Unicode 5.2
Character Definition surely , most certainly ; must
Pinyin BI4 Jyutping bit1 On HITSU Kun KANARAZU Hangul Korean PHIL Tang *bit Viet tất
Cangjie Input Code PH

pH
JMdict 100319

液性
JMdict 100319
Word 液性
Reading えきせい
Translation eng pH ; humoral


ピーエッチ
JMdict 100319
Reading ピーエッチ
Translation eng pH

酸鹼值
CEDict 100318
Traditional 酸鹼值 Simplified 酸碱值
Pinyin suan1 jian3 zhi2
English pH ( chemistry )

Unicode 5.2
Character Definition slope , bank , hillside
Pinyin PO1 Jyutping bo1 po1 On HA HI Kun TSUTSUMI Hangul Korean PHA Tang Viet pha

Unicode 5.2
Character Definition break , ruin , destroy ; rout
Pinyin PO4 Jyutping po3 On HA Kun YABURU YABURERU Hangul Korean PHA Tang *pɑ̀ Viet phá

Unicode 5.2
Character Definition register , list , table ; musical score
Pinyin PU3 Jyutping pou2 On FU HO Kun SHIRUSU Hangul Korean PO Viet phả
Simplified U+8C31

𠶊
Unicode 5.2
Character 𠶊
Viet phà

𣔡
Unicode 5.2
Character 𣔡
Viet phà

Unicode 12.1
Character Definition slope , bank , hillside
Pinyin Jyutping bo1 po1 On HA HI Kun TSUTSUMI Hangul : 0N Korean PHA Tang Viet pha

Unicode 12.1
Character Definition break , ruin , destroy ; rout
Pinyin Jyutping po3 On HA Kun YABURU YABURERU Hangul : 0E Korean PHA Tang *pɑ̀ Viet phá

Unicode 12.1
Character Definition register , list , table ; musical score
Pinyin Jyutping pou2 On FU HO Kun SHIRUSU Hangul : 0E Korean PO Viet phả
Simplified U+8C31

𠶊
Unicode 12.1
Character 𠶊
Viet phà

𣔡
Unicode 12.1
Character 𣔡
Viet phà

Unicode 5.2
Character Definition simple , unadorned ; sincere ; surname ; a tree
Pinyin PO4 PU2 PO1 PIAO2 PU3 Jyutping piu4 pok3 On BOKU HOKU Kun HOO Hangul Korean PAK Viet phắc
Traditional U+6A38

Unicode 5.2
Character Definition simple , honest ; plain ; rough
Pinyin PU2 PU3 Jyutping buk6 pok3 On BOKU HAKU HOKU Kun KIJI ARAKI SUNAO Hangul Korean POK PAK Tang pak Viet phác
Simplified U+6734

𡃾
Unicode 5.2
Character 𡃾
Viet phắc

Unicode 12.1
Character Definition simple , unadorned ; sincere ; surname ; a tree
Pinyin Jyutping piu4 pok3 On BOKU HOKU Kun HOO Hangul : 0E Korean PAK Viet phắc
Traditional U+6A38

Unicode 12.1
Character Definition simple , honest ; plain ; rough
Pinyin Jyutping buk6 pok3 On BOKU HAKU HOKU Kun KIJI ARAKI SUNAO Hangul : 0N Korean POK PAK Tang pak Viet phác
Simplified U+6734

𡃾
Unicode 12.1
Character 𡃾
Viet phắc

Unicode 5.2
Character Definition amber
Pinyin PO4 Jyutping paak3 On HAKU HYAKU Hangul Korean PAK Tang pæk Viet phách

Unicode 5.2
Character Definition vigor ; body ; dark part of moon
Pinyin PO4 BO2 TUO4 Jyutping bok3 paak3 tok3 On HAKU BAKU Kun TAMASHII Hangul Korean PAYK Tang *pæk Viet phách

𢫗
Unicode 5.2
Character 𢫗
Viet phạch

𥶱
Unicode 5.2
Character 𥶱
Viet phách

Unicode 12.1
Character Definition amber
Pinyin Jyutping paak3 On HAKU HYAKU Hangul : 0N :N Korean PAK Tang pæk Viet phách

Unicode 12.1
Character Definition vigor ; body ; dark part of moon
Pinyin Jyutping bok3 paak3 tok3 On HAKU BAKU Kun TAMASHII Hangul : 0N Korean PAYK Tang *pæk Viet phách

𢫗
Unicode 12.1
Character 𢫗
Viet phạch

𥶱
Unicode 12.1
Character 𥶱
Viet phách

Unicode 5.2
Character Definition abundant , full , copious ; sudden
Pinyin PEI4 Jyutping pui3 On HAI Kun SAWA SAKAN Hangul Korean PHAY Viet phải

