Unicode 5.2
Character Definition talented , capable ; handsome
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun SUGURERU Hangul Korean CWUN Tang tzuìn Viet tuấn
Variant U+5101

Unicode 5.2
Character Definition collect
Pinyin ZHUAN4 Jyutping syun2 zaan6 On SEN SHUN Kun SONAERU KAZU KAZOERU Korean CWUN SEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZUN3 Jyutping zyun2 On SON Kun ATSUMARU OOI UYAUYASHII Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition outstanding , fine ; superior ; talented , capable ; handsome
Pinyin JUN4 On SHUN Kun SUGURERU Hangul Korean CWUN
Variant U+4FCA

Unicode 5.2
Character Definition approve , allow , permit ; in accord
Pinyin ZHUN3 Jyutping zeon2 On JUN SHUN Kun NAZORAERU Hangul Korean CWUN Viet chốn
Traditional U+6E96

Unicode 5.2
Character Definition rule , guideline , standard
On JUN SETSU Kun HITOSHII MIZUMORI NORI Korean CWUN
Variant U+6E96

Unicode 5.2
Character Definition meet
Pinyin ZUN3 Jyutping zyun2 On SON Kun UWASA Hangul Korean CWUN Viet ton

Unicode 5.2
Character Definition high , steep , towering ; stern
Pinyin XUN4 On SHUN Kun SOBADATSU Hangul Korean CWUN Viet thoạ

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHUN3 Jyutping zeon2 On SHUN TA DA TAI TE KOU JUKU Kun MATO NORI AZUCHI Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition cup
Pinyin ZUN1 CUN2 Jyutping cun1 cyun4 deon1 On SHUN Hangul Korean CWUN Viet chôn
Variant U+6A3D

Unicode 5.2
Character
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun ATSUMERU ATSUMARU SUGURERU Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition high , steep , towering ; stern
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun TAKAI KEWASHII Hangul Korean CWUN Tang suìn

Unicode 5.2
Character Definition wriggle ; stupid ; silly ; fat
Pinyin CHUN3 Jyutping ceon2 On SHUN Kun MIDARERU Hangul Korean CWUN Viet xuẩn
Variant U+8822

Unicode 5.2
Character Definition economize ; abide by , comply with
Pinyin ZUN3 Jyutping zyun2 On SON Kun OSAERU Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition early ; bright ; respect
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun AKIRAKA Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition goblet ; jar , jug ; lush
Pinyin ZUN1 ZUN3 Jyutping zeon1 On SON Kun TARU Hangul Korean CWUN Tang *tzuən
Variant U+7F47

Unicode 5.2
Character Definition dredge
Pinyin JUN4 XUN4 CUN2 Jyutping zeon3 On SHUN Kun SARAU Hangul Korean CWUN
Variant U+6FEC

Unicode 5.2
Character Definition rule , guideline , standard
Pinyin ZHUN3 Jyutping zeon2 On JUN SETSU Kun HITOSHII MIZUMORI NORI Hangul Korean CWUN CEL Tang juǐn Viet chuẩn
Simplified U+51C6 Variant U+51D6

Unicode 5.2
Character Definition dredge , dig ; profound , deep
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun SARAU FUKAI TONAERU Hangul Korean CWUN
Variant U+6D5A

Unicode 5.2
Character Definition to light
Pinyin JUN4 Jyutping ceot1 zeon3 On SHUN SON SAN Kun YAKU Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition rustic ; crude
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition chapped , cracked
Pinyin CUN1 Jyutping seon1 On SHUN Kun HIBI SHIWA Hangul Korean CWUN Tang tsuin

Unicode 5.2
Character Definition terminate , end , finish ; quit
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun OWARU Hangul Korean CWUN CEN

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHUN3 Jyutping zeon2 On SHUN Kun MIDARERU Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition a goblet ; a bottle , a wine-jar
Pinyin ZUN1 Jyutping zeon1 On SON Kun KAME Hangul Korean CWUN Tang *tzuən
Variant U+6A3D

