Character (corrupted form) the upright bar for fastening a door Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping

Character name of a river Definition
JI4 Pinyin gwai3 Jyutping

Character (same as ) a raging fire Definition
JI4 JIE2 Pinyin zai6 Jyutping

Character a kind of cattle; a cattle of short statured Definition
JI4 QI4 Pinyin zik1 Jyutping

Character a kind of jade Definition
JI4 Pinyin gwaai3 gwan3 Jyutping


Character a dark colored birth-mark Definition
JI4 Pinyin gai3 Jyutping

Character the weight on a steelyard, connected stitches Definition
JI4 Pinyin gei6 Jyutping

Character to dismember body of the livestock Definition
JI4 Pinyin gei3 Jyutping


Character name of a mountain, in Taiwan Province Definition
JI4 QI2 Pinyin

Character name of a variety of grass Definition
JI4 Pinyin gei3 Jyutping

Character a kind of cicada, long-legged spider Definition
JI4 Pinyin


Character to gnaw; to bite, well-arranged teeth Definition
JI4 Pinyin caai1 dam3 zaai6 Jyutping

Character greedy, stingy Definition
YI4 Pinyin ji4 Jyutping I On MUSABORU Kun UY Korean

Character ceremony, rites gifts; admire Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping
U+5100 Traditional

Character talent, skill, ability Definition
JI4 QI2 Pinyin gei6 Jyutping KI GI On WAZA Kun Hangul KI Korean Viet

Character
AI3 YI3 CHI4 SI4 Pinyin ji4 ji5 Jyutping AI I CHI SHI JI TAI On OROKANASAMA OMOU Kun I Korean

Character a class, a category a corpse Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping I On HITOSHII TSURANERU UTSURU Kun I Korean

Character ceremony, rites gifts; admire Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping GI On YOI NORI Kun Hangul UY Korean ngyɛ Tang nghi Viet
U+4EEA Simplified

Character son, child, oneself; final part Definition
ER2 ER5 Pinyin ji4 ngai4 Jyutping JI NI GEI On KO Kun Hangul A Korean *njiɛ njiɛ Tang
U+513F Simplified

Character same as U+5180 to hope for; to wish Definition
JI4 Pinyin KI On KOINEGAU Kun

Character hope for; wish; Hebei province Definition
JI4 Pinyin kei3 Jyutping KI On KOINEGAU KOINEGAWA Kun Hangul KI Korean gyì Tang

Character medicinal preparation Definition
JI4 Pinyin zai1 Jyutping
U+5291 Traditional

Character medicinal preparation Definition
JI4 Pinyin ZAI SUI On SOROERU MAZERU Kun
U+5291 Variant

Character medicinal preparation Definition
JI4 Pinyin zai1 Jyutping ZAI SEI SUI On SOROERU Kun Hangul CEY Korean tễ Viet
U+5242 Simplified U+5264 Variant

Character basin; container for wine Definition
YI2 Pinyin ji4 Jyutping I TA DA On HISAGE HANZOU Kun I Korean

Character platform; unit; term of address Definition
TAI2 YI2 TAI1 Pinyin ji4 toi4 Jyutping DAI TAI I On UTENA YOROKOBU Kun Hangul THAY I Korean *təi Tang thai Viet
U+53F0 Simplified U+53F0 U+6AAF U+81FA U+98B1 Traditional

Character sip Definition
JI4 Pinyin cai6 Jyutping
U+568C Traditional

Character forced laughter Definition
ER2 Pinyin ji4 waa1 Jyutping JI NI AI On HETSURAU KATAKOTO Kun A AY Korean nhè Viet


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 104 ms