Unicode 5.2
Character Definition direct ; wipe away ; squander
Pinyin HUI1 Jyutping fai1 On KI Kun FURUU Hangul Korean HWI Tang *xiuəi Viet huy
Simplified U+6325

Unicode 5.2
Character Definition destroy , ruin , injure ; slander
Pinyin HUI3 HUI4 Jyutping wai2 On KI Kun KOBOTSU SOSHIRU YASERU Korean HWEY Viet huỷ
Simplified U+6BC1

Unicode 5.2
Character Definition conceal ; shun ; regard as taboo
Pinyin HUI4 Jyutping wai5 On KI Kun IMU IMINA Hangul Korean HWI Viet huý
Simplified U+8BB3

Unicode 5.2
Character Definition brightness , luster , brilliance
Pinyin HUI1 Jyutping fai1 On KI KUN Kun KAGAYAKU KAGAYAKI Hangul Korean HWI Tang *xiuəi Viet huy
Simplified U+8F89

Unicode 12.1
Character Definition direct ; wipe away ; squander
Pinyin huī Jyutping fai1 On KI Kun FURUU Hangul : 0E Korean HWI Tang *xiuəi Viet huy
Simplified U+6325

Unicode 12.1
Character Definition destroy , ruin , injure ; slander
Pinyin huǐ Jyutping wai2 On KI Kun KOBOTSU SOSHIRU YASERU Hangul :N Korean HWEY Viet huỷ
Simplified U+6BC1

Unicode 12.1
Character Definition conceal ; shun ; regard as taboo
Pinyin huì Jyutping wai5 On KI Kun IMU IMINA Hangul : 0N Korean HWI Viet huý
Simplified U+8BB3

Unicode 12.1
Character Definition brightness , luster , brilliance
Pinyin huī Jyutping fai1 On KI KUN Kun KAGAYAKU KAGAYAKI Hangul : 0E Korean HWI Tang *xiuəi Viet huy
Simplified U+8F89

Unicode 5.2
Character Definition to pretend , appear as if
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI KE KAI Kun UTSUTAERU KOBIHETSURAU HONOKA Korean HUY Tang xiəi

Unicode 5.2
Character Definition joy , gladness , delight ; surname
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun YOROKOBU Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition bright , splendid , glorious
Pinyin XI1 On KI Kun YAWARAGU Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition sound of a cat ; bite ; laugh
Pinyin XI4 XI1 DIE2 ZHI4 Jyutping dit6 hei3 zat6 On KI TETSU SHI Kun WARAU KAMU TOMARU Hangul Korean HUY Viet chối

Unicode 5.2
Character Definition weep or sob ; grieve
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun NAGEKU Hangul Korean HUY Tang *xiə̌i xiə̀i Viet hơi

Unicode 5.2
Character Definition like , love , enjoy ; joyful thing
Pinyin XI3 Jyutping hei2 On KI SHI Kun YOROKOBU YOROKOBI Hangul Korean HUY Tang *xiə̌ Viet hỉ

Unicode 5.2
Character Definition mirthful , happy ; interjection
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI I Kun IMASHIME YAHARAGU AA WARAHU Hangul Korean HUY Viet hi

Unicode 5.2
Character Definition belch ; alas
Pinyin YI1 Jyutping ji1 On I AI OKU Kun AU OKUBI Hangul Korean HUY AY Tang qiə

Unicode 5.2
Character Definition a shrill noise ; alas!
Pinyin XI4 Jyutping hei3 On KI Kun KOE AA Korean HUY Tang xyɛ̀

Unicode 5.2
Character Definition double happiness
Pinyin XI3 Jyutping hei2 Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition beauty ; imperial concubine
Pinyin JI1 On KI Kun HIME Korean HUY
Variant U+59EC

Unicode 5.2
Character Definition beauty ; imperial concubine
Pinyin JI1 Jyutping gei1 On KI Kun HIME Hangul Korean HUY Tang giə
Variant U+59EB

Unicode 5.2
Character Definition enjoy ; play , amuse oneself
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun TANOSHIMU URESHII Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition rare ; hope , expect , strive for
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun MARE KOINEGAU Hangul Korean HUY Tang xiəi Viet hơi
Variant U+7A00

