Unicode 5.2
Character Definition saltpeter , niter ; to tan
Pinyin XIAO1 QIAO4 Jyutping siu1 On SHOU Hangul Korean CHO

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZHANG3

Unicode 5.2
Character
Pinyin DANG4 On TOU Kun HATATO Hangul Korean TANG

Unicode 5.2
Character Definition phosphorus ; water rushing between
Pinyin LIN2 LIN4 LIN3 LING2 Jyutping leon4 leon6 On RIN ROU RYOU Kun NAGARERU Hangul Korean LIN Viet co lân

𥕝
Unicode 5.2
Character 𥕝

Unicode 5.2
Character
Pinyin YING1

Unicode 5.2
Character
Pinyin LAO2

Unicode 5.2
Character Definition sand ; pebbles , gravel ; gritty
Pinyin SHA1 Jyutping saa1 On SA SHA Kun SUNA Hangul Korean SA Tang *shra

Unicode 5.2
Character
Pinyin KUANG1 On KOU

Records 1 - 10 of 10 retrieved in 44 ms