Character (same as ) to brag; to boast; to show off Definition
XUAN4 Pinyin seon3 zyun6 Jyutping

Character a pit; a hole; a gully Definition
XUAN4 Pinyin

Character a scabbard, reins or traces Definition
XUAN4 Pinyin zyun4 Jyutping


Character
XUAN4 Pinyin

Character
XUAN4 Pinyin

Character long day; extended; relaxed Definition
XUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping KEN GEN On Hangul HYEN Korean

Character a last for making shoes; to turn on a lathe Definition
XUAN4 YUAN2 Pinyin hyun3 jyun4 Jyutping KEN KAN EN On KATA Kun Hangul WEN Korean

Character a last for making shoes; to turn on a lathe Definition
XUAN4 Pinyin hyun3 Jyutping KEN On WEN Korean

Character weep; cry; shine, glisten Definition
XUAN4 XUAN2 JUAN1 Pinyin jyun5 Jyutping KEN GEN On NAGARERU Kun Hangul HYEN Korean huěn Tang

Character add repeated washes of color Definition
XUAN4 Pinyin hyun1 syun3 Jyutping SEN On Hangul SEN Korean

Character shine, glitter; show off, flaunt Definition
XUAN4 Pinyin jyun4 jyun6 Jyutping KEN GEN On HIKARU Kun Hangul HYEN Korean

Character to confuse; dizzy, dazed, disoriented Definition
XUAN4 HUAN4 JUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping GEN KAN KEN On KURAMU MADOU MEMAI Kun Hangul HYEN HWAN Korean huèn Tang gioèn Viet

Character dazzled Definition
XUAN4 SHUN4 Pinyin hyun3 jyun6 seon1 Jyutping KEN GEN SHUN On MATATAKU Kun Hangul SWUN Korean

Character
XUAN4 Pinyin

Character variegated, adorned; brilliant Definition
XUAN4 XUN2 Pinyin hyun3 seon1 Jyutping KEN On AYA Kun Hangul HYEN Korean
U+7EDA Simplified

Character
XUAN4 Pinyin

Character
XUAN4 Pinyin

Character variegated, adorned; brilliant Definition
XUAN4 Pinyin hyun3 Jyutping
U+7D62 Traditional

Character
XUAN4 Pinyin

Character brag; show off, promote oneself Definition
XUAN4 Pinyin jyun6 Jyutping KEN GEN On TERAU Kun Hangul HYEN Korean

Character
XUAN4 Pinyin hyun3 Jyutping

Character
XUAN4 Pinyin

Character device for carrying a tripod Definition
XUAN4 Pinyin jyun5 Jyutping KEN On TSURU Kun Hangul HYEN Korean
U+94C9 Simplified

Character lathe Definition
XUAN4 XUAN2 Pinyin syun4 Jyutping SEN ZEN On ROKURO Kun Hangul SEN Korean ziuɛ̀n Tang
U+955F Simplified

Character device for carrying a tripod Definition
XUAN4 Pinyin jyun5 Jyutping
U+9249 Traditional

Character lathe Definition
XUAN4 Pinyin syun4 Jyutping
U+93C7 Traditional

Character scabbard; traces, reins Definition
XUAN4 JUAN1 Pinyin gyun1 jyun5 Jyutping KEN GEN On

Character whirlwind Definition
XUAN4 Pinyin SEN ZEN On TSUMUJIKAZE Kun

Character grey Definition
XUAN4 XUAN1 Pinyin gyun1 hyun1 Jyutping KEN GEN On Hangul HYEN Korean

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
|[xuan4] Variant
to whirl English immediately English


旋風 Traditional 旋风 Simplified
xuan4 feng1 Pinyin
whirlwind English tornado English

旋風腳 Traditional 旋风脚 Simplified
xuan4 feng1 jiao3 Pinyin
whirlwind kick (martial arts) English

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
long day English extended English relaxed English

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
to turn on a lathe English

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
block (hat) English stretch (shoe) English

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
weep English

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
wash (color) English


漩渦 Traditional 漩涡 Simplified
xuan4 wo1 Pinyin
eddy English swirl English vortex English

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
to dazzle English to boast English to show off English

炫富 Traditional 炫富 Simplified
xuan4 fu4 Pinyin
to flaunt wealth English ostentatious English

炫目 Traditional 炫目 Simplified
xuan4 mu4 Pinyin
dazzling English blindingly bright English

炫耀 Traditional 炫耀 Simplified
xuan4 yao4 Pinyin
to show off English to flaunt English

Traditional Simplified
xuan4 Pinyin
dazzling English brilliant English dazzled English dizzy English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 695 ms