Word Word Word
ふね Reading
ship Translation eng boat Translation eng watercraft Translation eng vessel Translation eng steamship Translation eng tank Translation eng tub Translation eng vat Translation eng trough Translation eng counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi) Translation eng Boot Translation ger Schiff Translation ger Wasserfahrzeug Translation ger {Kochk.} schiffförmiges Tablett für Sashimi Translation ger Pferdetrog Translation ger bateau Translation fre embarcation Translation fre navire Translation fre vaisseau Translation fre корабль Translation rus судно Translation rus лодка Translation rus

ふね Reading Fune Romaji

フネ Reading Fune Romaji

Word
ふね Reading Fune Romaji

Word
ふね Reading Fune Romaji

富根 Word
ふね Reading Fune Romaji

Word
ふね Reading Fune Romaji

Literal
zhou1 Reading Pinyin シュウ Reading On ふね Reading Kun ふな- Reading Kun -ぶね Reading Kun ju Reading Korean Reading Korean
boat Meaning ship Meaning bateau Meaning fr vaisseau Meaning fr bote Meaning es barco Meaning es barco Meaning pt nave Meaning pt navio Meaning pt

Literal
chuan2 Reading Pinyin セン Reading On ふね Reading Kun ふな- Reading Kun Nanori seon Reading Korean Reading Korean
ship Meaning boat Meaning bateau Meaning fr navire Meaning fr barco Meaning es buque Meaning es bote Meaning es barco Meaning pt

Literal
cao2 Reading Pinyin ソウ Reading On ふね Reading Kun jo Reading Korean Reading Korean
vat Meaning tub Meaning tank Meaning cuve Meaning fr bac Meaning fr réservoir Meaning fr tina Meaning es tanque Meaning es cisterna Meaning es barril Meaning pt balde Meaning pt tanque Meaning pt

Literal
chuan2 Reading Pinyin セン Reading On ふね Reading Kun ふな- Reading Kun seon Reading Korean Reading Korean
boat Meaning ship Meaning vessel Meaning

Literal
ge3 Reading Pinyin Reading On ふね Reading Kun ga Reading Korean Reading Korean
large boat Meaning

Literal
sou1 Reading Pinyin sao1 Reading Pinyin ショウ Reading On シュウ Reading On ソウ Reading On ふね Reading Kun so Reading Korean Reading Korean
counter for small boats Meaning

Literal
gang1 Reading Pinyin コウ Reading On セン Reading On ふね Reading Kun gang Reading Korean
boat Meaning ship Meaning

Literal
jia2 Reading Pinyin xia2 Reading Pinyin コウ Reading On ギョウ Reading On ふね Reading Kun
place name in Taiwan Meaning Taipei Meaning

Literal
lang2 Reading Pinyin ロウ Reading On ふね Reading Kun ふなばた Reading Kun

Literal
meng3 Reading Pinyin ボウ Reading On モウ Reading On ミョウ Reading On ふね Reading Kun
small boat Meaning

Literal
huang2 Reading Pinyin コウ Reading On オウ Reading On ふね Reading Kun
fast boat Meaning

Literal
shou3 Reading Pinyin シュウ Reading On オウ Reading On ふね Reading Kun

Literal
cha1 Reading Pinyin Reading On シャ Reading On サイ Reading On Reading On こぶね Reading Kun ふね Reading Kun
raft Meaning boat Meaning

Literal
huo4 Reading Pinyin ワク Reading On ふね Reading Kun

Character boat, ship; KangXi radical 137 Definition
ZHOU1 Pinyin zau1 Jyutping SHUU SHU On FUNE Kun Hangul CWU Korean *jiou Tang

Character boat, ship, vessel Definition
CHUAN2 Pinyin SEN On FUNE Kun
U+8239 Variant

Character large boat, barge Definition
GE3 Pinyin go2 ho2 Jyutping KA On FUNE Kun Hangul KA Korean gɑ̌ Tang

Character ship, boat, vessel Definition
CHUAN2 Pinyin syun4 Jyutping SEN On FUNE Kun Hangul SEN Korean *jhiuɛn Tang thuyền Viet
U+8229 Variant

Character
LANG2 Pinyin ROU On FUNE FUNABATA Kun

Character small boat, dugout, punt Definition
TING3 Pinyin teng5 ting5 Jyutping TEI On FUNE Kun Hangul CENG Korean

Character counter for ships, vessels Definition
SAO1 SOU1 Pinyin sau1 sau2 Jyutping SOU On FUNE Kun Hangul SO Korean seu sɑu Tang

Character ship Definition
CAO2 Pinyin cou4 Jyutping SOU ZOU On FUNE KOBUNE Kun Hangul CO Korean tàu Viet

Character
HUO4 Pinyin WAKU On FUNE Kun

舟橋 Word
ふねばし Reading Funebashi Romaji

船引 Word
ふねびき Reading Funebiki Romaji

富根町 Word
ふねちょう Reading Funechou Romaji

舟田 Word
ふねだ Reading Funeda Romaji

船田 Word
ふねだ Reading Funeda Romaji

舩岳 Word
ふねだけ Reading Funedake Romaji


船谷 Word
ふねだに Reading Funedani Romaji


舟ヶ平 Word
ふねがひら Reading Funegahira Romaji


舟ヶ尾 Word
ふねがお Reading Funegao Romaji

舟ヶ沢 Word
ふねがさわ Reading Funegasawa Romaji

船ケ沢 Word
ふねがさわ Reading Funegasawa Romaji

船ヶ沢 Word
ふねがさわ Reading Funegasawa Romaji

船ケ谷 Word
ふねがたに Reading Funegatani Romaji


船ヶ頭 Word
ふねがとう Reading Funegatou Romaji
Records 1 - 50 of 163 retrieved in 720 ms