Unicode 5.2
Character Definition cart , vehicle ; carry in cart
Pinyin CHE1 JU1 Jyutping ce1 geoi1 On SHA KYO Kun KURUMA Hangul Korean CHA KE Tang *giu chia Viet xa
Simplified U+8F66

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 14 ms