン Reading On やぶ.れる Reading Kun cheom Reading Korean

Literal
chan1 Reading Pinyin shan3 Reading Pinyin サン Reading On セン Reading On シン Reading On . Reading Kun seom Reading Korean
delicate hand Meaning mix Meaning blend Meaning adulterate Meaning

Literal
chan1 Reading Pinyin セン Reading On シン Reading On サン Reading On . Reading Kun cham Reading Korean
give helping hand Meaning

Literal
chan1 Reading Pinyin サン Reading On セン Reading On cham Reading Korean
sandlewood Meaning comet Meaning

Literal
chan1 Reading Pinyin セン Reading On タン Reading On まえか. Reading Kun cheom Reading Korean
flutter Meaning shaking or vibrating Meaning

Literal
chan1 Reading Pinyin テン Reading On するど. Reading Kun


Records 1 - 50 of 51 retrieved in 1132 ms