Unicode 5.2
Character Definition moreover , also ( post-subject ); about to , will soon ( pre-verb )
Pinyin QIE3 JU1 Jyutping ce2 zeoi1 zoeng1 On SHA SHO Kun KATSU Hangul Korean CHA CE Tang *tsiǎ tsiǎ Viet thả

Unicode 5.2
Character Definition other , another ; he , she , it
Pinyin TA1 Jyutping taa1 On TA Kun HOKA Hangul Korean THA Tang *tɑ Viet tha

Unicode 5.2
Character Definition error , mistake , slip ; failure
Pinyin CUO1 CHUAI4 Jyutping co1 On SA Kun TSUMAZUKU Hangul Korean CHA Tang *tsɑ Viet tha

𢫌
Unicode 5.2
Character 𢫌
Viet tha

Unicode 12.1
Character Definition moreover , also ( post-subject ); about to , will soon ( pre-verb )
Pinyin qiě Jyutping ce2 zeoi1 zoeng1 On SHA SHO Kun KATSU Hangul : 0E Korean CHA CE Tang *tsiǎ tsiǎ Viet thả

Unicode 12.1
Character Definition other , another ; he , she , it
Pinyin Jyutping taa1 On TA Kun HOKA Hangul : 0E Korean THA Tang *tɑ Viet tha

Unicode 12.1
Character Definition error , mistake , slip ; failure
Pinyin cuō Jyutping co1 On SA Kun TSUMAZUKU Hangul : 0N Korean CHA Tang *tsɑ Viet tha

𢫌
Unicode 12.1
Character 𢫌
Viet tha

Unicode 5.2
Character
Pinyin BO2
Cangjie Input Code THA

Unicode 5.2
Character Definition other , he ; surname ; a load
Pinyin TUO2 TUO1 TUO4 YI2 Jyutping taa4 to1 to4 On TA Kun HOKA WABIRU Hangul Korean THA Tang *tɑ

Unicode 5.2
Character Definition chop by pounding , mince , hash
Pinyin DUO4 Jyutping do2 On TA Kun KIRU Korean THA
Variant U+5241

Unicode 5.2
Character Definition shout , roar , bellow ; scold
Pinyin ZHA4 CHA4 ZHA1 Jyutping zaa1 zaa3 On TA Korean THA THAK Viet cha
Simplified U+54A4

Unicode 5.2
Character Definition to scold
On TA TO Kun SHIKARU Korean THA

Unicode 5.2
Character Definition scold , bellow , shout at , roar
Pinyin ZHA4 CHA4 ZHA1 Jyutping zaa1 On TA TO Kun SHIKARU Hangul Korean THA Tang djà
Traditional U+5412

Unicode 5.2
Character Definition spit , spit on ; saliva
Pinyin TUO4 Jyutping to3 toe3 toe5 On DA Kun TSUBA Hangul Korean THA Viet thoá

Unicode 5.2
Character Definition read aloud , recite , chant ; droop
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On TA Korean THA
Simplified U+4EB8

Unicode 5.2
Character Definition small mound ; place name ; hillock
Pinyin CHA2 Jyutping caa4 On TA DA Hangul Korean THA Tang *djhæk

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 On DA Kun KUZUSU KUZURERU OCHIRU Korean THA HYU
Traditional U+58AE

Unicode 5.2
Character Definition fall , sink , let fall ; degenerate
Pinyin DUO4 HUI1 Jyutping do6 fai1 On DA Kun KUZURE KUZUSU OCHIRU Hangul Korean THA Tang dhuɑ̌ Viet đoạ
Simplified U+5815

Unicode 5.2
Character Definition satisfactory , appropriate
Pinyin TUO3 Jyutping to5 On DA TA Kun YASUI ODAYAKA Hangul Korean THA Tang tuɑ̌ Viet thoả

Unicode 5.2
Character Definition indolent , careless , lazy , idle
Pinyin DUO4 Jyutping do6 On DA Kun OKOTARU Hangul Korean THA

Unicode 5.2
Character Definition strike , hit , beat ; fight ; attack
Pinyin DA3 DA2 Jyutping daa1 daa2 On DA TEI Kun UTSU DAUSU UCHI Hangul Korean THA CENG Tang děng Viet đả

Unicode 5.2
Character Definition to drag after , to drag out , from which comes : to involve , to delay , to implicate
Pinyin TUO1 Jyutping to1 On TA DA I Kun HIKU Hangul Korean THA
Variant U+62D6

Unicode 5.2
Character Definition drag , tow , haul ; delay , prolong
Pinyin TUO1 Jyutping to1 On TA DA I Kun HIKU Hangul Korean THA Viet đà
Variant U+62D5

Unicode 5.2
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin DUO3 Jyutping do2 doe2 On DA TA Kun EDA Korean THA Tang duɑ̌ Viet đoá
Variant U+6736

