Unicode 5.2
Character Definition jutting on the epidermis ; swelling , wounded ; ( Cant .) courageous
Pinyin BAO2 Jyutping mok1 pok1

𦢊
Unicode 5.2
Character 𦢊 Definition ( Cant .) blister
Jyutping pok1

Unicode 5.2
Character Definition grains producing no fruit
Pinyin PO4 Jyutping pok3

Unicode 5.2
Character Definition ( same as U+6534 ) to tap ; to rap , ( same as U+64B2 ) to pat ; to beat ; to strike ; to dash ; to smash
Jyutping pok3

Unicode 5.2
Character Definition leather wrapped collar for a draft animal of a carriage , bags used on a carriage ; ( same as U+4A94 ) undergarments
Pinyin FU2 PO4 Jyutping pok3

Unicode 5.2
Character Definition burst
Pinyin PU1 Jyutping pok3 On BOKU

Unicode 5.2
Character
Pinyin PU1 PU2 Jyutping pok3 On HAKU HOKU Kun TSUIKURE Hangul Korean POK

Unicode 5.2
Character Definition pound , beat , strike ; attack
Pinyin PU1 BU1 Jyutping pok3 On HOKU HAKU HOU HU Kun KARUKUUTSU MUCHIUTSU Hangul Korean POK Viet bốc
Traditional U+64B2

Unicode 5.2
Character Definition pound , beat , strike ; attack
Pinyin PU1 Jyutping pok3 On BOKU HAKU HOKU Kun UTSU Hangul Korean PAK POK Tang puk Viet vục
Simplified U+6251 Variant U+6534

Unicode 5.2
Character Definition unpolished gem , uncarved gem
Pinyin PU2 Jyutping pok3 On HAKU Kun ARATAMA Hangul Korean PAK

Unicode 5.2
Character Definition lees , dregs , sediments left after distilling liquor
Pinyin PO4 Jyutping pok3 On HAKU Kun KASU Hangul Korean PAK

Unicode 5.2
Character
Pinyin PO4 Jyutping pok3 On HAKU HOKU

Unicode 5.2
Character Definition polonium
Pinyin PO4 PO1 Jyutping pok3 On HAKU Kun ARAGANE BORONYUUMU
Simplified U+948B

Unicode 5.2
Character Definition polonium
Pinyin PO4 Jyutping pok3
Traditional U+91D9

Unicode 12.1
Character Definition jutting on the epidermis ; swelling , wounded ; ( Cant .) courageous
Pinyin báo Jyutping mok1 pok1

𦢊
Unicode 12.1
Character 𦢊 Definition ( Cant .) blister
Pinyin báo Jyutping pok1

Unicode 12.1
Character Definition grains producing no fruit
Pinyin Jyutping pok3

Unicode 12.1
Character Definition ( same as U+6534 ) to tap ; to rap , ( same as U+64B2 ) to pat ; to beat ; to strike ; to dash ; to smash
Jyutping pok3

Unicode 12.1
Character Definition leather wrapped collar for a draft animal of a carriage , bags used on a carriage ; ( same as U+4A94 ) undergarments
Pinyin Jyutping pok3

Unicode 12.1
Character Definition burst
Pinyin Jyutping pok3 On BOKU

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping pok3 On HAKU HOKU Kun TSUIKURE Hangul : 1N Korean POK

Unicode 12.1
Character Definition pound , beat , strike ; attack
Pinyin Jyutping pok3 On HOKU HAKU HOU FU Kun KARUKUUTSU MUCHIUTSU Hangul : 1N Korean POK Viet bốc
Traditional U+64B2

Unicode 12.1
Character Definition pound , beat , strike ; attack
Pinyin Jyutping pok3 On BOKU HAKU HOKU Kun UTSU Hangul : 0N Korean PAK POK Tang puk Viet vục
Simplified U+6251 Variant U+6534

Unicode 12.1
Character Definition rap , tap ; radical number 66
Pinyin Jyutping pok3 On BOKU HAKU HOKU Kun UTSU
Variant U+590A

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping pok3

Unicode 12.1
Character Definition unpolished gem , uncarved gem
Pinyin Jyutping pok3 On HAKU Kun ARATAMA Hangul : 0N Korean PAK

Unicode 12.1
Character Definition lees , dregs , sediments left after distilling liquor
Pinyin Jyutping pok3 On HAKU Kun KASU Hangul : 0N Korean PAK

Unicode 12.1
Character
Pinyin Jyutping pok3 On HAKU HOKU

Unicode 12.1
Character Definition polonium
Pinyin Jyutping pok3 On HAKU Kun ARAGANE BORONYUUMU
Simplified U+948B

