Character dropsy; hydrophillic swelling Definition
SHUI4 Pinyin seoi3 Jyutping


Character
SHUI4 Pinyin TSUI SUI ZUI On

Character handkerchief, kerchief, shawl Definition
SHUI4 Pinyin seoi3 Jyutping SEI SAI ETSU ECHI SUI ZEI On TEHUKI Kun Hangul SEY Korean chiuɛ̀i shiuɛ̀i Tang

Character
SHUI4 Pinyin seoi3 Jyutping SEI SETSU SECHI On NURUMAYU Kun đuối Viet

Character
SHUI4 Pinyin SEI SETSU SECHI On NURUMAYU Kun
U+6D97 Variant

Character sleep, doze Definition
SHUI4 Pinyin seoi6 Jyutping SUI On NEMURU NEMURI Kun Hangul SWU Korean zhuiɛ̀ Tang

Character to sleep Definition
SHUI4 Pinyin fan3 Jyutping

Character
SHUI4 Pinyin

Character taxes, revenue, duty; tax Definition
SHUI4 TUAN4 TUI4 TUO1 Pinyin seoi3 Jyutping ZEI DATSU ETSU On MITSUGI Kun Hangul SEY THAL Korean
U+7A0E Simplified

Character taxes Definition
SHUI4 TUAN4 TUI4 TUO1 Pinyin seoi3 Jyutping ZEI DATSU ETSU On MITSUGI Kun SEY THAL Korean shiuɛ̀i Tang thuế Viet
U+7A05 Traditional

Character molt Definition
SHUI4 Pinyin seoi3 teoi3 Jyutping ZEI SEI TAI On NUKEGARA Kun SEY Korean
U+86FB Traditional

Character
SHUI4 Pinyin seoi3 Jyutping SEI TAI EI ZEI On

Traditional Simplified
shui4 Pinyin
handkerchief English

Traditional Simplified
shui4 Pinyin
to sleep English

睡午覺 Traditional 睡午觉 Simplified
shui4 wu3 jiao4 Pinyin
to have a nap English

睡意 Traditional 睡意 Simplified
shui4 yi4 Pinyin
sleepiness English

睡懶覺 Traditional 睡懒觉 Simplified
shui4 lan3 jiao4 Pinyin
to sleep in English

睡房 Traditional 睡房 Simplified
shui4 fang2 Pinyin
bedroom English

睡椅 Traditional 睡椅 Simplified
shui4 yi3 Pinyin
couch English

睡眠 Traditional 睡眠 Simplified
shui4 mian2 Pinyin
sleeping English slumber English

睡眠不足 Traditional 睡眠不足 Simplified
shui4 mian2 bu4 zu2 Pinyin
lack of sleep English sleep deficit English

睡眠失調 Traditional 睡眠失调 Simplified
shui4 mian2 shi1 tiao2 Pinyin
sleep disorder English

睡眠者 Traditional 睡眠者 Simplified
shui4 mian2 zhe3 Pinyin
sleeper English

睡眠蟲 Traditional 睡眠虫 Simplified
shui4 mian2 chong2 Pinyin
trypanosome English

睡美人 Traditional 睡美人 Simplified
Shui4 mei3 ren2 Pinyin
Sleeping Beauty English

睡著 Traditional 睡着 Simplified
shui4 zhao2 Pinyin
asleep English

睡蓮 Traditional 睡莲 Simplified
shui4 lian2 Pinyin
water lily English

睡衣 Traditional 睡衣 Simplified
shui4 yi1 Pinyin
night clothes English pajamas English

睡衣褲 Traditional 睡衣裤 Simplified
shui4 yi1 ku4 Pinyin
pajamas English

睡袋 Traditional 睡袋 Simplified
shui4 dai4 Pinyin
sleeping bag English

睡裙 Traditional 睡裙 Simplified
shui4 qun2 Pinyin
nightgown English

睡覺 Traditional 睡觉 Simplified
shui4 jiao4 Pinyin
to go to bed English to go to sleep English

睡過頭 Traditional 睡过头 Simplified
shui4 guo4 tou2 Pinyin
oversleep English

睡醒 Traditional 睡醒 Simplified
shui4 xing3 Pinyin
to wake up English awake English conscious English

睡鼠 Traditional 睡鼠 Simplified
shui4 shu3 Pinyin
dormouse English

Traditional Simplified
shui4 Pinyin
taxes English duties English

稅前 Traditional 税前 Simplified
shui4 qian2 Pinyin
pre-tax English before taxes English

稅務 Traditional 税务 Simplified
shui4 wu4 Pinyin
taxation services English state revenue service English

稅務局 Traditional 税务局 Simplified
shui4 wu4 ju2 Pinyin
tax bureau English Inland Revenue Department English

稅官 Traditional 税官 Simplified
shui4 guan1 Pinyin
a taxman English a customs officer English

稅後 Traditional 税后 Simplified
shui4 hou4 Pinyin
after tax English


稅收 Traditional 税收 Simplified
shui4 shou1 Pinyin
taxation English

稅款 Traditional 税款 Simplified
shui4 kuan3 Pinyin
tax payments English

稅關 Traditional 税关 Simplified
shui4 guan1 Pinyin
customs house (in ancient times) English


說客 Traditional 说客 Simplified
shui4 ke4 Pinyin
persuasive speaker (often derogatory) English the gift of the gab English

說服 Traditional 说服 Simplified
shuo1 fu2 Pinyin shui4 fu2 Taiwan
to persuade English to convince English to talk sb over English

Traditional Simplified
shui4 Pinyin
Schnupftuch, Taschentuch (u.E.) (S) Deutsch


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 226 ms