Character cart, vehicle; carry in cart Definition
CHE1 JU1 Pinyin ce1 geoi1 Jyutping SHA KYO On KURUMA Kun Hangul CHA KE Korean *giu chia Tang xa Viet
U+8F66 Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 22 ms