Character flurried, be in flurry, zealous Definition
KUANG1 Pinyin hong1 Jyutping KYOU KOU On AWATERU Kun KWANG Korean

Character correct, restore, revise Definition
KUANG1 Pinyin hong1 Jyutping KYOU OU On TADASU SUKUU Kun Hangul KWANG Korean *kiuɑng Tang khuôn Viet

Character
KUANG1 Pinyin KYOU On TADASU SUKUU Kun

Character syllable Definition
KUANG1 Pinyin

Character fear Definition
KUANG1 Pinyin hong1 Jyutping KYOU KOU On TSUNE Kun Hangul KWANG Korean

Character
KUANG1 Pinyin hong1 Jyutping

Character
KUANG1 Pinyin KOU On

Character bamboo basket or chest Definition
KUANG1 Pinyin hong1 kwaang1 kwaang2 Jyutping KYOU On KAGO HAKO Kun Hangul KWANG Korean kiuɑng Tang
U+7B7A Variant

Character cheat, swindle, lie Definition
KUANG1 KUANG2 KUANG4 Pinyin hong1 Jyutping KYOU GOU On ITSUWARI Kun Hangul KWANG Korean
U+8BD3 Simplified

Character cheat, swindle, lie Definition
KUANG1 KUANG2 KUANG4 Pinyin hong1 Jyutping
U+8A86 Traditional

Character (Cant.) to spoil, ruin Definition
KUANG1 Pinyin waang1 Jyutping KYOU GOU On TODOKOORU Kun

Character
KUANG1 Pinyin


Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
zealous English

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
correct English


Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
phonetic English onomat. clang English see 哐啷, clatter English

哐哐啷啷 Traditional 哐哐啷啷 Simplified
kuang1 kuang1 lang1 lang1 Pinyin
onomat. crash English clank English clatter English

哐啷 Traditional 哐啷 Simplified
kuang1 lang1 Pinyin
onomat. clang English clatter English bang English crash English clank English

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
to fear English apprehensive English

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
basket English

筐篋 Traditional 筐箧 Simplified
kuang1 qie4 Pinyin
rectangular box or chest English


Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
to mislead English to swindle English

誆騙 Traditional 诓骗 Simplified
kuang1 pian4 Pinyin
to defraud English to swindle English

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
to spoil (Cant.) English to ruin English to warp (car wheel) English

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
eifrig, pflichteifrig (u.E.) Deutsch

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
korrekt, abändern (u.E.) Deutsch Kuang (u.E.) (Eig, Fam) Deutsch


匡威 Traditional 匡威 Simplified
kuang1 wei1 Pinyin
Converse (u.E.) (Eig, Wirtsch) Deutsch

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
Ausspracheform der Sprache (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
Angst haben, befürchten (u.E.) Deutsch bedenklich, begreifend (u.E.) Deutsch

框符 Traditional 框符 Simplified
kuang1 fu2 Pinyin
Box (u.E.) (S, EDV) DeutschTraditional Simplified
kuang1 Pinyin
aus Bambus geflochtender Korb (u.E.) (S) Deutsch

Traditional Simplified
kuang1 Pinyin
betrügen, schwindeln (u.E.) Deutsch irreführen, beirren (u.E.) Deutsch

誆騙 Traditional 诓骗 Simplified
kuang1 pian4 Pinyin
blinder Alarm (u.E.) Deutsch

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On オウ Reading On すく. Reading Kun ただ Nanori ただし Nanori ただす Nanori まさ Nanori まさし Nanori きよ Nanori ひと Nanori やす Nanori gwang Reading Korean Reading Korean
correct Meaning save Meaning assist Meaning corregir Meaning es rectificar Meaning es ayudar Meaning es salvar Meaning es

Literal
kuang4 Reading Pinyin kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On かまち Reading Kun gwang Reading Korean Reading Korean
framework Meaning

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On かたみ Reading Kun かご Reading Kun はこ Reading Kun gwang Reading Korean Reading Korean
bamboo basket Meaning

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On かたみ Reading Kun かご Reading Kun はこ Reading Kun こばこ Nanori gwang Reading Korean Reading Korean
bamboo basket Meaning

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On コウ Reading On あわ.てる Reading Kun gwang Reading Korean
flurried Meaning be in flurry Meaning zealous Meaning

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On すく. Reading Kun ただ. Nanori

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On コウ Reading On つね Reading Kun gwang Reading Korean
fear Meaning

Literal
kuang1 Reading Pinyin コウ Reading On

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On ゴウ Reading On いつわり Reading Kun gwang Reading Korean
cheat Meaning swindle Meaning lie Meaning

Literal
kuang1 Reading Pinyin キョウ Reading On ゴウ Reading On とどこお. Reading Kun

Character frame; framework; door frame Definition
KUANG4 KUANG1 Pinyin hong1 kwaang1 Jyutping KYOU On KAMACHI Kun Hangul KWANG Korean


Records 1 - 49 of 49 retrieved in 587 ms