Unicode 5.2
Character
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI KE Kun OMOU Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition like , love , enjoy ; joyful thing
Pinyin XI3 On KI Kun YOROKOBU YOROKOBI Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition like , love , enjoy ; joyful thing
Pinyin XI3 On KI SHI Kun YOROKOBU Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition theatrical play , show
Pinyin XI4 XI1 HU1 HUI1 On GI KI Kun TAWAMURERU TAWAMURE Korean HUY HWI
Traditional U+6231 Variant U+6232

Unicode 5.2
Character Definition theatrical play
Pinyin XI4 XI1 HU1 HUI1 Jyutping hei3 On GI KI Kun TAWAMURERU TAWAMURE Hangul Korean HUY HWI
Simplified U+622F Variant U+6232

Unicode 5.2
Character Definition theatrical play , show
Pinyin XI4 XI1 Jyutping fu1 hei3 On GI GE KI Kun TAWAMURERU Hangul Korean HUY Tang *xyɛ̀ Viet
Simplified U+620F

Unicode 5.2
Character Definition dry , expose sun ; dawn
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun KAWAKU Hangul Korean HUY Tang xiəi

Unicode 5.2
Character
Pinyin XI3 On KI Kun SAKANNASAMA ATSUI Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition sunlight , sunshine , early dawn
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On GI KI Kun HI HIKARI Hangul Korean HUY Tang xyɛ

Unicode 5.2
Character Definition sob ; sigh
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun NAGEKU Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition bright , splendid , glorious
Pinyin XI1 On KI Kun HIKARI HIKARU Korean HUY
Variant U+7199

Unicode 5.2
Character Definition bright , splendid , glorious
Pinyin XI1 On KI Kun HIKARU HIROI YOROKOBU Korean HUY
Variant U+7199

Unicode 5.2
Character Definition bright , splendid , glorious
Pinyin XI1 YI2 Jyutping hei1 On KI Kun HIKARI HIKARU Hangul Korean HUY Tang xiə Viet hây
Variant U+7155

Unicode 5.2
Character Definition dim light , glimmer ; warm , bright
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI Kun ABURU Hangul Korean HUY
Variant U+71BA

Unicode 5.2
Character Definition dim light , glimmer ; warm
Pinyin XI1 On KI Kun AKARUI ABURU Hangul Korean HUY
Variant U+71B9

Unicode 5.2
Character Definition fire ; wild fires
Pinyin XIAN3 BING4 Jyutping sin2 On SEN Kun NOBI Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character
Pinyin XI1 Jyutping hei1 Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition sacrifice , give up ; sacrificial
Pinyin XI1 SUO1 Jyutping hei1 On GI KI Kun IKENIE Hangul Korean HUY SA Tang xyɛ
Simplified U+727A

Unicode 5.2
Character Definition happiness ; congratulations
Pinyin XI3 XI1 Jyutping hei1 hei2 On KI Kun SAIWAI Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition rare , unusual , scarce ; sparse
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI KE Kun MARE MABARA Hangul Korean HUY Tang *xiəi Viet hi
Variant U+5E0C

Unicode 5.2
Character Definition ancient emperor ; breath , vapor
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On GI KI Kun IKI Hangul Korean HUY Tang *xyɛ

Unicode 5.2
Character Definition an exclamation of confirmation
Pinyin E4 AI1 EI1 EI2 EI3 EI4 XI1 YI4 Jyutping aai2 e6 ei6 oi1 On KI KAI AI I Kun AA Korean HUY
Simplified U+8BF6 Variant U+5509

Unicode 5.2
Character Definition pig , hog
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KI KE Hangul Korean HUY

Unicode 5.2
Character Definition sacrificial victim ; gift ; grain
Pinyin XI4 Jyutping hei3 On KI KE Kun OKURIMONO Hangul Korean HUY
Simplified U+9969

Unicode 5.2
Character Definition bright
Pinyin XI1 On KI Kun YAWARAGU Korean HUY
Variant U+51DE Variant U+51DE

ウイ
JMnedict 100319
Reading ウイ Romaji Huy

Unicode 5.2
Character Definition (a corrupted form ) net for catching rabbit
Pinyin HU4 YA2 Jyutping ngaa4 wu6

虎牙
CEDict 100318
Traditional 虎牙 Simplified 虎牙
Pinyin hu3 ya2
English maxillary canine

Records 1 - 50 of 122 retrieved in 258 ms