Unicode 5.2
Character Definition cart , palanquin , sedan chair
Pinyin YU2 Jyutping jyu4
Traditional U+8F3F

Unicode 5.2
Character Definition envy ; hate , dislike ; resentment
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 On YO Kun KOSHI Hangul Korean YE

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 14 ms