Character frown Definition
PIN2 Pinyin pan4 Jyutping HIN BIN On HISOMERU Kun Hangul PIN Korean bhin Tang


Character a big piece of brick Definition
ban1 pun1 Jyutping

Character
PAN4 Pinyin HAN On TOKERU Kun PAN Korean

Character judge; discriminate; conclude Definition
PAN4 Pinyin pun3 Jyutping HAN BAN On WAKERU Kun Hangul PHAN Korean pɑ̀n Tang phán Viet

Character rebel; rebellion; rebellious Definition
PAN4 Pinyin bun6 Jyutping HAN BAN On SOMUKU Kun Hangul PAN Korean bạn Viet

Character to spurt; to blow out; to puff out; to snort Definition
PEN1 Pinyin pan3 Jyutping HON On bỏm Viet

Character spurt, blow out, puff out Definition
PEN1 PEN4 Pinyin pan3 Jyutping
U+5674 Traditional

Character to move Definition
PAN2 Pinyin po4 pun4 Jyutping HAN BAN HA BA On OGORU MEKAKE YOROMEKU Kun Hangul PAN Korean

Character court lady; palace maid Definition
PIN2 Pinyin pan4 Jyutping
U+5B2A Traditional

Character belt Definition
PAN2 Pinyin pun4 Jyutping HAN BAN On ATAMANOKAZARI Kun

Character
PAN2 Pinyin bun1 Jyutping Hangul PAN Korean

Character climb; pull; hang on to Definition
PAN1 Pinyin paan1 Jyutping HAN On YOJIRU Kun Hangul PAN Korean *pan Tang

Character container Definition
PAN2 Pinyin bun6 Jyutping HAN BAN On HACHI Kun

Character tray; turn, rotate; search Definition
PAN2 Pinyin pun4 Jyutping HAN BAN On TARAI Kun Hangul PAN Korean bàn Viet

Character
PAN4 Pinyin pun3 Jyutping HAN On

Character Zhou dynasty school; disperse; fall apart Definition
PAN4 Pinyin pun3 Jyutping HAN On WAKATSU Kun Hangul PAN Korean bợn Viet

溿 Character
PAN4 Pinyin HAN On MIZUGIWA Kun


Character
PAN2 Pinyin

Character
PAN4 Pinyin


Character
PAN4 Pinyin bun3 pun3 Jyutping

Character female of species; deep gorge Definition
PIN4 Pinyin pan5 Jyutping HIN On MESU Kun Hangul PIN Korean

Character
PI2 PIAN2 PIN2 Pinyin pan4 Jyutping HIN BIN HEN BEN On Hangul PIN Korean

Character boundary path dividing fields Definition
PAN4 Pinyin bun6 Jyutping HAN On AZE KURO SOMUKU Kun Hangul PAN Korean *bhɑ̀n Tang

Character tray, plate, dish; examine Definition
PAN2 Pinyin pun4 Jyutping
U+76E4 Traditional

Character tray, plate, dish; examine Definition
PAN2 XUAN2 Pinyin pun4 Jyutping BAN HAN On OOZARA TARAI Kun Hangul PAN Korean *bhɑn bhɑn Tang bàn Viet
U+76D8 Simplified

Character look, gaze; expect, hope for Definition
PAN4 FEN2 Pinyin paan3 Jyutping HAN HEN HUN BUN On Hangul PAN Korean pɛ̀n Tang

Character inlay; border Definition
PAN1 Pinyin paan1 Jyutping

Character an angry glare; to open the eyes with anger Definition
BIN1 PIN2 Pinyin pan4 Jyutping HIN BIN On NIRAMU Kun Hangul PIN Korean

Character
PAN1 Pinyin

Character large rock, boulder; firm Definition
PAN2 Pinyin pun4 Jyutping HAN BAN On IWA Kun Hangul PAN Korean bhɑn Tang

Character a tributary of the Wei river in Shanxi Definition
PAN2 BO1 Pinyin pun4 Jyutping HAN BAN HA On ISHI Kun Hangul PAN PEN Korean
U+F964 Variant

Character purse Definition
PAN2 Pinyin pun4 Jyutping

Character
PAN2 Pinyin

Character coil; coiling, curling; occupy Definition
PAN2 FAN2 Pinyin faan4 pun4 Jyutping HAN BON BAN On WARAJIMUSHI TSUMORU ATSUMARU Kun Hangul PAN Korean bhɑn Tang

Character robe Definition
PAN4 FAN2 Pinyin paan3 Jyutping HAN On HADAGI Kun Hangul PEN Korean

Character a loop; a belt or band Definition
PAN4 Pinyin paan3 Jyutping HAN On TSUKEHIMO Kun

Character
PAN4 Pinyin

Character poor, impoverished, needy Definition
PIN2 Pinyin pan4 Jyutping HIN BIN On MAZUSHII Kun Hangul PIN Korean *bhyin Tang bần Viet
U+8D2B Simplified

Character poor, impoverished, needy Definition
PIN2 Pinyin pan4 Jyutping
U+8CA7 Traditional

Character
PAN2 Pinyin

Character to jump over; to limp Definition
MAN2 PAN2 Pinyin mun4 Jyutping
U+8E63 Traditional

Character to jump over; to limp Definition
PAN2 MAN2 LIANG3 Pinyin mun4 pun4 Jyutping MAN BAN HAN On YOROMEKU Kun Hangul MAN Korean
U+8E52 Simplified

Character
PAN4 Pinyin HAN On HIMO Kun


Records 1 - 50 of 221 retrieved in 2064 ms