Character cart wheel with no spokes Definition
QUAN2 CHUN1 Pinyin cyun4 Jyutping SEN ZEN CHUN KEN GEN On Hangul CEN Korean
U+8F81 Simplified


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 6 ms