Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI2 Jyutping zi1 On JI SHI Kun SHIGERU MASU MUSHIRO Korean CA
Traditional U+8332

Unicode 5.2
Character Definition now , here ; this ; time , year
Pinyin ZI1 CI1 XUAN2 Jyutping ci4 zi1 On JI SHI KEN GEN Kun SHIGERU MASU MUSHIRO KOKONI Hangul Korean CA
Variant U+8332

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 20 ms