Character a beaugiful face (of a woman); pretty Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping

Character name of cape in Shandong Province Definition
CHI3 MU3 Pinyin mou5 JyutpingCharacter illness; disease; ailment Definition
MU4 Pinyin do2 dou1 muk6 zyu4 Jyutping

Character diseases in the eyes Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping

Character ropes; cords; cables Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping

Character (corrupted form of ) a small boat Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping

Character the symbol for Cobalt, an iron (for pressing clothes) Definition
MU3 Pinyin mou5 Jyutping

Character (corrupted form) a kind of fish Definition
MU2 Pinyin mou4 Jyutping

Character Chinese land measure; fields Definition
MU3 Pinyin mau5 Jyutping
U+755D Traditional

Character tribe Definition
MU4 Pinyin

Character levy, raise; summon; recruit Definition
MU4 Pinyin mou6 Jyutping BO MO On TSUNORU Kun Hangul MO Korean Tang

Character
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On

Character grave, tomb Definition
MU4 Pinyin mou6 Jyutping BO On HAKA Kun Hangul MYO Korean Tang mộ Viet

Character child's governess; matron Definition
MU3 Pinyin mou5 Jyutping BO MO On KASHIZUKI UBA Kun Hangul MO Korean

Character maternal grandmother; midwife Definition
MU3 LAO3 Pinyin lou5 mou5 Jyutping BO MO On UBA BABA Kun Hangul MO Korean Tang mụ Viet

Character
MU3 Pinyin BO MO On

Character curtain, screen, tent Definition
MU4 Pinyin mok6 Jyutping MAKU BAKU On OOU Kun Hangul MAK Korean *mɑk Tang

Character a curtain, a screen Definition
MU4 Pinyin mok6 Jyutping BAKU BO On *mɑk Tang

Character
MO4 Pinyin

Character long for, desire; admire Definition
MU4 Pinyin mou6 Jyutping BO On SHITAU Kun Hangul MO Korean Tang mộ Viet

Character thumb; big toe Definition
MU3 Pinyin mou5 Jyutping BO BOU On OYAYUBI Kun Hangul MWU Korean

Character evening, dusk, sunset; ending Definition
MU4 Pinyin mou6 Jyutping BO On KURERU KURASU KURE Kun Hangul MO Korean *mò Tang mộ Viet

Character tree; wood, lumber; wooden Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On KI Kun Hangul MOK MO Korean *muk Tang mộc Viet

Character band Definition
MU4 Pinyin mou6 muk6 Jyutping

Character mother; female elders; female Definition
MU3 MU2 WU3 WU2 Pinyin mou5 Jyutping BO BOU MO On HAHA Kun Hangul MO Korean *mǒu Tang mẫu Viet

Character serge from Tibet Definition
MU2 Pinyin

Character
MU2 Pinyin

Character bathe, cleanse, wash, shampoo Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On ARAU Kun Hangul MOK Korean muk Tang múc Viet

Character
MU4 Pinyin

Character male of animals; bolt of door Definition
MU3 Pinyin maau5 mau5 Jyutping BO BOU On OSU Kun Hangul MO Korean

Character tend cattle, shepherd Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On MAKI KAU YASHINAU Kun Hangul MOK Korean *miuk Tang

Character
MU3 Pinyin

Character
MU4 Pinyin BOKU On

Character Chinese land measure; fields Definition
MU3 Pinyin HO BOU On SE UNE Kun
U+755D Variant

Character Chinese land measure; fields Definition
MU3 Pinyin HO BOU MO On SE UNE Kun
U+755D Variant

Character Chinese land measure; fields Definition
MU3 Pinyin mau5 Jyutping HO BOU On SE UNE Kun Hangul MWU Korean mǒu Tang
U+4EA9 Simplified U+756E Variant

Character
MU3 Pinyin BOU MO HO On SE UNE Kun

Character
MU3 Pinyin MWU Korean
U+755D Variant

Character eye; look, see; division, topic Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping MOKU BOKU On ME MANAKO SAKAN Kun Hangul MOK Korean *miuk Tang mục Viet

Character
HUO4 Pinyin Viet

Character friendly, amiable, peaceful Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On MUTSUMAJII MUTSUBU Kun Hangul MOK Korean mục Viet

Character
MU3 Pinyin mou5 Jyutping

Character majestic, solemn, reverent; calm Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On YAWARAGU Kun Hangul MOK Korean miuk Tang

Character
MU3 Pinyin

Character clover Definition
MU4 Pinyin muk6 Jyutping BOKU MOKU On Hangul MOK Korean miuk Tang

Character
MU4 Pinyin móc Viet

Character
MU4 Pinyin

Character
MU2 Pinyin


Records 1 - 50 of 272 retrieved in 3004 ms