Character industry, sound of making strenuous efforts Definition
HE2 JIA2 Pinyin hat6 Jyutping


Character (same as ) to blow a fire Definition
HE2 HE4 Pinyin hap6 JyutpingCharacter (same as ) a case; a small box Definition
HE2 XIA2 Pinyin haap6 Jyutping

Character angle steel, legs of a table Definition
HE2 LUO4 Pinyin hat6 JyutpingCharacter white color Definition
HE2 XIA2 Pinyin hot3 Jyutping


Character a kind of grain (looks like millet but much smaller) Definition
HE2 Pinyin kok3 Jyutping

Character name of a variety of grass, (same as ) not Definition
HE2 XIA2 Pinyin wo4 wu6 Jyutping

Character water plant Definition
HE2 KE3 SHE2 Pinyin haap6 hot3 Jyutping


Character
HE2 QU3 Pinyin kuk1 Jyutping

Character healthy; strong, hair-less Definition
HE2 Pinyin hot3 Jyutping


Character a marmot-like rat with a big head Definition
HE2 Pinyin kok3 lok3 lok6 Jyutping

Character what, why, where, which, how Definition
HE2 HE4 Pinyin ho4 ho6 Jyutping KA GA On NANI NANZO IZUKU Kun Hangul HA Korean *hɑ Tang

Character examine into, impeach, charge Definition
HE2 Pinyin hat6 Jyutping GAI On SABAKU SHIRABEGA TSUTOMERU Kun Hangul HAYK HAY Korean hək Tang hạch Viet

Character
HE2 Pinyin KAHU KOHU KEHU On

Character combine, unite, join; gather Definition
HE2 GE3 Pinyin gap3 hap6 Jyutping GOU KATSU GATSU On AU AWASERU Kun Hangul HAP KAP Korean *hop Tang hợp Viet
U+95A4 Variant


Character harmony, peace; peaceful, calm Definition
HE2 HUO4 HUO2 HE4 Pinyin wo4 wo6 Jyutping WA KA On YAWARAGU NAGOMU NAGOYAKA Kun Hangul HWA Korean *huɑ huɑ̀ Tang hoà Viet
U+9FA2 Variant

Character
HE2 Pinyin KA On SHIKARU SEMERU Kun HA Korean Viet

Character (Cant.) final partical expressing surprise Definition
HE2 Pinyin wo6 Jyutping KA WA On SHITAGAU Kun WA Korean

Character
HE2 Pinyin KA WA On

Character
HE2 Pinyin AHU KAHU GAHU On

Character
HE2 Pinyin

Character
HE2 Pinyin

Character why? what? where? Definition
HE2 Pinyin hot3 Jyutping KATSU On NANI NANZO IZUKUNSO Kun Hangul KAL Korean hɑt Tang hạt Viet

Character
HE2 Pinyin

Character seed, kernel, core, nut; atom Definition
HE2 HU2 Pinyin hat6 wat6 Jyutping KAKU On SANE Kun Hangul HAYK HOL Korean hạch Viet
U+8988 Variant

Character
HE2 Pinyin

Character
HE2 Pinyin hot3 Jyutping

Character river; stream; yellow river Definition
HE2 Pinyin ho4 Jyutping KA On KAWA Kun Hangul HA Korean *ha Tang Viet

Character dried up; exhausted, tired; dry Definition
HE2 HAO4 Pinyin kok3 Jyutping KO KAKU On KARERU Kun Hangul HWU HAK Korean hɑk Tang hạt Viet
U+51C5 Variant

Character
HE2 GE2 Pinyin gaak3 Jyutping

Character
HE2 Pinyin

Character
HE2 Pinyin

Character animal name Definition
HE2 Pinyin KAKU On MUJINA Kun Hangul HAK Korean
U+8C89 Variant

Character why not? would it not be better to? Definition
HE2 Pinyin
U+76CD Variant

Character
HE2 Pinyin wo4 wo6 Jyutping KA WA On TOTONOERU Kun

Character what? why not? Definition
HE2 KE3 Pinyin hap6 Jyutping KOU GOU On OOU NANZO Kun Hangul HAP Korean hɑp Tang
U+76C7 Variant

Character small box or case; casket Definition
HE2 AN1 Pinyin haap6 hap6 Jyutping KOU GOU On FUTAMONO SARA Kun Hangul HAP Korean hộp Viet

Character
HE2 Pinyin hat6 Jyutping

Character grain still on stalk; rice plant Definition
HE2 Pinyin wo4 Jyutping KA On INE NOGI Kun Hangul HWA Korean huɑ Tang

Character
HE2 Pinyin


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 750 ms