Unicode 5.2
Character Definition personal name ; servant
Pinyin XI1 XI2 XI4 Jyutping hai4 hoi4 On KEI GEI Kun AYAHUI TSUNAGU Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition valiant , brave ; eminent
Pinyin HUI4 Korean HYEY HYU

Unicode 5.2
Character Definition exclamatory particle
Pinyin XI1 Jyutping hai4 On KEI Kun NO Hangul Korean HYEY Tang *hei hei Viet hề

Unicode 5.2
Character Definition box ; KangXi radical 23
Pinyin XI3 Jyutping hai2 On KEI Kun KAKUSU OOU Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition sharp
Pinyin HUI4 Jyutping wai3 On KEI KE Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character
Pinyin HUI4 Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition broomstick ; comet
Pinyin HUI4 SUI4 Jyutping seoi6 wai6 On SUI KEI E Kun HOUKI Hangul Korean HYEY SEY Tang hiuɛ̀i ziuɛ̀i zui
Variant U+7BF2

Unicode 5.2
Character Definition wait for , await , expect , hope
Pinyin XI1 XI2 Jyutping hai4 On KEI GEI Kun KOMISA MOTSU Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition favor , benefit , confer kindness
Pinyin HUI4 On KEI E Kun MEGUMU MEGUMI Korean HYEY
Variant U+60E0

Unicode 5.2
Character Definition favor , benefit , confer kindness
Pinyin HUI4 Jyutping wai6 On KEI E Kun MEGUMU MEGUMI Hangul Korean HYEY Tang *huèi Viet huệ
Variant U+6075

Unicode 5.2
Character Definition bright , intelligent ; intelligence
Pinyin HUI4 Jyutping wai3 wai6 On KEI E Kun SATOI Hangul Korean HYEY Tang huèi

Unicode 5.2
Character Definition coffin
Pinyin HUI4 Jyutping seoi6 wai6 On EI E SEI Kun HITSUGI Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition glare ; stare
Pinyin XI4 Jyutping hai6 On KEI GEI Kun NIRAMU KAERIMIRU Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition species of fragrant orchid
Pinyin HUI4 Jyutping wai6 On KEI E Kun KAORIGUSA Hangul Korean HYEY Tang huei Viet huệ

Unicode 5.2
Character Definition shame , disgrace
Pinyin XI4 XI3 Jyutping hai5 On KEI GEI KA KE Kun HAJI Hangul Korean HYEY

譿
Unicode 5.2
Character 譿
Pinyin HUI4 Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition footpath , trail ; track
Pinyin XI1 QI1 XI2 Jyutping hai4 On KEI Kun KOMICHI WATARU Hangul Korean HYEY Tang hei

Unicode 5.2
Character Definition vinegar ; pickle ; acid
Pinyin XI1 Jyutping hei1 On KEI KAI Kun SU Hangul Korean HYEY

Unicode 5.2
Character Definition shoes , footwear in general
Pinyin XIE2 WA1 Jyutping haai4 On AI KAI Kun WARAJI Hangul Korean HYEY Tang hæi hɛi Viet hài

Unicode 5.2
Character Definition a mouse
Pinyin XI1 XI2 Jyutping hai4 On KEI GEI Kun HATSUKANEZUMI Korean HYEY

Records 1 - 20 of 20 retrieved in 62 ms