Unicode 5.2
Character Definition wriggle ; stupid ; silly ; fat
Pinyin CHUN3 Jyutping ceon2 On SHUN Kun UGOMEKU Hangul Korean CWUN Tang chuǐn Viet xuẩn
Variant U+60F7

Unicode 5.2
Character Definition squat
Pinyin QUN1 CUN1 CUN2 Jyutping cyun1 seon1 zeon3 On SHUN SON ZON Kun SHIRIZOKU Hangul Korean CWUN Tang tsuin

Unicode 5.2
Character Definition squat , crouch ; idle about
Pinyin DUN1 DUN2 CUN2 ZUN1 CUN3 CUAN2 Jyutping cyun4 deon1 On SON SHUN Kun TSUKUBAU UZUKUMARU Hangul Korean CWUN Tang dzhuən

Unicode 5.2
Character Definition retreat , withdraw , fall back
Pinyin QUN1 JUN4 XUN4 SUO1 Jyutping seon1 On SHUN Kun SHIRIZOKU Hangul Korean CWUN Tang tsuin

Unicode 5.2
Character Definition obey , comply with , follow ; honor
Pinyin ZUN1 Jyutping zeon1 zyun1 On JUN SHUN Kun SHITAGAU Hangul Korean CWUN Tang tzuin Viet tuân

Unicode 5.2
Character Definition cap
Pinyin ZUN1 Jyutping zyun3 On SON ZON SAN Kun ISHIZUKI Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition aquiline ( nose ); a falcon
Pinyin ZHUN3 SUN3 Jyutping zeon2 On JUN SHUN Kun HAYABUSA Hangul Korean CWUN Tang suǐn

Unicode 5.2
Character Definition superior , outstanding , talented
Pinyin JUN4 JUAN4 Jyutping syun5 zeon3 On SEN SHUN Kun SUGURERU Hangul Korean CWUN Viet tuấn
Simplified U+96BD

Unicode 5.2
Character Definition leftovers
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN SEN ZEN Kun TABENOKOSHI Hangul Korean CWUN
Simplified U+9982

駿
Unicode 5.2
Character 駿 Definition excellent horse , noble steed
Pinyin JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Kun SUGURERU OOKII NAGAI Hangul Korean CWUN SWUN Tang *tzuìn Viet tuấn
Simplified U+9A8F

Unicode 5.2
Character Definition barbel
Pinyin ZUN4 ZUN1 Jyutping cyun5 zyun1 On SON TEN Kun MASU Hangul Korean CWUN
Simplified U+9CDF

Unicode 5.2
Character
Pinyin XUN4 JUN4 Jyutping zeon3 On SHUN Hangul Korean CWUN

Unicode 5.2
Character Definition central ; center , middle ; in the midst of ; hit ( target ); attain
Pinyin ZHONG1 ZHONG4 Jyutping zung1 zung3 On CHUU Kun NAKA UCHI ATARU Hangul Korean CWUNG Tang *djiùng djiung Viet trung

Unicode 5.2
Character Definition middle brother ; go between , mediator ; surname
Pinyin ZHONG4 Jyutping zung6 On CHUU Kun NAKA Hangul Korean CWUNG Tang *djhiùng djhiùng

Unicode 5.2
Character Definition masses , people , multitude , crowd
Pinyin ZHONG4 Jyutping zung3 On SHUU SHU Kun OOI Hangul Korean CWUNG Viet chúng
Simplified U+4F17 Variant U+8846

Unicode 5.2
Character Definition multitude , crowd ; masses , public
Pinyin ZHONG4 Jyutping zung3 On SHUU SHU Kun OOI Hangul Korean CWUNG Tang *jiùng
Simplified U+4F17 Variant U+773E

Unicode 5.2
Character Definition heavy , weighty ; double
Pinyin ZHONG4 CHONG2 TONG2 Jyutping cung4 cung5 zung6 On CHOU JUU Kun OMOI KASANERU E Hangul Korean CWUNG Tang *djhiong *djhiǒng djhiòng Viet trọng

Records 1 - 42 of 42 retrieved in 140 ms