Unicode 5.2
Character Definition name a county
Pinyin WO4

Unicode 5.2
Character Definition stinking smell , expression of a dead person
Pinyin WO4 Jyutping waat3 zyun2

Unicode 5.2
Character Definition dark and deep eyed , to look down , to block , to stuff , to cork ; to seal
Pinyin WO4 Jyutping waat3

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass , ( same as ) not
Pinyin HE2 XIA2 Jyutping wo4 wu6

Unicode 5.2
Character Definition narrow ; small , dirty
Pinyin WO4 Jyutping aak1 ak1

Unicode 5.2
Character Definition to fuss
Pinyin WO4 Jyutping ak1 On AKU Kun KAKAHARUSAMA Hangul Korean AK Tang qak

Unicode 5.2
Character Definition lie down ; crouch
Pinyin WO4 Jyutping ngo6

Unicode 5.2
Character Definition harmony ; peace ; conciliation ; to be on good terms with ; kindly ; mild
Pinyin HE2 HUO4 HUO2 HE4 Jyutping wo4 On WA Korean HWA

Unicode 5.2
Character Definition harmony , peace ; peaceful , calm
Pinyin HE2 HUO4 HUO2 HE4 Jyutping wo4 wo6 On WA KA Kun YAWARAGU NAGOMU NAGOYAKA Hangul Korean HWA Tang *huɑ huɑ̀ Viet hoà
Variant U+9FA2

Unicode 5.2
Character Definition tent ; mosquito net
Pinyin WO4 Jyutping ak1 On AKU Kun TOBARI Hangul Korean AK Tang qak

Unicode 5.2
Character
Pinyin WO4

Unicode 5.2
Character Definition grasp , hold fast , take by hand
Pinyin WO4 Jyutping aak1 ak1 On AKU Kun NIGIRU NIGIRI Hangul Korean AK Tang qak

Unicode 5.2
Character Definition trap catch animals , snare ; seize
Pinyin WO4 HUO4 HU4 Jyutping faa6 wok6 On KYO Kun AAGERU AAGARU Hangul Korean HWA

Unicode 5.2
Character Definition revolve , rotate , turn
Pinyin WO4 GUAN3 Jyutping gun2 waat3 wat3 On ATSU KAN Kun MEGURU Hangul Korean AL KAN

Unicode 5.2
Character
Pinyin WO4

Unicode 5.2
Character Definition water , irrigate ; fertile , rich
Pinyin WO4 Jyutping juk1 On YOKU OKU Kun SOSOGU KOERU Hangul Korean OK Tang qok Viet óc

Unicode 5.2
Character Definition daub
Pinyin WO4 WAN3 Jyutping wo3 On EN ON KA WA Hangul Korean WAN

Unicode 5.2
Character Definition moisten , soak ; great , deep ; dye ; to enrich
Pinyin WO4 OU4 WU1 Jyutping ak1 On AKU Kun ATSUI Hangul Korean AK Viet ốc

Unicode 5.2
Character
Pinyin WO4

Unicode 5.2
Character
Pinyin WO4

Unicode 5.2
Character
Pinyin HE2 Jyutping wo4 wo6 On KA WA Kun TOTONOERU

Unicode 5.2
Character Definition grain still on stalk ; rice plant
Pinyin HE2 Jyutping wo4 On KA Kun INE NOGI Hangul Korean HWA Tang huɑ

Unicode 5.2
Character Definition an organic compound
Pinyin WO4

Unicode 5.2
Character Definition lie down ; crouch
Pinyin WO4 Jyutping ngo6 On GA Kun FUSU Hangul Korean WA Tang nguɑ̀

Unicode 5.2
Character Definition to measure ; to calculate
Pinyin WO4 YUE1 On WAKU KUWAKU KYAKU KAKUYAKU Kun HAKARU MONOSASHI NORI

Unicode 5.2
Character Definition the bells on the cart in ancient China
Pinyin HE2 Jyutping wo4

Unicode 5.2
Character Definition narrow , small ; dirty
Pinyin WO4 Jyutping aak1 ak1 On AKU Kun AKUSEKUSURU Hangul Korean AK
Simplified U+9F8C

Unicode 5.2
Character Definition narrow , small ; dirty
Pinyin WO4 Jyutping aak1
Traditional U+9F77

Unicode 5.2
Character Definition in harmony ; calm , peaceful
Pinyin HE2 HE4 HUO4 Jyutping wo4 On KA WA Kun YAWARAGU Hangul Korean HWA
Variant U+548C

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wo4
English constrained

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wo4
English tent

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wo4
English shake hands ; to hold ; to grasp

握住
CEDict 100318
Traditional 握住 Simplified 握住
Pinyin wo4 zhu4
English to grip ; to hold

握別
CEDict 100318
Traditional 握別 Simplified 握别
Pinyin wo4 bie2
English to shake hands

握力
CEDict 100318
Traditional 握力 Simplified 握力
Pinyin wo4 li4
English ( strength of one's ) grip

握手
CEDict 100318
Traditional 握手 Simplified 握手
Pinyin wo4 shou3
English to shake hands

握拳
CEDict 100318
Traditional 握拳 Simplified 握拳
Pinyin wo4 quan2
English to make a fist

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wo4
English to turn

斡旋
CEDict 100318
Traditional 斡旋 Simplified 斡旋
Pinyin wo4 xuan2
English to mediate (a conflict etc )

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin wo4
English fertile ; rich ; to irrigate ; to wash ( of river )

沃倫
CEDict 100318
Traditional 沃倫 Simplified 沃伦
Pinyin Wo4 lun2
English Warren ( name )


沃土
CEDict 100318
Traditional 沃土 Simplified 沃土
Pinyin wo4 tu3
English fertile land

沃壤
CEDict 100318
Traditional 沃壤 Simplified 沃壤
Pinyin wo4 rang3
English fertile soil

沃州
CEDict 100318
Traditional 沃州 Simplified 沃州
Pinyin wo4 zhou1
English Vaud province of Switzerland

沃水
CEDict 100318
Traditional 沃水 Simplified 沃水
Pinyin Wo4 shui3
English Wo river in Shanxi

沃灌
CEDict 100318
Traditional 沃灌 Simplified 沃灌
Pinyin wo4 guan4
English to irrigate ; to wash with water

沃爾夫
CEDict 100318
Traditional 沃爾夫 Simplified 沃尔夫
Pinyin Wo4 er3 fu1
English Wolf , Woolf ( name )

沃爾夫斯堡
CEDict 100318
Traditional 沃爾夫斯堡 Simplified 沃尔夫斯堡
Pinyin Wo4 er3 fu1 si1 bao3
English Wolfsburg

沃爾夫獎
CEDict 100318
Traditional 沃爾夫獎 Simplified 沃尔夫奖
Pinyin wo4 er3 fu1 jiang3
English the Wolf prize ( for science and arts )

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 180 ms