Character oar, paddle Definition
JIANG3 JIANG1 Pinyin zoeng2 Jyutping SHOU SOU On KAJI Kun tziɑ̌ng Tang
U+6868 Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 7 ms