Character direct; wipe away; squander Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI On FURUU Kun Hangul HWI Korean *xiuəi Tang huy Viet
U+6325 Simplified

Character destroy, ruin, injure; slander Definition
HUI3 HUI4 Pinyin wai2 Jyutping KI On KOBOTSU SOSHIRU YASERU Kun HWEY Korean huỷ Viet
U+6BC1 Simplified

Character conceal; shun; regard as taboo Definition
HUI4 Pinyin wai5 Jyutping KI On IMU IMINA Kun Hangul HWI Korean huý Viet
U+8BB3 Simplified

Character brightness, luster, brilliance Definition
HUI1 Pinyin fai1 Jyutping KI KUN On KAGAYAKU KAGAYAKI Kun Hangul HWI Korean *xiuəi Tang huy Viet
U+8F89 Simplified

Character to pretend, appear as if Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI KE KAI On UTSUTAERU KOBIHETSURAU HONOKA Kun HUY Korean xiəi Tang

Character joy, gladness, delight; surname Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On YOROKOBU Kun Hangul HUY Korean

Character bright, splendid, glorious Definition
XI1 Pinyin KI On YAWARAGU Kun Hangul HUY Korean

Character sound of a cat; bite; laugh Definition
XI4 XI1 DIE2 ZHI4 Pinyin dit6 hei3 zat6 Jyutping KI TETSU SHI On WARAU KAMU TOMARU Kun Hangul HUY Korean chối Viet

Character weep or sob; grieve Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On NAGEKU Kun Hangul HUY Korean *xiə̌i xiə̀i Tang hơi Viet

Character like, love, enjoy; joyful thing Definition
XI3 Pinyin hei2 Jyutping KI SHI On YOROKOBU YOROKOBI Kun Hangul HUY Korean *xiə̌ Tang hỉ Viet

Character mirthful, happy; interjection Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI I On IMASHIME YAHARAGU AA WARAHU Kun Hangul HUY Korean hi Viet

Character belch; alas Definition
YI1 Pinyin ji1 Jyutping I AI OKU On AU OKUBI Kun Hangul HUY AY Korean qiə Tang

Character a shrill noise; alas! Definition
XI4 Pinyin hei3 Jyutping KI On KOE AA Kun HUY Korean xyɛ̀ Tang

Character double happiness Definition
XI3 Pinyin hei2 Jyutping Hangul HUY Korean

Character beauty; imperial concubine Definition
JI1 Pinyin KI On HIME Kun HUY Korean
U+59EC Variant

Character beauty; imperial concubine Definition
JI1 Pinyin gei1 Jyutping KI On HIME Kun Hangul HUY Korean giə Tang
U+59EB Variant

Character enjoy; play, amuse oneself Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On TANOSHIMU URESHII Kun Hangul HUY Korean

Character rare; hope, expect, strive for Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On MARE KOINEGAU Kun Hangul HUY Korean xiəi Tang hơi Viet
U+7A00 Variant

Character
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI KE On OMOU Kun Hangul HUY Korean

Character like, love, enjoy; joyful thing Definition
XI3 Pinyin KI On YOROKOBU YOROKOBI Kun Hangul HUY Korean

Character like, love, enjoy; joyful thing Definition
XI3 Pinyin KI SHI On YOROKOBU Kun Hangul HUY Korean

Character theatrical play, show Definition
XI4 XI1 HU1 HUI1 Pinyin GI KI On TAWAMURERU TAWAMURE Kun HUY HWI Korean
U+6231 Traditional U+6232 Variant

Character theatrical play Definition
XI4 XI1 HU1 HUI1 Pinyin hei3 Jyutping GI KI On TAWAMURERU TAWAMURE Kun Hangul HUY HWI Korean
U+622F Simplified U+6232 Variant

Character theatrical play, show Definition
XI4 XI1 Pinyin fu1 hei3 Jyutping GI GE KI On TAWAMURERU Kun Hangul HUY Korean *xyɛ̀ Tang Viet
U+620F Simplified

Character dry, expose sun; dawn Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On KAWAKU Kun Hangul HUY Korean xiəi Tang

Character
XI3 Pinyin KI On SAKANNASAMA ATSUI Kun Hangul HUY Korean

Character sunlight, sunshine, early dawn Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping GI KI On HI HIKARI Kun Hangul HUY Korean xyɛ Tang

Character sob; sigh Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On NAGEKU Kun Hangul HUY Korean

Character bright, splendid, glorious Definition
XI1 Pinyin KI On HIKARI HIKARU Kun HUY Korean
U+7199 Variant

Character bright, splendid, glorious Definition
XI1 Pinyin KI On HIKARU HIROI YOROKOBU Kun HUY Korean
U+7199 Variant

Character bright, splendid, glorious Definition
XI1 YI2 Pinyin hei1 Jyutping KI On HIKARI HIKARU Kun Hangul HUY Korean xiə Tang hây Viet
U+7155 Variant

Character dim light, glimmer; warm, bright Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI On ABURU Kun Hangul HUY Korean
U+71BA Variant

Character dim light, glimmer; warm Definition
XI1 Pinyin KI On AKARUI ABURU Kun Hangul HUY Korean
U+71B9 Variant

Character fire; wild fires Definition
XIAN3 BING4 Pinyin sin2 Jyutping SEN On NOBI Kun Hangul HUY Korean

Character
XI1 Pinyin hei1 Jyutping Hangul HUY Korean

Character sacrifice, give up; sacrificial Definition
XI1 SUO1 Pinyin hei1 Jyutping GI KI On IKENIE Kun Hangul HUY SA Korean xyɛ Tang
U+727A Simplified

Character happiness; congratulations Definition
XI3 XI1 Pinyin hei1 hei2 Jyutping KI On SAIWAI Kun Hangul HUY Korean

Character rare, unusual, scarce; sparse Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI KE On MARE MABARA Kun Hangul HUY Korean *xiəi Tang hi Viet
U+5E0C Variant

Character ancient emperor; breath, vapor Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping GI KI On IKI Kun Hangul HUY Korean *xyɛ Tang

Character an exclamation of confirmation Definition
E4 AI1 EI1 EI2 EI3 EI4 XI1 YI4 Pinyin aai2 e6 ei6 oi1 Jyutping KI KAI AI I On AA Kun HUY Korean
U+8BF6 Simplified U+5509 Variant

Character pig, hog Definition
XI1 Pinyin hei1 Jyutping KI KE On Hangul HUY Korean

Character sacrificial victim; gift; grain Definition
XI4 Pinyin hei3 Jyutping KI KE On OKURIMONO Kun Hangul HUY Korean
U+9969 Simplified

Character bright Definition
XI1 Pinyin KI On YAWARAGU Kun HUY Korean
U+51DE Variant U+51DE Variant

ウイ Reading Huy Romaji

Character (a corrupted form) net for catching rabbit Definition
HU4 YA2 Pinyin ngaa4 wu6 Jyutping

虎牙 Traditional 虎牙 Simplified
hu3 ya2 Pinyin
maxillary canine English


呼延 Traditional 呼延 Simplified
hu1 yan2 Pinyin
Huyan (u.E.) (Eig, Fam) Deutsch
Records 1 - 50 of 106 retrieved in 464 ms