Character raining; wet; soaked; a river in Guangdong Definition
LONG2 SHUANG1 Pinyin lung4 soeng1 Jyutping SOU ROU On TAKI Kun Hangul LYONG Korean shrang Tang rông Viet
U+6CF7 Simplified

Character a gem cut like dragon Definition
LONG2 Pinyin lung4 Jyutping ROU On Hangul LYONG Korean *lung Tang
U+73D1 Simplified

Character dragon; symbolic of emperor Definition
LONG2 Pinyin lung4 Jyutping RYUU RYOU ROU On TATSU Kun LYONG NONG Korean
U+9F8D Variant

Character dragon; symbolic of emperor Definition
LONG2 LONG3 MANG2 Pinyin lung4 Jyutping RYUU ROU On TATSU Kun Hangul LYONG LONG PANG Korean *liong Tang long Viet
U+9F99 Simplified

Character dragon Definition
LONG2 Pinyin RYU RYOU On TATSU Kun Hangul LYONG Korean


Records 1 - 5 of 5 retrieved in 20 ms