Character (same as ) ridge (o f a hill or mountain) Definition
GANG3 Pinyin gong1 Jyutping


Character a kind of dog Definition
gang1 Jyutping
Character to lift; to raise Definition
gong1 Jyutping


Character tuna, something like sturgeon Definition
GENG4 Pinyin gang2 Jyutping

Character (same as ) tuna, something like sturgeon Definition
GENG4 Pinyin gang2 Jyutping

Character tuna Definition
GENG4 Pinyin gang2 Jyutping

Character saltpond; salty marshes Definition
GANG3 Pinyin gong1 Jyutping

Character extend across, through; from Definition
GEN4 GENG4 Pinyin gang2 Jyutping KOU On WATARU WATARI Kun Hangul KUNG Korean cẳng Viet

Character ridge or crest of hill Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping
U+5CA1 Traditional

Character
GANG1 Pinyin

Character hard, tough, rigid, strong Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping
U+525B Traditional

Character hard, tough, rigid, strong Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping GOU On TSUYOI KOWAI Kun Hangul KANG Korean gɑng Tang
U+521A Simplified

Character ditches for irrigation; hole Definition
GENG3 Pinyin gang2 Jyutping KAU KYOU On ANA TSUTSUMI AZE Kun ghềnh Viet

Character earthen jug, crock, cistern Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping KOU On KAME OKA Kun Hangul KANG Korean

Character mound; used in place names Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping KOU On

Character ridge or crest of hill Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping KOU On OKA Kun Hangul KANG Korean gɑng Tang
U+5188 Simplified

Character post; position Definition
GANG3 GANG1 Pinyin gong1 Jyutping KOU On OKA Kun Hangul KANG Korean
U+5C97 Simplified U+5CA1 Variant

Character 7th heavenly stem Definition
GENG1 Pinyin gang1 Jyutping KOU On KANOE Kun Hangul KYENG Korean gæng Tang canh Viet

Character
GANG1 Pinyin

Character stem of flower, branch of plant Definition
GENG3 Pinyin gang2 gwaang2 Jyutping KOU KYOU On YAMANIRE Kun Hangul KYENG Korean gæ̌ng Tang

Character
GANG1 Pinyin gong1 gong3 Jyutping KOU On

Character lever, pole, crowbar; sharpen; (Cant.) a wardrobe, trunk Definition
GANG4 Pinyin gong3 gung3 lung5 Jyutping KOU On TEKO Kun Hangul KONG Korean cổng Viet
U+6760 Variant

Character large river; yangzi; surname Definition
JIANG1 Pinyin gong1 Jyutping KOU On E Kun Hangul KANG Korean *gang Tang giang Viet

Character port, harbor; small stream; bay Definition
GANG3 HONG4 Pinyin gong2 Jyutping KOU On MINATO Kun Hangul HANG Korean cảng Viet

Character to temper steel Definition
GANG4 Pinyin


Character
GANG1 Pinyin KOU CHIN On OUSHI Kun

Character
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping


Character
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping

Character non-glutinous rice Definition
GENG1 JING1 Pinyin gang1 Jyutping KOU On URUCHI Kun

Character non-glutinous rice Definition
GENG1 JING1 Pinyin gang1 Jyutping KOU On URUCHI Kun gæng Tang

Character place name in Hunan province Definition
GANG4 Pinyin

Character non-glutinous rice Definition
GENG1 JING1 Pinyin gang1 Jyutping KOU On URUCHI NUKA Kun Hangul KAYNG Korean

Character deep red; river in Shanxi provinc Definition
JIANG4 Pinyin gong3 Jyutping KOU On AKA Kun Hangul KANG Korean gàng Tang
U+7EDB Simplified

Character well rope Definition
GENG3 BING3 Pinyin gang2 Jyutping KOU KYOU HEI HYOI HAN On TSURUBINAWA Kun Hangul KYENG Korean
U+7EE0 Simplified

Character heavy rope, hawser; main points Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping KOU On TSUNA Kun Hangul KANG Korean gɑng Tang cương Viet
U+7EB2 Simplified

Character a rope Definition
GENG1 GENG4 Pinyin gang1 Jyutping KOU On gə̀ng Tang

Character heavy rope, hawser; main points Definition
GANG1 Pinyin gong1 Jyutping
U+7DB1 Traditional

Character well rope Definition
GENG3 Pinyin gang2 Jyutping
U+7D86 Traditional

Character earthen jug, crock, cistern Definition
GANG1 HONG2 Pinyin gong1 Jyutping KOU On KAME MOTAI Kun Hangul HANG Korean cong Viet


Records 1 - 50 of 238 retrieved in 175 ms