Unicode 5.2
Character Definition inquire ; ask ; examine ; reproach
Pinyin XUN4 Jyutping seon3 On JIN SHIN SHUN Kun TOU Hangul Korean SIN Tang sìn
Simplified U+8BAF

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 10 ms