Unicode 5.2
Character Definition school of thought , sect , branch
Pinyin PAI4 MAI4 BAI4 PA1 Jyutping paai1 paai3 On HA Kun WAKARERU Hangul Korean PHA Tang pɛ̀i Viet phái

Unicode 12.1
Character Definition abundant , full , copious ; sudden
Pinyin pèi Jyutping pui3 On HAI Kun SAWA SAKAN Hangul : 0N Korean PHAY Viet phải

Unicode 12.1
Character Definition school of thought , sect , branch
Pinyin pài Jyutping paai1 paai3 On HA Kun WAKARERU Hangul : 0E Korean PHA Tang pɛ̀i Viet phái

Unicode 5.2
Character Definition all , any , every ; ordinary , common
Pinyin FAN2 Jyutping faan4 On BON HAN Kun SUBETE OYOSO Hangul Korean PEM Tang bhiæm Viet phàm
Variant U+51E2

Unicode 5.2
Character Definition article , product , commodity
Pinyin PIN3 Jyutping ban2 On HIN HON Kun SHINA Hangul Korean PHWUM Tang pǐm Viet phẩm

Unicode 5.2
Character Definition commit crime , violate ; criminal
Pinyin FAN4 Jyutping faan6 On HAN BON Kun OKASU Hangul Korean PEM Tang bhiæ̌m Viet phạm

Unicode 5.2
Character Definition a bamboo form ; a model
Pinyin FAN4 Jyutping faan6 On HAN Kun NORI Hangul Korean PEM Viet phạm

Unicode 12.1
Character Definition all , any , every ; ordinary , common
Pinyin fán Jyutping faan4 On BON HAN Kun SUBETE OYOSO Hangul : 0E Korean PEM Tang bhiæm Viet phàm
Variant U+51E2

Unicode 12.1
Character Definition article , product , commodity
Pinyin pǐn Jyutping ban2 On HIN HON Kun SHINA Hangul : 0E Korean PHWUM Tang pǐm Viet phẩm

Unicode 12.1
Character Definition commit crime , violate ; criminal
Pinyin fàn Jyutping faan6 On HAN BON Kun OKASU Hangul : 0E Korean PEM Tang bhiæ̌m Viet phạm

Unicode 12.1
Character Definition a bamboo form ; a model
Pinyin fàn Jyutping faan6 On HAN Kun NORI Hangul : 1N Korean PEM Viet phạm

Unicode 5.2
Character Definition portion , part ; duty
Pinyin FEN4 BIN1 Jyutping ban1 fan6 On HIN HUN Kun AKIRAKA URUWASHII Korean PIN Viet phần
Variant U+5F6C

Unicode 5.2
Character Definition divide ; small unit of time etc .
Pinyin FEN1 FEN4 Jyutping fan1 fan6 On BUN FUN BU Kun WAKERU WAKARU WAKARERU Hangul Korean PWUN PHWUN Tang *biən bhiə̀n Viet phân

Unicode 5.2
Character Definition judge ; discriminate ; conclude
Pinyin PAN4 Jyutping pun3 On HAN BAN Kun WAKERU Hangul Korean PHAN Tang pɑ̀n Viet phán

Unicode 5.2
Character Definition reverse , opposite , contrary , anti
Pinyin FAN3 FAN1 Jyutping faan1 faan2 On HAN TAN HON Kun SORU KAESU KAERU Hangul Korean PAN PEN Tang *biæ̌n Viet phản

Unicode 5.2
Character Definition order , command , instruct
Pinyin FEN1 Jyutping fan1 On FUN Kun FUKU Hangul Korean PWUN Viet phàn

Unicode 5.2
Character Definition dust , earth ; a bank of earth ; to dig ; to bring together
Pinyin FEN4 Jyutping ban3 fan5 fan6 On HUN HON BON Kun CHIRI HURIKAKERU KAKIMAZERUTSUTSUMI Viet phân

Unicode 5.2
Character Definition grave , mound ; bulge ; bulging
Pinyin FEN2 Jyutping fan4 On FUN Kun HAKA Hangul Korean PWUN Tang *bhiən Viet phần
Simplified U+575F

Unicode 5.2
Character Definition strive , exert effort ; arouse
Pinyin FEN4 Jyutping fan5 On FUN Kun FURUU Hangul Korean PWUN Tang biə̀n Viet phấn
Simplified U+594B

Records 1 - 50 of 188 retrieved in 289 ms