Character (Cant.) a place Definition
DU4 Pinyin dou6 Jyutping TO TSU TAKU DAKU On SHIKARU Kun dạc Viet

Character (Cant.) boat Definition
dou6 Jyutping


Character can not speak Definition
DOU4 Pinyin daau2 daau6 zaau6 Jyutping

Character name of a mountain Definition
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping

Character (same as ) island; isle Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping
Character
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping

Character many; much, more than; over Definition
DU3 Pinyin dou2 Jyutping

Character green color; bluish yellow Definition
DAO3 Pinyin dou6 Jyutping


Character unable to talk, incapable; inefficient Definition
DOU4 XIANG2 Pinyin daau2 daau6 JyutpingCharacter pouch Definition
DOU1 Pinyin dau1 Jyutping TOU On KABUTO Kun Hangul TWU Korean đâu Viet

Character
DOU1 Pinyin

Character knife; old coin; measure Definition
DAO1 Pinyin dou1 Jyutping TOU On KATANA Kun Hangul TO Korean *dɑu Tang đao Viet
U+5202 Variant

Character go to, arrive, been to Definition
DAO4 Pinyin dou3 Jyutping TOU On ITARU Kun Hangul TO Korean *dɑ̀u Tang đáo Viet

Character
LOU2 Pinyin ROU RU TOU TSU On SAKU SAKERU Kun

Character
DOU1 Pinyin TOU On SASAYAKU Kun TWU Korean

Character
DOU1 Pinyin dau1 dau2 Jyutping TOU On KORE YA Kun

Character (Cant.) to gasp; to breathe; to rest Definition
DOU3 Pinyin tau2 Jyutping

Character sound of horn tooting Definition
DU1 Pinyin dou1 Jyutping TO ZU On TO Korean

Character wall; stop, prevent; stop up Definition
DU3 Pinyin dou2 Jyutping TO On KAKI Kun Hangul TO Korean Tang

Character a mound, a tumulus Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping TAU On TORIDE TSUKA OKA TSUTSUMI Kun Hangul TO Korean

Character jealous, envious Definition
DU4 Pinyin dou3 Jyutping TO TSU On NETAMU SONEMU TSUMORU HUSAGU Kun Hangul THWU Korean Tang đố Viet
U+59AC Variant

Character jealous, envious Definition
DU4 Pinyin dou3 Jyutping TO On NETAMU Kun Hangul THWU Korean Tang
U+5992 Variant

Character direct, guide, lead, conduct Definition
DAO3 DAO4 Pinyin dou6 Jyutping
U+5C0E Traditional

Character direct, guide, lead, conduct Definition
DAO3 DAO4 Pinyin dou6 Jyutping DOU On MICHIBIKU MICHIBIKI Kun Hangul TO Korean dhɑ̀u Tang đạo Viet
U+5BFC Simplified

Character island Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping
U+5CF6 Traditional

Character island Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping TOU On SHIMA Kun Hangul TO Korean *dɑ̌u Tang đảo Viet
U+5C9B Simplified U+5D8B Variant

Character
DU3 Pinyin dou2 Jyutping TO TSU On HATA HATAJIRUSHI WATAIRE Kun

Character grieve, mourn, lament; grieved Definition
DAO4 Pinyin dou6 Jyutping TOU On ITAMU Kun Hangul TO Korean dhɑ̀u Tang điệu Viet

Character tremble, shake, rouse; give shake Definition
DOU3 Pinyin dau2 Jyutping TOU TO On AGERU FURUU Kun Hangul TWU Korean

Character hull; thresh; beat, attack Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping
U+6417 Traditional

Character
DAO3 DAO2 Pinyin dou3 Jyutping

Character hull; thresh; beat, attack Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping TOU On TSUKU Kun Hangul TO Korean đẽo Viet
U+6363 Simplified U+64E3 Variant

Character hull; thresh; beat, attack Definition
DAO3 Pinyin dou2 Jyutping TOU CHUU On TSUKU UTSU FURERU Kun Hangul TO Korean *dɑ̌u Tang
U+6417 Variant

Character
DOU3 Pinyin tau2 Jyutping

Character Chinese peck; liquid measure Definition
DOU3 DOU4 Pinyin dau2 Jyutping TO TOU On TOMASU MASU HISHAKU Kun Hangul TWU Korean *dǒu Tang đấu Viet
U+9B25 Traditional


Character stop, prevent; restrict; surname Definition
DU4 Pinyin dou6 Jyutping DO TO ZU On YAMANASHI FUSAGU MORI Kun Hangul TWU Korean *dhǒ Tang đỗ Viet

Character capital Definition
DOU3 ZHU3 Pinyin dau2 zyu2 Jyutping SHU TOU TSU On HISHIYAKU Kun Hangul TWU Korean rẫu Viet

Character measuring box Definition
DOU3 Pinyin MASU Kun


Records 1 - 50 of 370 retrieved in 279 ms