Unicode 12.1
Character Definition polonium
Pinyin Jyutping pok3
Traditional U+91D9

Unicode 5.2
Character Definition crouch , crawl , lie hidden , conceal
Pinyin FU2 Jyutping buk6 fuk6 On FUKU FUU BUKU Kun FUSERU SHITAGAU Hangul Korean POK PWU PWUK Tang *bhiuk bhiuk Viet phục

Unicode 5.2
Character Definition slave , servant , I
Pinyin PU2 Jyutping buk6 On BOKU Kun SHIMOBE YATSUGARE Hangul Korean POK Tang *bhuk bhuk Viet bộc
Simplified U+4EC6

Unicode 5.2
Character Definition fall prostrate ; crawl
Pinyin FU2 Jyutping baak6 On HOKU FUKU BOKU Kun HARABAU Hangul Korean POK Viet bặc

Unicode 5.2
Character Definition fortune telling ; prophesy
Pinyin BU3 Jyutping buk1 On BOKU Kun URANAU URANAI Hangul Korean POK Tang *buk Viet bốc
Traditional U+8514

Unicode 5.2
Character Definition quiet , silent ; in good health
Pinyin MI4 FU2 Jyutping fuk6 mat6 On BITSU MICHI HUKU BUKU HITSU Kun YASURAKA Hangul Korean POK Tang myit

Unicode 5.2
Character Definition turban
Pinyin FU2 Jyutping buk6 On HOKU BOKU Kun ZUKIN Hangul Korean POK

Unicode 5.2
Character Definition return ; repeat ; repeatedly
Pinyin FU4 FOU4 Jyutping fau6 fuk6 On FUKU Kun KAERU KAESU MATA Hangul Korean POK PWU Tang *bhiuk bhiòu
Simplified U+590D Variant U+8986

Unicode 5.2
Character Definition clothes ; wear , dress
Pinyin FU2 FU4 BI4 Jyutping fuk6 On FUKU Kun KIRU KIMONO SHITAGAU Hangul Korean POK Tang *bhiuk Viet phục

Unicode 5.2
Character Definition simple , honest ; plain ; rough
Pinyin PU2 PU3 Jyutping buk6 pok3 On BOKU HAKU HOKU Kun KIJI ARAKI SUNAO Hangul Korean POK PAK Tang pak Viet phác
Simplified U+6734

Unicode 5.2
Character Definition county in Henan province
Pinyin PU2 PU1 Jyutping buk6 On HOKU BOKU Hangul Korean POK

Unicode 5.2
Character Definition happiness , good fortune , blessing
Pinyin FU2 FU4 Jyutping fuk1 On FUKU Kun SAIWAI HIMOROGI Hangul Korean POK Tang biuk Viet phúc
Variant U+FA1B

Unicode 5.2
Character Definition quiver
Pinyin FU2 Jyutping fuk6 On FUKU Kun EBIRA Hangul Korean POK

Unicode 5.2
Character Definition stomach , belly , abdomen ; inside
Pinyin FU4 Jyutping fuk1 On FUKU Kun HARA IDAKU Hangul Korean POK Tang *biuk Viet phục

Unicode 5.2
Character Definition china root ; medicinal fungus
Pinyin FU2 Jyutping fuk6 On FUKU BUKU Hangul Korean POK

Unicode 5.2
Character Definition turnip
Pinyin FU2 BO2 Jyutping baak6 fuk6 On HOKU HUKU Kun DAIKON Hangul Korean POK
Variant U+8514

Unicode 5.2
Character Definition radish ; other root vegetables
Pinyin BO5 BO2 Jyutping baak6 On FUKU HOKU Kun DAIKON Hangul Korean POK
Simplified U+535C Variant U+83D4

Unicode 5.2
Character Definition kind of bat
Pinyin FU2 Jyutping fuk1 On FUKU Kun MAMUSHI Hangul Korean POK Tang biuk

Unicode 5.2
Character Definition venomous snake , viper
Pinyin FU4 Jyutping fuk1 On FUKU Kun MAMUSHI Hangul Korean POK Tang piuk

Unicode 5.2
Character Definition a piece of cloth used wrap bundles
Pinyin FU2 Jyutping fuk6 On FUKU Kun FUKUSA Korean POK

Unicode 5.2
Character Definition repeat , double , overlap
Pinyin FU4 Jyutping fuk1 On FUKU Kun KASANERU FUTATABI Hangul Korean POK PWU Tang *bhiòu
Simplified U+590D Variant U+5FA9

Records 1 - 50 of 131 retrieved in 323 ms