Character sunshine; sunlight Definition
JING4 Pinyin ging2 kaai3 Jyutping


Character name of a variety of grass Definition
JING4 QIAN3 QIU2 YING3 Pinyin ging6 Jyutping


Character still, motionless Definition
JING4 Pinyin

Character ancient music; Chinese classical music Definition
haang1 Jyutping

Character a kind of water bird Definition
JING1 Pinyin zing1 Jyutping
U+9D84 Traditional

Character bowl of food; well Definition
JING3 Pinyin zeng2 zing2 Jyutping SEI TAN SHOU On DONBURI Kun CENG Korean

Character well, mine shaft, pit Definition
JING3 Pinyin zeng2 zing2 Jyutping SEI SHOU On I IDO Kun Hangul CENG Korean *tsiɛ̌ng tsiɛ̌ng Tang tỉnh Viet

Character capital city Definition
JING1 Pinyin ging1 Jyutping KYOU KEI KIN On MIYAKO Kun Hangul KYENG Korean giæng Tang kinh Viet
U+4EB0 Variant

Character capital city Definition
JING1 Pinyin KEI KYOU KIN On MIYAKO Kun KYENG Korean
U+4EAC Variant

Character yet, still, as ever; again; keep -ing, continuing Definition
RENG2 Pinyin jing4 Jyutping JOU NYOU On YORU SHIKIRINI NAO Kun Hangul ING Korean *nə̌i njiəng Tang nhưng Viet

Character form Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI KYAU On NARU Kun HYENG Korean

Character straight; pass Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping GAU KYAU GEN GEI On ISOGU WAGI NAHOI KATAI Kun Hangul KYENG Korean

Character
YING1 Pinyin jing1 Jyutping EI On HANABUSA Kun


Character warn; warning Definition
JING3 Pinyin ging2 Jyutping KEI SHOU On IMASHIMERU Kun Hangul KYENG Korean

Character fearful, cautious, wary Definition
JING1 Pinyin ging1 Jyutping KYOU On OSORERU TSUTSUSHIMU Kun Hangul KUNG Korean giəng Tang cạnh Viet

Character clean, pure; cleanse Definition
JING4 Pinyin zeng6 zing6 Jyutping
U+51C8 Traditional U+6DE8 Variant

Character clean, pure; cleanse Definition
JING4 Pinyin zeng6 zing6 Jyutping SOU SHOU On HIYAYAKANASAMA Kun CENG Korean
U+51C0 Simplified

Character punishment, penalty; law Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI GYOU On NORI SHIOKI Kun Hangul HYENG Korean heng Tang hình Viet

Character cut throat Definition
JING3 Pinyin ging2 Jyutping
U+5244 Traditional

Character cut throat Definition
JING3 Pinyin ging2 Jyutping KEI On KUBIKIRU Kun Hangul KYENG Korean
U+522D Simplified

Character
JING1 Pinyin

Character
JING1 Pinyin KEI On

Character pattern, model, type; law; mold Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI On KATA Kun Hangul HYENG Korean

Character grave, tomb, cemetery Definition
YING2 Pinyin jing4 Jyutping EI On HAKA Kun Hangul YENG Korean iuɛng Tang
U+8314 Simplified

Character boundary, frontier; area, region Definition
JING4 Pinyin ging2 Jyutping KYOU KEI On SAKAI Kun Hangul KYENG Korean cảnh Viet

Character
JING4 Pinyin SEI JOU On SHIZUKA ISAGIYOI Kun

Character
XING2 Pinyin jing4 Jyutping GOU GYOU KOU KEI On SURARITOSHITEMIMEYOI HASHITAAME Kun Hangul HYENG Korean

Character
JING4 Pinyin

Character
JING1 Pinyin ging1 Jyutping KEI KYOU On

Character modest; supple Definition
JING4 Pinyin zing6 Jyutping SEI SHOU JUU On ATEYAKANASAMA SHINAYAKA Kun Hangul CENG Korean

Character baby, infant; bother Definition
YING1 Pinyin jing1 Jyutping
U+5B30 Traditional


Character lady Definition
YING1 Pinyin jing1 Jyutping SEU AU GEI GYOU EI KEI On MIMEYOISAMA MINIKUI MIMEYOISUGATA Kun Hangul AYNG Korean

Character baby, infant; bother Definition
YING1 Pinyin jing1 Jyutping EI On FURERU MIDORIGO Kun Hangul YENG Korean qiɛng Tang anh Viet
U+5A74 Simplified

Character to win; to have a surplus; surname Definition
YING2 Pinyin jing4 Jyutping EI On Hangul YENG Korean iɛng Tang

Character
JING3 Pinyin SEI SHOU On UCHIIDO Kun

Character streams running underground; flowing water Definition
JING1 Pinyin ging1 Jyutping KEI KYOU On

Character
JIONG3 JING3 Pinyin ging2 Jyutping KEI KYOU On KINU KAZUKI Kun

Character circular measure Definition
JING4 Pinyin
U+5F33 Traditional

Character circular measure Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping
U+5F2A Simplified

Character form, shape, appearance Definition
XING2 Pinyin jing4 Jyutping KEI GYOU On KATACHI KATA ARAWARERU Kun Hangul HYENG Korean *heng Tang hình Viet

Character narrow path; diameter; direct Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping KEI On KOMICHI MICHI SASHIWATASHI Kun KYENG Korean
U+5F91 Traditional

Character narrow path; diameter; direct Definition
JING4 Pinyin ging3 Jyutping KEI On KOMICHI CHIKAMICHI MICHI Kun Hangul KYENG Korean *gèng Tang
U+5F84 Simplified

Character frighten, surprise, startle Definition
LIANG2 JING1 Pinyin ging1 Jyutping RYOU On KANASHIMU Kun kinh Viet
U+9A5A Traditional

Character rouse, awaken; become conscious Definition
JING3 Pinyin ging2 gwing2 Jyutping KEI On SATORU Kun Hangul KYENG Korean


Records 1 - 50 of 410 retrieved in 3232 ms