Unicode 5.2
Character Definition cluster of flowers ; earlobe
Pinyin DUO3 Jyutping do3 doe2 On DA TA Kun EDA Hangul Korean THA
Variant U+6735

Unicode 5.2
Character Definition large tie-beams
Pinyin DUO4 TUO2 TUO3 Jyutping to4 to5 On TA DA Kun KAJI Hangul Korean THA Viet

Unicode 5.2
Character Definition oval-shaped , elliptical , tubular
Pinyin TUO3 On DA Kun NUKU Hangul Korean THA
Variant U+6A62

Unicode 5.2
Character Definition oval-shaped , elliptical , tubular
Pinyin TUO3 DUO3 Jyutping to5 On DA Kun KOBANGA Hangul Korean THA
Simplified U+692D Variant U+6955

Unicode 5.2
Character Definition rivers , streams , waterways ; flow
Pinyin TUO2 DUO4 CHI2 Jyutping to4 On TA DA Hangul Korean THA Tang dhɑ Viet săng đờ
Variant U+6CB2

Unicode 5.2
Character Definition rudder , helm
Pinyin DUO4 TUO2 Jyutping to4 On TA DA Kun KAJI Hangul Korean THA
Variant U+67C1

Unicode 5.2
Character Definition to brag ; exaggerated ; to wonder at
Pinyin CHA4 DU4 Jyutping caa3 On TA Kun KAKOTSU WABIRU WABI Hangul Korean THA
Simplified U+8BE7

Unicode 5.2
Character Definition slip , stumble , falter ; vacillate
Pinyin TUO2 Jyutping to4 On TA DA Kun TSUMAZUKU Hangul Korean THA Tang *dhɑ

Unicode 5.2
Character Definition hide
Pinyin DUO3 Jyutping do2 On TA Kun KAWASU Hangul Korean THA
Variant U+8EB2

Unicode 5.2
Character Definition steep bank , rough terrain
Pinyin TUO2 DUO4 Jyutping to4 On DA TA Kun KEWASHII Hangul Korean THA Tang dhɑ

Unicode 5.2
Character Definition carry on back
Pinyin TUO2 DUO4 DAI4 Jyutping to4 On TA DA TAI DAI Kun NOSERU Hangul Korean THA
Simplified U+9A6E Variant U+99C4

Unicode 5.2
Character Definition a horse load ; a pack-horse
Pinyin TUO2 On TA DA TAI DAI Kun NOSERU Hangul Korean THA
Variant U+99B1

Unicode 5.2
Character Definition an old , tired horse , a jade ; tired , exhausted
Pinyin TAI2 DAI4 ZHAI4 TAI1 Jyutping toi4 On TAI Kun NUGU NIBUI OROKA Hangul Korean THA
Simplified U+9A80

Unicode 5.2
Character Definition a camel ; humpbacked ; to carry on the back
Pinyin TUO2 Jyutping to4 On TA DA Kun SEMUSHI Hangul Korean THA Tang *dhɑ Viet đà
Simplified U+9A7C

Unicode 5.2
Character Definition camel
Pinyin TUO2 On DA TA Kun SEMUSHI Hangul Korean THA Tang *dhɑ
Variant U+99DD

Unicode 5.2
Character Definition snakefish
Pinyin TUO2 Jyutping to4 On TA DA Kun NAMAZU Hangul Korean THA

Unicode 5.2
Character Definition ostrich ; Struthio camelus
Pinyin TUO2 Jyutping to4 On TA DA Hangul Korean THA
Simplified U+9E35

Unicode 5.2
Character Definition large reptile , water lizard
Pinyin TUO2 Jyutping to4 On TA DA TAN DAN SEN ZEN Kun WANI Hangul Korean THA Tang dhɑ
Simplified U+9F0D

Unicode 5.2
Character Definition fearful ; nervous ; timid
Pinyin TE4 Jyutping tik1 On TOKU TOU Kun MUNASHII Viet thắc

Unicode 5.2
Character Definition excessive ; too ; very-usually of objectionable things ; to err ; to mistake ; changeable
Pinyin TE4 Jyutping tik1 On TOKU Kun KAWARU Hangul Korean THUK Viet thắc

Unicode 5.2
Character Definition great , eminent ; large , big
Pinyin SHUO4 SHI2 Jyutping sek6 On SEKI Kun OOKII Hangul Korean SEK Viet thạc
Simplified U+7855

Unicode 5.2
Character Definition entrust , rely on ; commission
Pinyin TUO1 Jyutping tok3 On TAKU Kun YORU KAKOTSUKERU Hangul Korean THAK Tang *tɑk Viet thác
Simplified U+8BAC

𣨰
Unicode 5.2
Character 𣨰
Viet thác

𣴜
Unicode 5.2
Character 𣴜
Viet thác

𤞔
Unicode 5.2
Character 𤞔
Viet thấc

Records 1 - 50 of 155 retrieved in 179 ms